>Διαχείριση
   >Αξιολόγηση
      >Η εκ των υστέρων αξιολόγηση


Εκ των υστέρων αξιολόγηση (ex post)

 

Η εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση (άρθρο 43 του Καν. (ΕΚ) 1260/99) αφορά τις παρεμβάσεις και υπάγεται στην ευθύνη της Ε. Επιτροπής σε συνεργασία με το κράτος μέλος και τη διαχειριστική αρχή.

 

Έχει ως στόχο την ανάλυση σχετικά με τη χρήση των πόρων, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων και των επιπτώσεων τους καθώς και τη χρησιμότητα και διάρκεια αυτών.

 

Διεξάγεται βάσει μεθοδολογικών προτάσεων της Επιτροπής, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, κατά τρόπο συντονισμένο και ομοιογενή, για την άντληση διδαγμάτων τόσο σχετικά με τις παρεμβάσεις όσο και με την πολιτική της οικονομικής και κοινωνικής Συνοχής στο σύνολο της.

 

Διεξάγεται από ανεξάρτητους αξιολογητές και πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο τρία χρόνια μετά το πέρας της προγραμματικής περιόδου.

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: