>Διαχείριση
   >Υλοποίηση
      >Τροποποποίηση Πράξεων


Τροποποποίηση Πράξεων

Οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων του έργου και των υποέργων του (που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμβάσεις) όπως εγκρίθηκε από την διαχειριστική αρχή του Ε.Π. γίνεται με βάση διαδικασία που περιγράφεται σε σχετική εγκύκλιο της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ. Οι τροποποιήσεις δεν μπορούν να οδηγούν σε ουσιώδεις αλλαγές  του αντικειμένου της πράξης (άρθρου 30 παρ.4 του Καν. 1260/1999). 

 

Ειδικά οι δαπάνες που οφείλονται σε υπερβάσεις προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος δεν είναι επιλέξιμες για εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση.

 

Οι δαπάνες αυτές καθίστανται επιλέξιμες μόνο σε περίπτωση μιας δεύτερης θετικής έγκρισης χρηματοδότησης, για τη λήψη της οποίας επαναλαμβάνεται η διαδικασία της αρχικής έγκρισης (αξιολογώντας και τη συμβατότητα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία).

 

Ο προϋπολογισμός του έργου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου που εγκρίθηκε από την διαχειριστική αρχή του Ε.Π. και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

 

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: