>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Ε.Π. 'Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση'


Ε.Π. 'Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση'

Προϋπολογισμός  ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

2.189.116.480 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

2.121.783.147 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

1.585.737.360 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

536.045.787 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

67.333.333 Ευρώ

 

 Στρατηγικοί Στόχοι

 

Κυρίαρχος στόχος του Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση” 2000-2006 είναι η προώθηση της απασχόλησης και η άμβλυνση των προβλημάτων της αγοράς εργασίας, προς την κατεύθυνση της πρόληψης της ανεργίας, της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών και των μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας με παράλληλη μείωση της ανεργίας ορισμένων ομάδων του εργατικού δυναμικού, οι οποίες συντελούν κατά μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της συνολικής ανεργίας της Χώρας. Τον παραπάνω στόχο εξυπηρετούν οι γενικοί (στρατηγικοί) στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται στα εξής:

Πρόληψη της ανεργίας μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης και βελτίωση της ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Ενίσχυση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των πολιτικών και των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.

Βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

 

Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται στους 6 Άξονες Προτεραιότητας και στα 18 Μέτρα του Προγράμματος.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Λειτουργία 119 δομών απασχόλησης (80 Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση και 39 Τοπικών Υπηρεσιών Απασχόλησης) που θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στο σύνολο των αναζητούντων εργασία.

·          Προσφορά στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (100%) μίας ευκαιρίας για κατάρτιση ή για απασχόληση μέσα από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης (από το δίκτυο των ΚΠΑ/ ΔΥΑ) μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων διαμορφώνεται σε 85% για το 2006.

·          Προώθηση ενεργητικών μέτρων για την απασχόληση στο 8-10% των εγγεγραμμένων ανέργων

·          Εξυπηρέτηση 40.000 ατόμων ευπαθών ομάδων από ειδικές δομές (Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών – ΚΕΣΥΥ)

·          Παροχή κατάρτισης ή τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας 35.000 ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι το τέλος του Επ. Προγράμματος.

·          Πιστοποίηση 10.000 εκπαιδευτών συνεχιζόμενης κατάρτισης

·          Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 20.000 εργαζόμενων σε ΜΜΕ

·          Δημιουργία 40.000 νέων επιχειρήσεων

·          Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 45.000 αυτοαπασχολουμένων

·          Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 100.000 δημόσιων υπαλλήλων

·          Θετικές δράσεις υπέρ του 5-7% του συνόλου των ανέργων γυναικών

·          Λειτουργία 400 δομών προώθησης ίσων ευκαιριών (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ και για άτομα με ειδικές αναπηρίες – ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ καθώς και Κέντρα Κοινωνικής Μέριμνας).

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 653 έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων αντιστοιχεί στο 83,9% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 61,7% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 36,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση”.

 

Από τα μέχρι σήμερα υλοποιηθέντα έργα έχουν ωφεληθεί 246.352 άνεργοι. Πιο συγκεκριμένα: 

·          74.545 άτομα από ενέργειες κατάρτισης

·          88.816 άτομα από ενέργειες προώθησης στην απασχόληση

·          55.212 εργαζόμενοι από ενέργειες κατάρτισης

·          14.189 γυναίκες από θετικά μέτρα

·          2.732 άτομα ευπαθών ομάδων από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

·          10.858 από συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: