>Διαχείριση
   >Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006
      >Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ
         >Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος


Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Η ειδική υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)» συστάθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 10195/ΔΙΟΕ 144/23.3.2001 και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 32178/ΟΠΣ 1426/5-9-2005, προγραμματισμού, παρακολούθησης, διαχείρισης και αξιολόγησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), τις κοινοτικές πρωτοβουλίες (ΚΠ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) και τις Ιδιωτικές Επενδύσεις (Ι.Ε.)και υπάγεται στη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ.

Η Ειδικής Υπηρεσία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαρθρώνεται σε τέσσερεις μονάδες.

Oι κυριότερες δραστηριότητες των Μονάδων, είναι:

ΜΟΝΑΔΑ Α: Σχεδιασμού ΟΠΣ & Αξιοποίησης Δεδομένων


• Σχεδιάζει τις προσαρμογές και την ανάπτυξη των εφαρμογών του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρικών πληροφοριακών συστημάτων, συμβατών με το ΟΠΣ.
• Μεριμνά για τα κωδικοποιημένα στοιχεία του ΟΠΣ, που αφορούν το ΚΠΣ, τις Κ.Π., το Τ.Σ., το Π.Δ.Ε. και τις Ι.Ε.
• Επεξεργάζεται και αξιοποιεί τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ, με πάσης φύσεως εργαλεία, με σκοπό την ικανοποίηση απαιτήσεων των Ε.Π. του ΚΠΣ, των Κ.Π. του Τ.Σ., του Π.Δ.Ε. και των Ι.Ε. σε θέματα ενημέρωσης, δημοσιότητας προβολής, εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων.
• Παρέχει υποστήριξη στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αξιοποίηση των στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ.
• Μεριμνά για την έκδοση από το ΟΠΣ όλων των τυποποιημένων αρχείων (flat files) που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση με την Επιτροπή ΕΚ και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
• Μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ και αφορούν το σχεδιασμό του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών, τα κωδικοποιημένα στοιχεία και την αξιοποίηση δεδομένων
• Παρέχει βοήθεια στη μονάδα Β΄ για τον ποιοτικό έλεγχο του ΟΠΣ, σε ότι αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς της.

 

ΜΟΝΑΔΑ Β: Διαχείρισης  ΟΠΣ και Υποστήριξης Χρηστών

• Συλλέγει και αναλύει τις απαιτήσεις των χρηστών των εφαρμογών του ΟΠΣ και των παράλληλων επικουρικών πληροφοριακών συστημάτων συμβατών με το ΟΠΣ και τις προωθεί στη μονάδα Α.
• Επεξεργάζεται και εισηγείται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία στο ΟΠΣ.
• Μεριμνά για την παροχή πληροφοριών προς τις υπηρεσίες διαχείρισης (διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων) και την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής» ως προς τα στοιχεία που οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν για την ένταξη και παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων.
• Μεριμνά για την παροχή πληροφοριών προς τις αρμόδιες για το ΠΔΕ και τις ΙΕ υπηρεσίες ως προς τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ.
• Προβαίνει σε ανάλυση των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι Τελικοί Δικαιούχοι (του ΚΠΣ, των Ε.Π., των Κ.Π., του Τ.Σ.) και οι αρμόδιες για το Π.Δ.Ε. και τις Ι.Ε. υπηρεσίες, επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη σωστή ενημέρωση και χρήση του ΟΠΣ.
• Επεξεργάζεται τρόπους υποστήριξης των γραφείων ΟΠΣ, των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πληρωμής και της Ε.Δ.ΕΛ. και συντονίζει τις σχετικές ενέργειες της Υπηρεσίας ΟΠΣ.
• Συνεργάζεται με την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής» για τη λειτουργία του ΟΠΣ, όσον αφορά ελέγχους διασταύρωσης των στοιχείων πληρωμών που καταχωρίζονται σε αυτό, με τα στοιχεία πληρωμών του ΠΔΕ ή/και των τελικών δικαιούχων και υποστηρίζει, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες διαχείρισης τις διαδικασίες για την επιβεβαίωσή τους.
• Συνεργάζεται με την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής» και την Ε.Δ.ΕΛ. για τη λειτουργία του ΟΠΣ, όσον αφορά την πληρότητα και εγκυρότητα των στοιχείων που προκύπτουν από τους ελέγχους του ΚΠΣ, των Κ.Π. και του Τ.Σ.
• Μεριμνά για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) του ΟΠΣ πλην αυτών που διαβιβάζονται προς επίλυση απ’ευθείας στις μονάδες Α και Γ.
• Αναλαμβάνει την διενέργεια τακτικού ποιοτικού ελέγχου του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών συνεργαζόμενη όταν απαιτείται με τις άλλες μονάδες της υπηρεσίας και με άλλες υπηρεσίες ή φορείς.

