>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας


Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

865.355.081 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

744.646.142 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

539.284.605 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

205.361.537 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

120.708.939 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Ως γενικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 2000-2006 τίθεται «η αξιοποίηση των νέων μεταφορικών υποδομών, της γειτνίασης με το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας και της βιομηχανικής βάσης για την μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και την αύξηση της απασχόλησης κυρίως μέσω της ανάπτυξης μιας ανταγωνιστικής οικονομίας».

Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος του ΠΕΠ αναλύεται στους εξής κύριους στρατηγικούς στόχους:

·          Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής δραστηριότητας, η διασύνδεσή της με τη τοπική οικονομία και η προσαρμογή της στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας.

·          Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων.

·          Η μείωση των έντονων φαινομένων δυϊσμού με έμφαση στις ορεινές και αγροτικές περιοχές.

·          Η προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. Αξιοποίηση των πολιτιστικών - ιστορικών πλεονεκτημάτων.

 

Οι βασικοί στόχοι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και σε 37 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          670 αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ενισχύονται

·          233 Km αρδευτικών δικτύων που βελτιώνονται

·          4 Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ)

·          Κατασκευή 115 Km νέων αγωγών  αποχέτευσης

·          4 νέοι Βιολογικοί Καθαρισμοί

·          Κατασκευή 7 Km νέου αυτοκινητόδρομου

·          Κατασκευή / βελτίωση 60 Km κύριων οδικών αξόνων και 95 Km επαρχιακού δικτύου

·          300 νέες κλίνες σε νοσοκομεία

·          230 νέες αίθουσες διδασκαλίας  Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης

·          6 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής  Ανάπτυξης

·          380 ενισχυόμενες ΜΜΕ μέσω του Κανονισμού 70

·          9 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

·          Αριθμός ατόμων που θα καταρτιστούν: 2.450

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 524 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 55,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 30,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 20,9% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως

·          «Βελτίωση Οδού Κυριάκι-Ελικώνας» π/υ 3.255.488€,

·          «Αποχέτευση Λυμάτων Δήμου Γαλαξιδίου» π/υ 3.560.721€,

·          «Επεξεργασία και Διάθεση Λυμάτων Δήμου Γαλαξιδίου» π/υ 3.196.634€,

·          «Ανέγερση 8ου Γυμνασίου Χαλκίδας» π/υ 2.236.244 €.

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: