Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχη δημοπράτησης
ΤΔ Τεύχη δημοπράτησης
Α) Διακήρυξη δημοπρασίας
ΤΔ-Α-CP Διακήρυξη δημοπρασίας - εξώφυλλο
ΤΔ-Α-1 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας (τιμολόγιο)
ΤΔ-Α-2 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας (μελέτη - κατασκευή)
ΤΔ-Α-3 Διακήρυξη κλειστής διαδικασίας
Β) Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
ΤΔ-Β Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
Γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
ΤΔ-Γ Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
Δ) Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
ΤΔ-Δ-CP-1 Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων - εξώφυλλο (1 από 3)
ΤΔ-Δ-100 Γενικοί όροι
ΤΔ-Δ-120 Χωματουργικές εργασίες
ΤΔ-Δ-140 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου
ΤΔ-Δ-160 Αποχέτευση ομβρίων
ΤΔ-Δ-180 Αποχέτευση ακαθάρτων
ΤΔ-Δ-200 Αποστράγγιση
ΤΔ-Δ-220 Υδρογεωτρήσεις
ΤΔ-Δ-240 Πλακοστρώσεις, λιθοστρώσεις, κράσπεδα, ρείθρα, τάφροι παρά την οδό
ΤΔ-Δ-260 Βαθιές θεμελιώσεις
ΤΔ-Δ-340 Σκυροδέματα
ΤΔ-Δ-360 Σιδηρές Κατασκευές
ΤΔ-Δ-380 Στεγανώσεις
ΤΔ-Δ-400 Χρωματισμοί
ΤΔ-Δ-CP-2 Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων - εξώφυλλο (2 από 3)
ΤΔ-Δ-520 Οδοστρωσία
ΤΔ-Δ-540 Ασφαλτικά
ΤΔ-Δ-560 Σήμανση οδών
ΤΔ-Δ-580 Ασφάλιση οδών
ΤΔ-Δ-600 Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών έργων
ΤΔ-Δ-620 Υδρεύσεις - Αρδεύσεις
ΤΔ-Δ-640 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων - εξώφυλλο
ΤΔ-Δ-640-1 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων - Δεδομένα σχεδιασμού
ΤΔ-Δ-640-2 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων - Έργα πολιτικού μηχανικού
ΤΔ-Δ-640-3 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων - Σωληνώσεις και εξαρτήματα δικτύων
ΤΔ-Δ-640-4 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων - Πίνακες μέσης τάσης
ΤΔ-Δ-700 ΧΥΤΑ
ΤΔ-Δ-720 Λιμνοδεξαμενές
ΤΔ-Δ-730 Μικρά φράγματα
ΤΔ-Δ-740 Εργασίες προστασίας πυθμένα και πρανών ποταμών και λιμνών
ΤΔ-Δ-800 Υποθαλάσσιες εκσκαφές και καθαιρέσεις
ΤΔ-Δ-810 Ύφαλες και έξαλες επιχώσεις
ΤΔ-Δ-820 Αμμοχάλικα - Λιθορριπές - Φυσικοί ογκόλιθοι
ΤΔ-Δ-840 Πρόχυτοι τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα
ΤΔ-Δ-860 Ύφαλες κατασκευές από σκυρόδεμα
ΤΔ-Δ-880 Ανωδομές
ΤΔ-Δ-900 Δάπεδα λιμενικών έργων
ΤΔ-Δ-920 Λιμενικά εξαρτήματα
ΤΔ-Δ-960 Πλωτοί προβλήτες
ΤΔ-Δ-970 Πλωτοί κυματοθραύστες
ΤΔ-Δ-CP-3 Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων - εξώφυλλο (3 από 3)
ΤΔ-Δ-1000 Τοιχοποιίες
ΤΔ-Δ-1020 Δομική ξυλεία - Στέγες
ΤΔ-Δ-1040 Ψευδοροφές - Ελαφρά χωρίσματα
ΤΔ-Δ-1060 Επενδύσεις - Επιστρώσεις
ΤΔ-Δ-1080 Κονιάματα - Επιχρίσματα
ΤΔ-Δ-1100 Μονώσεις
ΤΔ-Δ-1120 Κουφώματα
ΤΔ-Δ-1130 Ερμάρια - ιματιοθήκες - πάγκοι
ΤΔ-Δ-1140 Μεταλλουργικά
ΤΔ-Δ-1160 Υαλουργικά
ΤΔ-Δ-1180 Εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και φυσικού αερίου σε κτίρια
ΤΔ-Δ-1200 Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης
ΤΔ-Δ-1220 Εγκαταστάσεις αερισμού - θέρμανσης - κλιματισμού
ΤΔ-Δ-1240 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
ΤΔ-Δ-1260 Αντικεραυνική προστασία
ΤΔ-Δ-1280 Ανελκυστήρες
ΤΔ-Δ-1300 Αυτοματισμός κτιρίων
Ε) Ειδική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
ΤΔ-Ε Ειδική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
ΣΤ) Περιγραφικό τιμολόγιο
ΤΔ-Στ Περιγραφικό τιμολόγιο
Ζ) Τεχνική περιγραφή
ΤΔ-Ζ Τεχνική περιγραφή
Η) Προμέτρηση - προϋπολογισμός
ΤΔ-Η Προμέτρηση -προϋπολογισμός

webmaster@mnec.gr

 

Αναζήτηση