>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Ε.Π. 'Περιβάλλον'


Ε.Π. 'Περιβάλλον'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

596.300.075 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

596.300.075 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή

430.073.656 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

166.226.419 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή

0 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Το ΕΠΠΕΡ λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Σύμφωνα με τον αρχικό του προγραμματισμό, το ΕΠΠΕΡ δεν περιελάμβανε μεγάλα έργα υποδομών περιβαλλοντικού χαρακτήρα όπως οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων, απορριμμάτων και ύδρευσης, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Σύμφωνα πάντως με τις προοπτικές που παρουσιάζονται με την τροποποίηση του Προγράμματος είναι ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθούν και τέτοια έργα προτεραιότητας.

Στο ΕΠΠΕΡ προτεραιότητα έχουν:

·          Δράσεις μέγιστης εθνικής σημασίας για την ποιότητα ζωής, όπως η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος και η διαχείριση των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων.

·          Δράσεις που απαιτούν, για την υλοποίησή τους, τεχνογνωσία, η οποία δεν υφίσταται σε περιφερειακό ή άλλο τομεακό επίπεδο.

·          Δράσεις και παρεμβάσεις εθνικού χαρακτήρα, που απαιτούν υποδομές εθνικού επιπέδου, όπως το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας των Νερών και το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

·          Δράσεις και παρεμβάσεις διαπεριφερειακού χαρακτήρα, όπως ολοκληρωμένες δράσεις για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 (NATURA 2000).

·          Δράσεις και παρεμβάσεις σε εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών.

·          Δράσεις αστικών αναπλάσεων εθνικής κλίμακας και προτεραιότητας ή καινοτόμου χαρακτήρα, όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις και η προστασία, ανάδειξη και διατήρηση παραδοσιακών οικισμών.

·          Δράσεις που αφορούν ειδικά προγράμματα, με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και τεχνογνωσιακές απαιτήσεις, όπως αυτά της αντιμετώπισης των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

·          Δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.

·          Έργα προστασίας και αναβάθμισης εδαφικών και υδατικών πόρων.

·          Προώθηση εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση ειδικών (τοξικών) αποβλήτων.

·          Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία στους τομείς των αστικών λυμάτων και των αστικών στερεών απορριμμάτων.

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Βελτίωση του πρωτεύοντος συστήματος ύδρευσης σε περιοχές με συνολικό πληθυσμό 150.000 κατοίκους

·          Κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας για την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα νερά κατά 50%

·          Αποκατάσταση 132 στρεμμάτων ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα

·          Αποκαταστάσεις χωματερών που αφορούν το 56% του πληθυσμού

·          Έλεγχος – επιτήρηση του 90% του θαλασσίου περιβάλλοντος στο σύνολο της επικράτειας (συνυπολογιζομένων αντίστοιχων δράσεων του ΟΑΛΑΑ)

·          Κάλυψη του 70% του πληθυσμού από Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης

·          Κάλυψη του 100% των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Κοινοτική Νομοθεσία όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας

·          Λειτουργία μηχανισμού ελέγχου και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Δημιουργία ειδικής Υπηρεσίας (INSPECTORATE)

·          Εκπόνηση χωροταξικών-πολεοδομικών μελετών σε 30 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

·          Εκπόνηση 5 Χωροταξικών Σχεδίων Εθνικού επιπέδου

·          45 παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη

·          Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης 25 προστατευόμενων περιοχών

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 369 περίπου έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων αντιστοιχεί στο 62% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 39,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 24,3% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του.

 

Σημαντικά έργα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

Σε φάση κατασκευής:

·          Η αναδημιουργία της Λίμνης Κάρλας, συνολικού προϋπολογισμού 152 εκατ. ευρώ.

Σε φάση ολοκλήρωσης:

·          Η προμήθεια από το ΥΕΝ 4 πλοίων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ.

Σε φάση υλοποίησης:

·          Δράσεις που αφορούν την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από Οδηγίες της ΕΕ και Διεθνείς Συμβάσεις (αφορά τα περισσότερα Μέτρα του Προγράμματος).

·          Η λειτουργία δικτύων παρακολούθησης της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος, της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης, της ποιότητας των υπόγειων νερών, προϋπολογισμού 3,1 εκατ. ευρώ.

Στο αναθεωρημένο ΕΠΠΕΡ έχει προβλεφθεί η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία έργων που αφορούν Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και αποκατάσταση χωματερών, για την προσαρμογή της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 68 Μ€ περίπου.

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Ε.Π.

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: