>Διαχείριση
   >Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006
      >Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ
         >Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων


Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

 

Η Στρατηγική, ο Σχεδιασμός και η Αξιολόγηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και ιδιαίτερα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ), των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και λοιπών προγραμμάτων, είναι αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ).

 

Η ΕΥΣΣΑΑΠ υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ). Η Υπηρεσία συστάθηκε ως «Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων» με την ΚΥΑ 35257/17.10.2001, τελευταία τροποποίηση της οποίας είναι η ΚΥΑ 47533/ΔΙΟΕ1250/2.12.2004

 

Οι κυριότερες αρμοδιότητες των τεσσάρων (4) Μονάδων της ΕΥΣΣΑΑΠ είναι:

 

Α.      Μονάδα Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών.

Ø                Παρακολούθηση εθνικών και διεθνών εξελίξεων και πολιτικών σε θέματα περιφερειακής πολιτικής και τοπικής ανάπτυξης, οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής, χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και των εξελίξεων στον ΟΟΣΑ και σε άλλους διεθνείς Οργανισμούς και διατύπωση προτάσεων πολιτικής στους τομείς αυτούς.

Ø                Παρακολούθηση, επεξεργασία και διατύπωση εισηγήσεων επί των θεμάτων των διαρθρωτικών κανονισμών και των δημοσιονομικών προοπτικών της Ένωσης σχετικά με τη Συνοχή και μελέτη των επιπτώσεών τους στην Ελλάδα.

Ø                Παρακολούθηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων από την εφαρμογή του ΚΠΣ.

Ø                Παρακολούθηση των οριζόντιων εθνικών και κοινοτικών πολιτικών στο πλαίσιο του ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Ø                Διαμόρφωση θέσεων και διατύπωση εισηγήσεων επί των αξόνων και πολιτικών Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και επί των μεθόδων και διαδικασιών εφαρμογής τους.

Ø                Μέριμνα για εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών σχετικών με το αντικείμενο της μονάδας.

 

 

Β.      Μονάδα Σχεδιασμού και αξιολόγησης.

Ø        Διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης και διαπραγμάτευση του ΚΠΣ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· συντονισμός των ενεργειών αυτών με άλλες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

Ø        Διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων τροποποιήσεων του ΚΠΣ.

Ø        Παροχή κατευθύνσεων για την προετοιμασία των ΕΠ και των Συμπληρωμάτων Προγραμματισμού του ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Ø        Συντονισμός των ενεργειών σχεδιασμού, κατάρτισης και διαπραγμάτευσης των ΕΠ και των Συμπληρωμάτων Προγραμματισμού.

Ø        Διατύπωση εισηγήσεων επί προτάσεων τροποποιήσεων των ΕΠ και των Συμπληρωμάτων Προγραμματισμού, σε συνεργασία με την ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ).

Ø        Παροχή κατευθύνσεων για την προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων των ΕΠ.

Ø        Εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ, των Υποεπιτροπών της και των επί μέρους Επιτροπών Παρακολούθησης .

Ø        Προετοιμασία και οργάνωση των Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ.

Ø        Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και συνεργασία με τις εθνικές και κοινοτικές αρχές σε θέματα αξιολόγησης.

Ø        Προετοιμασία και διενέργεια της εκ των προτέρων, της ενδιάμεσης και της αξιολόγησης πρώτου απολογισμού του ΚΠΣ και συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) για τη διενέργεια των αξιολογήσεων των ΕΠ.

Ø        Συντονισμός μέσω οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις ΔΑ, της οργάνωσης και αξιολόγησης του ΚΠΣ και των ΕΠ, σε συνεργασία με τις ΔΑ των ΕΠ.

Ø        Μέριμνα για την ποιότητα των αξιολογήσεων, την αξιοποίηση των δεδομένων και πορισμάτων της αξιολόγησης του ΚΠΣ και των ΕΠ, και εισήγηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ.

Ø        Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση των εκ των υστέρων αξιολογήσεων του ΚΠΣ και των ΕΠ.

Ø        Επεξεργασία και παρακολούθηση, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, των δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και των δεικτών για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.

Ø        Εισήγηση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης και του αποθεματικού προγραμματισμού.

Ø        Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την παροχή στην Επιτροπή των στοιχείων που επαληθεύουν την προσθετικότητα.

 

 

Γ.      Μονάδα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

Ø        Συντονισμός και παρακολούθηση σε συνεργασία με την ΕΥΣ των θεμάτων πληροφόρησης και δημοσιότητας στο πλαίσιο του ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Ø        Εκπόνηση, παρακολούθηση και υλοποίηση του σχεδίου δημοσιότητας του ΚΠΣ.

Ø        Παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων για θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

Ø        Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της ΔΑ του ΚΠΣ, www.hellaskps.gr

Ø        Υποστήριξη του Γραφείου Ενημέρωσης Κοινού (info desk) για θέματα του ΚΠΣ και λειτουργία helpdesk για πληροφόρηση αρμοδίων φορέων.

 

 

Δ.      Μονάδα Υποστήριξης και Τεχνικής Βοήθειας.

Ø        Ευθύνη για το σχεδιασμό, την κατάρτιση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα και τον έλεγχο του ΕΠ Τεχνικής Βοήθειας .

Ø        Μέριμνα για την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των επί μέρους ΔΑ, της Αρχής Πληρωμής και της ΕΔΕΛ και των Ειδικών Υπηρεσιών που δεν διαχειρίζονται ΕΠ.

Ø        Μέριμνα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥΣ και Ταμείου Συνοχής. Τήρηση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων των ενεργειών αυτών.

Ø        Συντονισμός και εποπτεία του υποστηρικτικού μηχανισμού για την Τεχνική Βοήθεια που λειτουργεί στο πλαίσιο της ΜΟΔ Α.Ε.

Ø        Μέριμνα για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων σχετικά με τη σύσταση, οργάνωση και στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών για τη διαχείριση και εφαρμογή ΕΠ.

Ø        Μέριμνα για το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας.

Ø        Χειρισμός των θεμάτων προσωπικού (διοικητικά, οικονομικά και θέματα οργάνωσης) των ΕΥΣΣΑΑΠ, ΕΥΣ και Ταμείου Συνοχής.

Ø        Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την ΜΟΔ Α.Ε., την ΕΥΣ και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την εφαρμογή του ΚΠΣ.

Ø        Γραμματειακή Υποστήριξη και τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου ΕΥΣΣΑΑΠ.

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: