ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ (Η ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ) ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Η ΜΕ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ (ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ)

 

Τόπος,                     

 

A.Π. :

 

 

Ταχ. Δ/νση:

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τ.Κ

 

 

 

Πληροφορίες:

 

 

 

Τηλέφωνο:

 

 

 

F  A  X  :

 

 

 

e-mail

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :        Συμπλήρωση (ή διόρθωση )των κτηματολογικών στοιχείων της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ. αριθμ.……………………………………………………….. κοινή απόφαση (Φ.Ε.Κ…………) των Υπουργών …………………………………………………………………………………………………………………..…………………. …………………………………………………………….……………………………………………………………………..».

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ …………………………………………ΚΑΙ……………………………………………

Έχοντας υπόψη:

(1)            Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.Α’) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων  Ακινήτων», όπως ισχύει.

(2)            Την από ………………….αίτηση του……………………………………………………………….

(3)            Το έγγραφο της ……………………………………………………..(στο σημείο αυτό τίθεται το έγγραφο της υπηρεσίας που έκανε δεκτή την αίτηση ).

(4)            Την υπ. αριθμ.……………..απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού, σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό. (Στο σημείο αυτό τίθεται η εξουσιοδότηση ή οι εξουσιοδοτήσεις στους Υφυπουργούς).


 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Συμπληρώνουμε (ή διορθώνουμε) το από…………………..…………….κτηματολογικό διάγραμμα και τον  από ……………………………………………..κτηματολογικό πίνακα της απαλλοτρίωσης, που κηρύχθηκε με την υπ. αριθμ.…………………(ΦΕΚ……………)…………………………απόφαση για..……………………………………………….., ως εξής:

 

α) στην υπ. αριθμ. ………….ιδιοκτησία……………………..

β) στην υπ. αριθμ.……………ιδιοκτησία……………………

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

………………………………………………………

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ………………………………….

 

 

………………………………………….…..…………

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1) Στο…………….(φορέα που έχει προτείνει την απαλλοτρίωση).

2) Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους – Πατησίων 34 104 32 ΑΘΗΝΑ (σε περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί η απόφαση κήρυξης).

3) Στην Κτηματική Υπηρεσία………………………..

4) Δ.Ο.Υ. …………….(εφόσον έχει κοινοποιηθεί η απόφαση της κήρυξης).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Δ/νση  10η  -  Τμήμα Δ