>Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000 - 2006);

Το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 2000 - 2006 αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ της Eλληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - ΕΓΤΠΕ, Χρηματοδοτικό Mέσο Προσανατολισμού της Αλιείας - ΧΜΠΑ.

Το Γ΄ ΚΠΣ, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε από την Ελλάδα και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  έχει στόχο την ενίσχυση των πολιτικών για την πραγματική σύγκλιση, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Πώς συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρηματοδότηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης;

Οι συνολικοί πόροι του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) και του Ταμείου Συνοχής (που συγχρηματοδοτεί τα μεγάλα έργα Περιβάλλοντος και Μεταφορών) είναι 51,14 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εθνικούς και κοινοτικούς πόρους ύψους 39,56 δισεκατομμύριων ευρώ (δημόσια δαπάνη), καθώς και 11,58 δισεκατομμύρια ευρώ ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, σημαντικοί πόροι ύψους 1,28 δισεκατομμύρια ευρώ θα αντληθούν μέσω των τεσσάρων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Η συνολική κοινοτική συμμετοχή τόσο για το ΚΠΣ όσο και για το Ταμείο Συνοχής και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες ανέρχεται σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ .

Τι είναι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τι οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες;

Το Γ' ΚΠΣ χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες προγραμμάτων:

           Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ένα για κάθε συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας, πχ. Ε.Π. Υγεία - Πρόνοια)

           Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ένα για κάθε μία από τις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, πχ. ΠΕΠ Κρήτης)

Οι τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για το χρονικό διάστημα 2000 - 2006 είναι :

           INTERREG III : διασυνοριακή, διεθνική και διαπεριφερειακή συνεργασία που αποβλέπει στην τόνωση της ανάπτυξης και σε ισόρροπη και αρμονική διευθέτηση του ευρωπαϊκού εδάφους

           LEADER+: ανάπτυξη της υπαίθρου μέσω ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων και συνεργασίας ομάδων τοπικής δράσης

           EQUAL: διεθνική συνεργασία για την προώθηση νέων πρακτικών καταπολέμησης των πάσης φύσεως διακρίσεων και ανισοτήτων στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας

           URBAN II : οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των πόλεων και των συνοικιών που αντιμετωπίζουν κρίση, ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Τα συνολικά 25 Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ και οι 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες απευθύνονται τόσο στο δημόσιο τομέα, π.χ. για έργα που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών και τη βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη, όσο και σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, αγρότες, νέους, ανέργους κ.λπ.

 

Πως μπορεί ένας ιδιώτης ή μία επιχείρηση να ενημερωθεί για μία πιθανή χρηματοδότηση από τα προγράμματα του ΚΠΣ;

Κάθε φορά που τίθεται σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ή μία δράση, ο αρμόδιος φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα ανακοινώνει –συνήθως μέσω του Τύπου με δημόσια προκήρυξη – τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι πιθανοί ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις απαιτούμενες διαδικασίες υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για την μεγαλύτερη διευκόλυνσή του πολίτη στην αναζήτηση δράσεων που ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν, δημιουργήσαμε τον δικτυακό τόπο www.info3kps.gr στον οποίο συγκεντρώσαμε όλα τα ανοικτά προγράμματα στα οποία μπορεί να συμμετάσχει ευθέως ένας ιδιώτης ή μία επιχείρηση. Οι δράσεις αυτές αφορούν κυρίως:

  ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων ιδιωτών ή επιχειρήσεων ή άλλων φορέων (ΜΚΟ, ΑΕΙ κλπ)

  προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων/ ανέργων

  προγράμματα προώθησης στην απασχόληση (πχ. επιδότηση απασχόλησης, stage κλπ) καθώς και

  δράσεις κοινωνικής υποστήριξης, κυρίως ευπαθών κοινωνικά ομάδων (πχ βοήθεια στο σπίτι, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κλπ).

Στον κόμβο αυτόν θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον τίτλο και το αντικείμενο του προγράμματος, ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, που θα αναζητηθούν περισσότερες πληροφορίες και που θα υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής.

Ψάξτε για προγράμματα τώρα

              

Δεν είμαι εξοικειωμένος με πολλούς από τους όρους που χρησιμοποιούνται στο ΚΠΣ. Πού μπορώ να βρω ένα λεξικό;

Στο Ευρετήριο Όρων του ΚΠΣ παρουσιάζεται αλφαβητικός κατάλογος των συνηθέστερων όρων που απαντώνται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

              

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για το Γ΄ ΚΠΣ και για τα διάφορα Επιχειρησιακά Προγράμματα;

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το:

Γραφείο Πληροφόρησης του Κοινού στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Νίκης 5 - 7

τηλέφωνο 210 3332000, 210 3332588

και από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα