>Διαχείριση
   >Έλεγχος


Έλεγχος

 

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του  Καν.(ΕΚ) 1260/1999, το κράτος μέλος έχει την κύρια ευθύνη για την άσκηση του οικονομικού ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

 

Ενεργεί σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, κατά  τρόπον ώστε να διασφαλίσει ότι οι κοινοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται σωστά και αποτελεσματικά, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καν. 438/2001, εφαρμοστικό  του Καν.(ΕΚ) 1260/1999, και το άρθρο 9 του Ν.2860 /2000 η Αρχή Πληρωμής έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση των δηλωμένων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δαπανών.

 

Στα πλαίσια αυτά η Αρχή Πληρωμής και για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των πιστοποιήσεων, πέραν της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ελέγχων των λοιπών ελεγκτικών φορέων,  διενεργεί ελέγχους συστήματος στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πράξεις και Τελικούς Δικαιούχους. Χρησιμοποιούνται ίδια μέσα ή με ανάθεση σε Ελεγκτικές Εταιρείες.

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: