>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Ε.Π. 'Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση'


Ε.Π. 'Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση'

Προϋπολογισμός  ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

2.617.591.694

Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

2.617.591.694

Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

2.046.680.712

Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

570.910.982

Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

0

Ευρώ

 

 

Στρατηγικοί Στόχοι
 

Το ΕΠΕΑΕΚ περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δέσμη συνεκτικών μέτρων και ενεργειών με απώτερο στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και των υπηρεσιών που αυτό  προσφέρει, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος εκφράζονται με τους τέσσερις βασικούς άξονες που συνδέονται με τα πεδία πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και προωθούν παρεμβάσεις σχετικές με την

·          Την προώθηση της ισότητας ευκαιριών στην αγορά εργασίας (’ξονας 1: απευθύνεται σε άτομα που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό).

·          Την προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης (’ξονας 2).

·          Την ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας των νέων (’ξονας 3).

·          Την βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας (’ξονας 4).

Οι άξονες αυτοί υποστηρίζονται από δυο ακόμη άξονες που αφορούν παρεμβάσεις σε υποδομές και εξοπλισμό (’ξονας 5: συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ) και ενέργειες υποστήριξης του προγράμματος (’ξονας 6).

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          H μείωση της σχολικής διαρροής από το 11%, που υπολογίζεται ότι ήταν το 1999, στο 6%

·          H επιμόρφωση 346.000 εκπαιδευτικών

·          H δημιουργία 5.000 εργαστηρίων πληροφορικής, φυσικών επιστημών και τεχνολογίας.

·          H δημιουργία επιπλέον 332 βιβλιοθηκών. Σημειώνεται ότι από το ΕΠΕΑΕΚ θα χρηματοδοτηθούν 132 βιβλιοθήκες και οι υπόλοιπες θα χρηματοδοτηθούν από τα ΠΕΠ

·          H αύξηση των ωφελουμένων του Ανοικτού Πανεπιστημίου από 5.170 το 1999 σε επιπλέον 30.000

·          Η δημιουργία 4.300 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί  έργα η  Δημόσια Δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 104% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, οι νομικές δεσμεύσεις αντιστοιχούν στο 92% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανέρχονται στο 65% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ. 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως :   

·          Λειτουργούν 4.299 ολοήμερα δημοτικά σχολεία

·          Λειτουργούν 2.071 ολοήμερα νηπιαγωγεία

·          14.543 σχολικές μονάδες συμμετείχαν στην καταγραφή, αποτύπωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέσων

·          23 λειτουργούντα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

·          Λειτουργία προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

·          3 κόμβοι ενθάρρυνσης επιχειρηματικότητας

·          12 νέα τμήματα διεύρυνσης στην ανώτατη εκπαίδευση

·          63 νέα σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

·          10 σχολεία β΄ ευκαιρίας εξοπλίστηκαν

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: