>Διαχείριση
   >Χρηματοδοτικοί Πόροι
      >Πώς κατανέμονται οι πόροι


Πως κατανέμονται οι πόροι

Το Μάρτιο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου ενέκρινε κονδύλια για τη χώρα μας, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή προσδιορίζουν ένα ύψος πόρων 51,36 δις, που προβλέπεται να διατεθούν για την υλοποίηση της νέας παρέμβασης μέσω του Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, του Β΄ Ταμείου Συνοχής και των νέων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Όπως εμφανίζεται παρακάτω οι συνολικά κατανεμημένοι πόροι του νέου διαρθρωτικού προγράμματος στις επιμέρους προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ανέρχονται σε 34,27 δις ευρώ σε όρους δημόσιας δαπάνης και με εκτιμώμενο συνολικό κόστος 44,75 δις ευρώ

Κατανεμημένοι Πόροι Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

 

Άξονας Προτεραιότητας

Δημόσια Δαπάνη

Ιδιωτική Συμμετοχή

Συνολικό Κόστος

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

4.915.690.764

59.264.451

4.974.955.215

Μεταφορές

9.356.954.883

3.511.468.785

12.868.423.668

Ανταγωνιστικότητα (Μεταποίηση, Τουρισμός, Ενέργεια, Έρευνα & Τεχνολογία)

3.216.585.740

3.305.837.588

6.522.423.328

Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία

2.480.384.769

1.581.010.938

4.061.395.707

Βελτίωση Ποιότητας Ζωής (Περιβάλλον, Πολιτισμός, Υγεία-Πρόνοια)

1.750.006.738

 

1.750.006.738

Κοινωνία της Πληροφορίας

2.277.999.150

569.500.000

2.847.499.150

Περιφερειακή Ανάπτυξη

10.094.327.284

1.594.634.309

11.688.961.593

Τεχνική Βοήθεια

117.669.612

 

117.669.612

Σύνολο

34.209.618.940

10.621.716.071

44.831.335.011

(Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)

 

Παράλληλα σημαντικοί πόροι ύψους 6,39 δις ευρώ θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Συνοχής για έργα Μεταφορών και Περιβάλλοντος καθώς και πόροι ύψους 1,28 δις ευρώ θα αντληθούν μέσω των τεσσάρων (4) Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (URBAN, INTERREG, LEADER & EQUAL).

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΠΣ 2000 - 2006

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: