>Διαχείριση
   >Αξιολόγηση
      >Η ενδιάμεση αξιολόγηση


Η ενδιάμεση αξιολόγηση

 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση πραγματοποιείται στο επίπεδο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των επιμέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται στα πλαίσια αυτού. Έχει ουσιαστικά ως στόχο να τροφοδοτήσει το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και τα προγράμματα στο μέσο της περιόδου υλοποίησής τους με τις ενδεχόμενες απαραίτητες προσαρμογές και να προσφέρει στοιχεία για την εκτίμηση της απόδοσης των παρεμβάσεων.

 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση διεξάγεται υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής του Ε.Π., σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και την E. Επιτροπή στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης.

 

Στοχεύει, βάσει των πρώτων αποτελεσμάτων, στην εξέταση της ορθότητας και των προοπτικών υλοποίησης των στόχων. Αξιολογεί επίσης τη χρήση των πιστώσεων καθώς και την εξέλιξη της παρακολούθησης και της υλοποίησης. Η ενδιάμεση αξιολόγηση περιλαμβάνει μια κριτική ανάλυση με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της παρακολούθησης και άλλων πηγών που χρησιμοποιήθηκαν. Αποφαίνεται επίσης για την ορθότητα και την αιτιολόγηση των ενδεχομένων προσαρμογών σε σχέση με τους αρχικά ποσοτικοποιημένους στόχους.

 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση πραγματοποιείται από ανεξάρτητο αξιολογητή και υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης / Ε.Π. πριν διαβιβαστεί στην E. Επιτροπή, το αργότερο την 31/12/2003. Οι ανεξάρτητοι αξιολογητές οφείλουν να σεβαστούν, κατά την επεξεργασία, το απόρρητο των δεδομένων παρακολούθησης στα οποία έχουν πρόσβαση. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης απαιτεί την προηγούμενη συμφωνία της Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 42  παρ. 3  του Καν.(ΕΚ) 1260/99, η Επιτροπή εξετάζει την ορθότητα και την ποιότητα της αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων που έχουν εκ των προτέρων συμφωνηθεί με το κράτος μέλος σε εταιρική βάση, ενόψει της αναθεώρησης των παρεμβάσεων και της χορήγησης του αποθεματικού επίδοσης.

 

Η διενέργεια της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. 1260/99, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2004 με την υποβολή και έγκριση 26 εκθέσεων (1 σε επίπεδο ΚΠΣ, 12 για τα Τομεακά ΕΠ και 13 για τα ΠΕΠ). Απετέλεσε μία απαιτητική εργασία με ιδιαίτερη σημασία για την κατανομή του Αποθεματικού Επίδοσης και την Ενδιάμεση Αναθεώρηση των Προγραμμάτων. Θα αποτελέσει επίσης τον συνομιλητή μεταξύ εθνικών και κοινοτικών αρχών στα θέματα της αξιολόγησης.

 

Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (Έκθεση Πρώτου Απολογισμού)

 

Ο Κανονισμός 1260/99 (άρθρο 42, παρ. 4) προβλέπει τη διενέργεια ενημέρωσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης (ΕΕΑ) με την εκπόνηση Εκθέσεων Πρώτου Απολογισμού (ΕΠΑ) για το ΚΠΣ 2000-2006 και για κάθε Ε.Π. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο μέχρι 31/12/2005.

 

Στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι :

·          Η παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης και ανάλυσης που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση των Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

·          Η παροχή στοιχείων και αναλύσεων που θα προκύπτουν από τα αποτελέσματα του Γ’ ΚΠΣ και θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό των κατάλληλων στρατηγικών και προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου, καθώς συμπίπτει χρονικά με την προετοιμασία για τις νέες πολιτικές και προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων που θα εφαρμοστούν την περίοδο 2007–2013.

·          Να αποτελέσει μία από τις σημαντικές πηγές πληροφοριών για την ex-post αξιολόγηση (η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2009) καθώς και για τις ex-ante αξιολογήσεις που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της περιόδου 2007-2013.

 

 

Σχετικά κείμενα:

 

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: