>Διαχείριση
   >Παρακολούθηση
      >Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου και Υποέργου (ΤΔΠ)


Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου και Υποέργου (ΤΔΠ)

Το Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου και Υποέργων αποτελεί έντυπο το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαδικασίας εξέλιξης του έργου και των υποέργων του.
Η Διαχειριστική Αρχή του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία των ΣΤΔΕ / ΣΤΔΥ και ΜΔΠΥ, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν περιγραφεί στην τελευταία εγκύκλιο για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΚΠΣ 2000 – 2006  και στην ΚΥΑ (αριθμ. Απόφασης 24812/ΤΔΑΠΠΠΕ 235).

Με την εισαγωγή των στοιχείων αυτών, προσυμπληρώνονται από το ΟΠΣ στην Ηλεκτρονική Υποβολή το τριμηνιαίο δελτίο παρακολούθησης του κάθε έργου και των υποέργων του.  Οι αρμόδιοι Τελικοί Δικαιούχοι ενημερώνουν τα τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης και τα αποστέλλουν στη Διαχειριστική Αρχή του αντίστοιχου Προγράμματος εντός ενός ημερολογιακού μήνα από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού τριμήνου ΚΥΑ (αριθμ. Απόφασης 24812/ΤΔΑΠΠΠΕ 235). Στη συνέχεια, τα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών μετά τον έλεγχο του περιεχομένου των Δελτίων, καταχωρούν τα νέα στοιχεία στο ΟΠΣ.

 

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: