4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  Ανακοινώσεις     Διαδικασίες     Βασικά Κείμενα     Πληροφορίες     Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια  
Εθνικά Κείμενα

 Υποβληθέντα 
 Σχέδια
 Επιχειρησιακών
 Προγραμμάτων
 Στην ΕΕ
 Εθνικά
 Ευρωπαϊκής
 Ένωσης
Κριτήρια Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Περιόδου 2007-2013 (4 Μαΐου 2007)

Προσχέδιο Νόμου για τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013 (19 Απριλίου 2007)

Η επικαιροποιημένη έκδοση του ΕΣΠΑ 2007-2013 σύμφωνα με τα όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και των Κοινοτικών Υπηρεσιών υποβλήθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα SFC2007 στις 12 Μαρτίου 2007

ΕΣΠΑ 2007-2013 (Επίσημη υποβολή στην ΕΕ, 26 Ιανουαρίου 2007)

4η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την κατάρτιση ΕΠ 2007-2013 και συνοδευτικά έγγραφα (4η Εγκύκλιος, Aide-memoire της ΕΕ, Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους)

Επίσημο Σχέδιο ΕΣΠΑ 2007-2013 (1 Νοεμβρίου 2006)

Τεχνική Οδηγία 1: «Δομή, περιεχόμενο και μεθοδολογία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, (Στόχοι 1 και 2)

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 150/4.4.2005 (ΦΕΚ 453/Β'/7.4.2005) απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα «Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013»

Απόφαση Συγκρότησης Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013

Απόφαση Απόφαση Συγκρότησης Ομάδων Σχεδιασμού Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΦΕΚ, Άρθρο 19)

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)

1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

Η τοποθέτηση της Ελληνικής πλευράς επί του κειμένου "Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Πολιτική Συνοχής, 2007-2013" (Ομιλία Υφυπουργού κου Χρ. Φώλια)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (στις 30.06.04)ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΡΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑ) 2007-2013

Ενημέρωση για τους νέους διαρθρωτικούς κανονισμούς

Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κου Κ.Μουσουρούλη στα πλαίσια της σύσκεψης για την κατάρτιση του Ε.Σ.Σ.Α 2007-2013 στις 21.07.04