 

ΜΟΝΑΔΑ Γ: Ανάπτυξης Εφαρμογών και Υποστήριξης Υποδομών

 • Μεριμνά για την ανάπτυξη και συντήρηση των εφαρμογών του ΟΠΣ και των παράλληλων πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με την ανάλυση απαιτήσεων και τον σχεδιασμό που πραγματοποιεί η Μονάδα Α.
• Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α, σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών και σχεδιασμού των εφαρμογών του ΟΠΣ και των αντίστοιχων προσαρμογών τους.
• Μεριμνά για την επιλογή και την απόκτηση κατάλληλου λογισμικού για το ΟΠΣ και τα παράλληλα πληροφοριακά συστήματα.
• Μεριμνά για τον καθορισμό των προδιαγραφών για την απόκτηση υλικού (Hardware) που άπτεται των εφαρμογών του ΟΠΣ και των παράλληλων πληροφοριακών συστημάτων.
• Διαχειρίζεται το σύνολο των Υποδομών του ΟΠΣ, επιμελείται της καλής λειτουργίας τους και προβαίνει στις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό ενέργειες.
• Μεριμνά για τις μετρήσεις απόδοσης του ΟΠΣ και των παράλληλων πληροφοριακών συστημάτων και για τον καθορισμό τρόπων βελτίωσης τους.
• Μεριμνά για τον χειρισμό των Η/Υ εξυπηρέτησης πολλών χρηστών για το ΟΠΣ και τα παράλληλα πληροφοριακά συστήματα.
• Μεριμνά για την ασφάλεια του ΟΠΣ και όλων των παράλληλων πληροφοριακών συστημάτων.
• Συντηρεί την ιστοσελίδα του ΟΠΣ.
• Παρέχει βοήθεια στη μονάδα Β΄ για τον ποιοτικό έλεγχο του ΟΠΣ, σε ότι αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς της.
• Μεριμνά για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από το Γραφείο Υποστήριξης του ΟΠΣ και αφορούν την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του ΟΠΣ και των παράλληλων εφαρμογών.

ΜΟΝΑΔΑ Δ: Διοικητικής Οργάνωσης και Υποστήριξης

• Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και υποστηρίζει το έργο της Υπηρεσίας ΟΠΣ στην εκτέλεση των ενεργειών αυτών μετά την έγκρισή τους. Τηρεί τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των ενεργειών αυτών.
• Μεριμνά για την τυποποίηση και την παρακολούθηση των διαδικασιών λειτουργίας της υπηρεσίας.
• Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.
• Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ειδικής υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.
• Μεριμνά για την τήρηση της βιβλιοθήκης της υπηρεσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή.
• Μεριμνά για την τεκμηρίωση του ΟΠΣ και των παράλληλων πληροφοριακών Συστημάτων.
• Λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) των χρηστών του ΟΠΣ.
• Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το ΟΠΣ και τηρεί τη διαδικασία και τους εκπαιδευτικούς φακέλους.
• Μεριμνά για τα θέματα που αφορούν την δημοσιότητα – επικοινωνία της Ειδικής Υπηρεσίας.
• Υποστηρίζει, με έντυπα και οδηγίες τις υπηρεσίες διαχείρισης και άλλες αρμόδιες αρχές του ΚΠΣ, των Ε.Π., των Κ.Π., του Τ.Σ., του ΠΔΕ και των ΙΕ, την Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής» και την Ε.Δ.ΕΛ. σε θέματα του ΟΠΣ, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες.
• Μεριμνά για την παροχή κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ.


 

Διαγραμματικά τα παραπάνω παρουσιάζονται εδώ.

 

Η στελέχωση της υπηρεσίας εδώ.

 

Επικοινωνήστε με την Ειδική Υπηρεσία Ο.Π.Σ.

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: