>Διαχείριση
   >Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006
      >Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ
         >Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων


Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η ΕΥΣ συστήθηκε με την ΚΥΑ 35256 (17/10/2001) ως «Ειδική Υπηρεσία» με τίτλο «Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2860/2000.

Σκοπός της ΕΥΣ είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ) και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Κ.Π.), και ο συντονισμός της εφαρμογής των Τομεακών & Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) στο πλαίσιο του Κ.Π.Σ και των Κ.Π., καθώς και των διαχειριστικών αρχών των Ε.Π.. Η ΕΥ ΣΕΕΠ μεριμνά επίσης για το Σχεδιασμό Συστημάτων και Φορέων Διαχείρισης και Ελέγχου παρακολουθώντας, παράλληλα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους, και ενημερώνει έγκαιρα και συστηματικά την Ε.Ε.

Ειδικές ομάδες της ΕΥ ΣΕΕΠ παρακολουθούν την εφαρμογή του Κ.Π.Σ. και των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και εισηγούνται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησής τους. Αντίστοιχα εισηγούνται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) του Κ.Π.Σ.

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: