4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Home Page
  Ανακοινώσεις     Διαδικασίες     Βασικά Κείμενα     Πληροφορίες     1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο  
Ανοικτή Διαβούλευση

 

Πολιτική Συνοχής για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013

Σαν πρώτο βήμα στην προώθηση της συζήτησης σχετικά με τις προτεραιότητες για τη δημιουργία προγραμμάτων που αφορούν την πολιτική συνοχής, η Επιτροπή δημοσίευσε στις 6 Ιουλίου 2005 ένα σχέδιο Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών με τίτλο «Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας, 2007-2013» [COM(2005) 0299, 05.07.2005].
Οι Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας καθορίζουν ένα πλαίσιο για τα νέα προγράμματα τα οποία θα ενισχυθούν από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής.

Τα νέα προγράμματα στοχεύουν να προωθήσουν μία ισόρροπη, αρμονική και αειφόρο ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της Ευρώπης. Η πρόκληση για τα προγράμματα στο μέλλον θα είναι αυτή της συμβολής τους στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση σύμφωνα με την αναθεωρημένη ατζέντα της Λισσαβόνας, η οποία συμφωνήθηκε από τα Κράτη Μέλη στο Εαρινό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2005.

Έχοντας υπόψη τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους για τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής στα Κράτη Μέλη και τις περιφέρειες, η διαβούλευση στοχεύει στο να δωθεί απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • σε ποια έκταση θα πρέπει τα νέα στοιχεία, αν υπάρχουν, να ενσωματωθούν στην πολιτική συνοχής για να ενισχυθεί η οικονομική μεγέθυνση και η απασχόληση και η στρατηγική της Λισσαβόνας;
  • ποια στοιχεία θεωρείτε κορυφαίας προτεραιότητας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση και ποια στοιχεία θεωρείτε λιγότερο σημαντικά ή οριακά;
  • πώς μπορεί η πολιτική συνοχής να βοηθήσει στην επίτευξη μιας περισσότερο ισορροπημένης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής βιώσιμων κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές;
  • μέχρι ποιο σημείο μπορεί η εδαφική διάσταση να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην πολιτική συνοχής για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση;

Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου των Κατευθύνσεων που θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή στο Συμβούλιο.

Η Επιτροπή επομένως προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε αυτήν τη διαβούλευση, στέλνοντας τα σχόλιά τους, πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2005 , στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

regio-strategic-guidelines@cec.eu.int

[Τα σχόλια σας παρακαλούμε να κοινοποιηθούν και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: dteam@mnec.gr ]

Όλα τα παραπάνω βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/consultation/index_en.htm