>Διαχείριση
   >Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006
      >Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής
         >Έλεγχοι


Έλεγχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του  Καν.(ΕΚ) 1260/1999, το κράτος μέλος έχει την κύρια ευθύνη για την άσκηση του οικονομικού ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

 

Ενεργεί σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, κατά  τρόπον ώστε να διασφαλίσει ότι οι κοινοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται σωστά και αποτελεσματικά, βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

 

Σύμφωνα με τον καν. 438/2001, εφαρμοστέο του Καν.(ΕΚ) 1260/1999, η Αρχή Πληρωμής έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση των δηλωμένων δαπανών.

 

Στα πλαίσια αυτά η Αρχή Πληρωμής διενεργεί ελέγχους συστήματος στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πράξεις και Τελικούς Δικαιούχους.


ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: