>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων


Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων

Προϋπολογισμός ΠΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

415.696.432 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

343.775.754 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

257.831.814 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

85.943.940 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

71.920.678 Ευρώ

Στρατηγικοί Στόχοι

Ο γενικός στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας είναι η ενίσχυση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στη συνοχή του νησιωτικού χώρου.

Οι στόχοι του προγράμματος αναλύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας:

·          Ποιοτική αναβάθμιση και αξιοποίηση των τουριστικών υπηρεσιών και των λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων

·          Μείωση της περιφερειακότητας και του ελλείμματος υποδομής

·          Αναβάθμιση και προστασία του αστικού και ημιαστικού περιβάλλοντος

·          Αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου

·          Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

·          Ειδικές δράσεις για την ανάπτυξη και προστασία των μικρών νησιών

Το Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας (συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνικής Βοήθειας) και σε 35 Μέτρα.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          220 Km βελτίωση επαρχιακής-διακοινοτικής οδοποιίας

·          220 Km βελτίωση αγροτικής οδοποιίας

·          123 Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων σε μεταποιητικές ΜΜΕ

·          85 νέες αίθουσες διδασκαλίας

·          60 Km βελτίωση δικτύου ύδρευσης

·          40 Km νέο δίκτυο αποχέτευσης

·          4 Βιολογικοί Καθαρισμοί

·          350 επενδυτικά σχέδια αγροτικών προϊόντων

·          3.170 καταρτιζόμενοι

·          5 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 378 έργα η συνολική Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 67,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 34,1% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 21,1% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:

·          «Δημοτικό Σχολείο Αργυράδων» π/υ 1.320.616 €,

·          «Οδική Ασφάλεια»  π/υ 4.476.775 €,

·          «Θέατρο Λευκάδας» π/υ 6.267.938 €,

·          «Αποχέτευση και Βιολογικός Καθαρισμός Βασιλικής» π/υ 2.682.478 €.

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: