>Διαχείριση
   >Αξιολόγηση

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση

Η ενδιάμεση αξιολόγηση

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση


Αξιολόγηση

 

Για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων της Κοινότητας σε σχέση με την επίτευξη του στόχου 1 «προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών» στον οποίο εντάσσεται η Ελλάδα και για να αναλυθούν οι επιπτώσεις τους σε συγκεκριμένα διαρθρωτικά προβλήματα, διενεργείται αξιολόγηση.

 

Η αποτελεσματικότητα της δράσης των διαρθρωτικών Ταμείων μετράται συναρτήσει του γενικού αντίκτυπου που έχει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και του αντίκτυπου που έχουν οι προτεραιότητες που προτείνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα και τους άξονες προτεραιότητας του ΚΠΣ.

 

Η αξιολόγηση διακρίνεται σε:

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους και ιδίως οι διαχειριστικές αρχές και η Επιτροπή, εξοπλίζονται με τα κατάλληλα μέσα και συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της αξιολόγησης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ποιότητα της ποσοτικοποίησης των στόχων και η συστηματική και έγκαιρη συγκέντρωση των δεδομένων των σχετικών με τους δείκτες έχουν ιδιαίτερη σημασία.

 

Στο πλαίσιο  της Διαχειριστικής Αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η αρμόδια διοικητική δομή για το συντονισμό και τη συνολική οργάνωση της αξιολόγησης, τη μέριμνα για την ποιότητα και την ορθότητα των δεδομένων, τη σύνθεση των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο προς ένταξη σε ετήσιες ή ad hoc εκθέσεις, καθώς και την εκτίμηση της ανάδρασης της αξιολόγησης είναι η Μονάδα Β - Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ). Η ΕΥΣΣΑΑΠ αποτελεί επίσης τον συνομιλητή μεταξύ εθνικών και κοινοτικών αρχών στα θέματα της αξιολόγησης.

 

Η ΔΑ του ΚΠΣ με την ΕΥΣΣΑΑΠ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, συντονίζει, εκδίδοντας οδηγίες και παρέχοντας κατευθύνσεις προς τις διαχειριστικές αρχές των ΕΠ, τη συνολική οργάνωση της αξιολόγησης του ΚΠΣ και των ΕΠ, και παρακολουθεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της συνεργάζεται με τις ΔΑ των ΕΠ.

 

Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες της Μονάδας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης σε ότι αφορά το πεδίο αυτό είναι:

·          Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και συνεργασία με τις εθνικές και κοινοτικές αρχές σε θέματα αξιολόγησης.

·          Προετοιμασία και διενέργεια της εκ των προτέρων, της ενδιάμεσης και της αξιολόγησης πρώτου απολογισμού του ΚΠΣ και συνεργασία με τις ΔΑ για τη διενέργεια των αξιολογήσεων των ΕΠ.

·          Συντονισμός μέσω οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις ΔΑ της οργάνωσης και αξιολόγησης του ΚΠΣ και των ΕΠ, και εισήγηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ.

·          Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση των εκ των υστέρων αξιολογήσεων του ΚΠΣ και των ΕΠ.

·          Επεξεργασία και παρακολούθηση, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, των δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και των δεικτών για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.

·          Εισήγηση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης και του αποθεματικού προγραμματισμού.

·          Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την παροχή των στοιχείων που επαληθεύουν την προθετικότητα.

Αντίστοιχα, στο επίπεδο των επιμέρους Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΕΠ του ΚΠΣ, οι αρμόδιες υπηρεσίες για στο πεδίο της αξιολόγησης είναι οι Μονάδες Α – Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.

 

Νομικό – κανονιστικό πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία:

·          ΑΡΘΡΟ 40, «Γενικές διατάξεις»

·          ΑΡΘΡΟ 41, «Ex-ante αξιολόγηση»

·          ΑΡΘΡΟ 42, «Ενδιάμεση Αξιολόγηση»

·          ΑΡΘΡΟ 43, «Ex-post Αξιολόγηση»

 

Βασικά Έγγραφα εργασίας Ε. Επιτροπής (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XVI  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ):

 

·          ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 - Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων

·          ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 - Δείκτες για Παρακολούθηση και Αξιολόγηση: Ενδεικτική μεθοδολογία

·          ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 - Η ενδιάμεση αξιολόγηση των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων

·          ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 - Η ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης

 

 

Σχετικές Συνδέσεις για την Αξιολόγηση

 

·          ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ: έγγραφα για την αξιολόγηση στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων

 

·          Η αξιολόγηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα

 

·          Συλλογή MEANS - The evaluation of socio-economic development : The guide, December 2003 (βασικός οδηγός για την αξιολόγηση στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ.)

 

·          European Evaluation Society

 

 

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: