>Διαχείριση
   >Υλοποίηση
      >Διαδικασία Προσκλήσεων

Προσκλήσεις μέτρων/πράξεων στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσκλήσεις μέτρων/πράξεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων


Διαδικασία Προσκλήσεων

 

 

Η διαχειριστική αρχή πληροφορεί τους  δυνητικούς τελικούς δικαιούχους (φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα) για τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

Βάσει των μέτρων του συμπληρώματος προγραμματισμού, η διαχειριστική αρχή Ε.Π. καλεί τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους για εκδήλωση ενδιαφέροντος και κατάθεση αιτήσεων (υπό την μορφή Τεχνικών Δελτίων).

 

Ανάλογα με τη φύση των πράξεων και των νομικών προσώπων των τελικών δικαιούχων (νπδδ/νπιδ), αυτή η πρόσκληση γίνεται είτε με έγγραφο προς όλους τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους είτε/και με δημοσίευση στον τύπο.

 

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων των τομεακών και των περιφερειακών Ε.Π. γίνονται από τις Δ.Α. σε επίπεδο Μέτρου Ε.Π.

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: