>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Ε.Π. 'Αλιεία'


Ε.Π. 'Αλιεία'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

483.104.488 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

343.507.076 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

257.733.308 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

85.773.768 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

139.597.412 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι της πολιτικής για τον αλιευτικό τομέα κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο είναι οι ακόλουθοι:

·          Η επίτευξη κατά βιώσιμο τρόπο ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκμετάλλευσής τους

·          Η εφαρμογή των αρχών υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

·          Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η συμβολή στην ανάπτυξη βιώσιμων από οικονομικής απόψεως επιχειρήσεων στον τομέα.

·          Η βελτίωση της ποιότητας του εφοδιασμού της αγοράς και η αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

·          Η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, ιδίως περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

·          Η ορθολογική εκμετάλλευση των εσωτερικών υδάτινων πόρων, στα πλαίσια της αειφορίας.

·          Η προώθηση ίσων ευκαιριών για εργασία .

 

Οι προαναφερόμενοι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται ανά κλάδο ως εξής:

Θαλάσσια αλιεία:

·          Προστασία των αλιευτικών πόρων.

·          Αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου.

·          Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης.

·          Στήριξη του αλιευτικού κόσμου για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

Υδατοκαλλιέργεια

·          Αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

·          Εκσυγχρονισμός – αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων του Τομέα.

·          Εκσυγχρονισμός του συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής στοιχείων, παραγωγής, εμπορίας και απασχόλησης.

·          Αύξηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

·          Βελτίωση των συνθηκών αλιείας σε ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις των εσωτερικών υδάτων.

·          Προστασία του περιβάλλοντος με διασφάλιση αειφορικών προσεγγίσεων.

·          Διερεύνηση των αγορών διάθεσης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και εξεύρεση νέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού.

Μεταποίηση - Εμπορία

·          Προσανατολισμός της βιομηχανίας σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

·          Αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων μεταποίησης & εμπορίας και της εξαγωγιμότητας των προϊόντων τους.

·          Διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης των δραστηριοτήτων του κλάδου.

·          Υποστήριξη του κλάδου με κατάλληλες υποστηρικτικές υποδομές και υπηρεσίες.

·          Βελτίωση της συμβολής του κλάδου στη διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Μείωση της χωρητικότητας μέχρι 19.000 GT κατ΄ εκτίμηση που αντιπροσωπεύει ποσοστό 17,88% περίπου της συνολικής χωρητικότητας του αλιευτικού στόλου (κατάσταση 1/1/1999).

·          Μείωση της ισχύος του αλιευτικού στόλου μέχρι 104.000 KW, ποσοστό 16,08% περίπου επί της συνολικής ισχύος του αλιευτικού στόλου (κατάσταση 1/1/1999).

·          Κατασκευή σκαφών συνολικής χωρητικότητας 800 GT και/ή ισχύος 8.300 KW, δείκτες που αντιπροσωπεύουν ποσοστιαία, ως προς τη χωρητικότητα και την ισχύ, το 0,76% περίπου και 1,28% αντίστοιχα της συνολικής αλιευτικής ικανότητας του στόλου της χώρας.

·          Εκσυγχρονισμός σκαφών συνολικής χωρητικότητας 20.100 GT και/ή  συνολικής ισχύος 77.000 KW, δείκτες που αντιπροσωπεύουν ποσοστιαία, ως προς τη χωρητικότητα και την ισχύ το 19,10 % και 11,90 % αντίστοιχα της συνολικής αλιευτικής ικανότητας του στόλου της χώρας μας.

·          Αύξηση των ικανοτήτων της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας με αύξηση δυναμικότητας σε  θαλασσινά είδη ψαριών κατά 10.000 τόνους, σε είδη γλυκού νερού κατά 1.750 τόνους, σε οστρακοκαλλιέργειες κατά 3.450 τόνους και σε ιχθύδια θαλασσινών ψαριών κατά 50 εκατομμύρια.

·          Αύξηση της δυναμικότητας στη μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων σε νωπά ή ψυγμένα προϊόντα κατά 600 τόνους, σε κονσερβοποιημένα ή ημισυντηρημένα προϊόντα κατά 200 τόνους, σε κατεψυγμένα προϊόντα ή προϊόντα βαθιάς ψύξης κατά 11.000 τόνους και σε άλλα μεταποιημένα προϊόντα κατά 2.500 τόνους.

·          Αύξηση της παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων κατά 11.000 τόνους / έτος.

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 187 έργα η δημόσια δαπάνη των οποίων αντιστοιχεί στο 77,2% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 59,3% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 32,9% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. (στοιχεία ΟΠΣ 31/3/2005) .

 

Μεταξύ των δράσεων που έχουν μέχρι σήμερα προωθηθεί και ήδη χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αναφέρονται:

·          η διάλυση 2.112 αλιευτικών σκαφών, με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 94 εκατ. ευρώ.

·          η κατασκευή 38 νέων αλιευτικών σκαφών με δημόσια δαπάνη 1,6 εκατ. ευρώ και ο εκσυγχρονισμός 281 αλιευτικών σκαφών με δημόσια δαπάνη 7 εκατ. ευρώ.

·          η κατασκευή 3 έργων τεχνιτών υφάλων, με δημόσια δαπάνη 2,6 εκατ. ευρώ.

·          η ενίσχυση 144 μονάδων υδατοκαλλιέργειας, με δημόσια δαπάνη ύψους 29 εκατ. ευρώ.

·          η βελτίωση της υποδομής σε 75 αλιευτικών λιμανιών, με δημόσια δαπάνη ύψους 14 εκατ. ευρώ.

·          η ενίσχυση 79 μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, με δημόσια δαπάνη ύψους 47 εκατ. ευρώ.

·          η ένταξη 265 επαγγελματιών αλιέων στα κοινωνικοοικονομικά μέτρα, που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα με δημόσια δαπάνη 4,6 εκατ. ευρώ.

·          έργα κατασκευής και βελτίωσης 17 αλιευτικών καταφυγίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού                                    

Þ Οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Ε.Π.

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: