>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Ε.Π. 'Υγεία - Πρόνοια'


Ε.Π. 'Υγεία - Πρόνοια'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

513.306.663 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

513.306.663 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

384.979.997 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

128.326.666 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

          0 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος αφορούν:

·          Στον Τομέα της Υγείας την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας και βελτίωση της Υγείας και της Κοινωνικής Προστασίας μέσω : Ανάπτυξης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκσυγχρονισμού των νοσοκομείων, σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, δημιουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων κατά Περιφέρεια, εισαγωγής σύγχρονων μορφών διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης, άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου στην παροχή υπηρεσιών υγείας.

·          Στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας την ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, δηλαδή την αποασυλοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού χρόνιων ψυχικά ασθενών που σήμερα διαβιούν σε κλειστές δομές, την ανάπτυξη ανοιχτών δομών πρόληψης και θεραπείας και την υλοποίηση ενεργειών κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης των ψυχικά ασθενών.

·          Στον Τομέα της Πρόνοιας τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και την πρόληψη της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και ομάδων του πληθυσμού, μέσω: της υιοθέτησης υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας αφενός με την ενίσχυση μορφών αυτόνομης ή ημιαυτόνομης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες και αφετέρου με τη δημιουργία διαβίωσης ενός ανοιχτού κοινοτικού δικτύου πρόληψης, συμβουλευτικής και παραπομπών. 

·          Στον Τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού την ανάπτυξη δράσεων δια βίου κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς υγείας και πρόνοιας και για όλες τις ειδικότητες εργαζομένων ή νεοπροσλαμβανομένων.

Το Ε.Π. διαρθρώνεται από 4 ’ξονες Προτεραιότητας: 3 για κάθε Τομέα Παρέμβασης και έναν οριζόντιο για το ανθρώπινο δυναμικό των παραπάνω τομέων. Εξειδικεύεται δε μέσω 11 Μέτρων και ενός Μέτρου της Τεχνικής Βοήθειας.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Δημιουργία 10 Δομών Αστικών Κέντρων Υγείας με πληθυσμιακή αντιστοιχία 100.000 κατοίκους ανά κέντρο.

·          Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός (αναβάθμιση) του 15% των γενικών κλινών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

·          Αύξηση κατά 9% των ειδικών κλινών και ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση του 15% των υπαρχουσών ειδικών κλινών.

·          Τεχνολογικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του 10% των εργαστηριακών υποδομών.

·          Λειτουργική και τεχνολογική αναβάθμιση του 10% περίπου των υφιστάμενων χειρουργείων.

·          Προώθηση της αποασυλοποίησης των ψυχικά ασθενών (αποασυλοποίηση του 50% των χρόνιων ασθενών με αντίστοιχη  μείωση των κλινών των ψυχιατρικών νοσοκομείων).

·          Αναμόρφωση του συνόλου των κλινών των μεγάλων ψυχιατρικών νοσοκομείων που θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

·          Δημιουργία 15-20 εξωνοσοκομειακών δομών πρόληψης ψυχικής υγείας (κάλυψη 20% του πληθυσμού).

·          Δημιουργία 3.000 περίπου ενδιάμεσων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

·          Κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί στις νέες δομές (κατάρτιση υπάρχοντος προσωπικού και του 100% του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού).

·          Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο 2-3% του πληθυσμού των ειδικών ευπαθών ομάδων κατ’ έτος στην κατεύθυνση της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και προώθησης στην απασχόληση.

·          Μεταφορά σε ανοικτές δομές (αποϊδρυματοποίηση) του 8% των ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα.

·          Συμμετοχή του 13% περίπου των εργαζομένων του τομέα υγείας και του 7% των εργαζομένων του τομέα πρόνοιας αντίστοιχα, σε προγράμματα κατάρτισης.

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 627 έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων αντιστοιχεί στο 71,4% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 49,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 26,6% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως :   

·          Τέσσερα κτιριακά έργα που αφορούν νέα Αστικά Κέντρα Υγείας που δημιουργούνται στην Αττική (Αχαρνές, Καλύβια, Νέα Μάκρη και Μαρκόπουλο). Προωθείται επίσης η δημιουργία ακόμα πέντε Αστικών Κέντρων Υγείας (Ελληνικό, Κερατέα, Κερατσίνι, Εύοσμος και Φράγκων Θεσσαλονίκης)

·          Δύο κτιριακά έργα που αφορούν τη βελτίωση / εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Κέντρων Υγείας στην Αττική (Ελληνικό) και στην Ήπειρο.

·          Τέσσερα έργα προμήθειας και αναβάθμισης εξοπλισμού υφιστάμενων μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που καλύπτουν ανάγκες των ΠεΣΥΠ Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κρήτης

·          Κτιριακά έργα σε νοσηλευτικές μονάδες μεγάλων αστικών κέντρων (7 νοσοκομεία της Αττικής, 1 της Πάτρας 1 του Ηρακλείου Κρήτης)

·          Έργα που αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού (ιατρικός, ξενοδοχειακός, υψηλής βιοϊατρικής τεχνολογίας) σε 9 νοσοκομεία της Αττικής και Πειραιά, 6 της Θεσσαλονίκης και 11 στην υπόλοιπη χώρα.

·          Έχει ξεκινήσει η λειτουργία 129 δομών αποασυλοποίησης ψυχικά ασθενών (ξενώνες, οικοτροφεία και προστατευμένα διαμερίσματα) και 6 δομών στην κοινότητα, παροχής υπηρεσιών φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα (3 Κινητές Μονάδες, 2 δομές για αυτιστικά παιδιά και 1 ξενώνας βραχείας νοσηλείας

·          Ολοκληρώθηκε η άρση του ασύλου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της Πέτρας Ολύμπου στην Κατερίνη και αναμένεται μέχρι το τέλος του 2005 η άρση του ασυλικού χαρακτήρα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και Χανίων και του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Ε.Π.

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: