>Προγράμματα 2000-2006
   >Γ ΚΠΣ
      >Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
         >Ε.Π. 'Κοινωνία της Πληροφορίας'


Ε.Π. 'Κοινωνία της Πληροφορίας'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

2.987.499.150 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

2.417.999.150 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

1.793.581.863 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

624.417.287 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

569.500.000 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

 

Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του ΕΠΚτΠ για την περίοδο 2000-2006 είναι δύο:

Ο πρώτος γενικός στόχος «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της καθη΅ερινής ζωής ΅έσα από παρε΅βάσεις σε κρίσι΅ους το΅είς, όπως η ∆η΅όσια ∆ιοίκηση, η υγεία, οι ΅εταφορές και το περιβάλλον. Οι παρε΅βάσεις αφορούν κυρίως την ένταξη ολοκληρω΅ένων συστη΅άτων πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαδικασία παραγωγής των παραπάνω το΅έων, έτσι ώστε να συ΅βάλλουν στη βελτίωση των προσφερο΅ένων υπηρεσιών.

Ο δεύτερος στόχος «Ανάπτυξη και Ανθρώπινο ∆υνα΅ικό», αφορά τη δη΅ιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ενίσχυση ΅ιας διαδικασίας οικονο΅ικής και κοινωνικής ανάπτυξης όπου η τεχνολογία και η γνώση αποτελούν τον κύριο ΅οχλό αύξησης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των εισοδη΅άτων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυνα΅ικού. Ενέχει δράσεις για την ανάπτυξη των υποδο΅ών τηλεπικοινωνιών, την ενίσχυση της οικονο΅ίας και της απασχόλησης ΅ε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τη δη΅ιουργία ενός συστή΅ατος εκπαίδευσης και κατάρτισης προσαρ΅οσ΅ένου στις ανάγκες του 21ου αιώνα, και την προβολή του ελληνικού πολιτισ΅ού.

 

Για την επίτευξη των δύο γενικών στόχων το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠΚτΠ)  θέτει ΅ία σειρά από ειδικούς στόχους:

1.                  Παιδεία και πολιτισ΅ός: Εξοπλισ΅ός, δικτύωση, κατάρτιση εκπαιδευτικών και ψηφιακό περιεχό΅ενο για τη δη΅ιουργία ενός εκπαιδευτικού συστή΅ατος για τον 21ο αιώνα, χρήση νέων τεχνολογιών για τεκ΅ηρίωση και προβολή του Ελληνικού πολιτισ΅ού.

2.                Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής: χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Information and Communication Technologies (ICT)) για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε κρίσι΅ους το΅είς της ∆η΅όσιας ∆ιοίκησης, βελτίωση της ποιότητας ζωής ΅ε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υγεία και την πρόνοια, στο περιβάλλον και στις ΅εταφορές. Καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών του Κτηματολογίου.

3.                Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονο΅ία: δη΅ιουργία συνθηκών για τη ΅ετάβαση στη «νέα οικονο΅ία», ΅ε την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της έρευνας και της διασύνδεσής της ΅ε την παραγωγή, της κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, της απασχόλησης και της τηλε-εργασίας την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις ΜΜΕ.

4.                Επικοινωνίες: στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς, δράσεις ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής υποδο΅ής σε απο΅ακρυσ΅ένες περιοχές για παροχή προηγ΅ένων υπηρεσιών σε χα΅ηλό κόστος και παροχή ση΅είων πρόσβασης σε αυτές για τους πολίτες.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

·          Κατάρτιση 10.000 ατόμων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ (“advanced ICT skills”).

·          Πιστοποίηση προσόντων 50.000 ατόμων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ.

·          Αύξηση της αναλογίας χρηστών του διαδικτύου ανά 100 κατοίκους από 5 σε 40/100.

·          16 μαθητές ανά PC (από 51 στην έναρξη του προγράμματος).

·          Εξοπλισμός και διασύνδεση με το δίκτυο του 100% των σχολείων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

·          Αύξηση των θέσεων απασχόλησης στον ευρύτερο τομέα της ΚτΠ κατά 80% (33.000 θέσεις απασχόλησης).

·          75.000 Η/Υ στη Δημόσια Διοίκηση.

·          Εξοπλισμός με σύγχρονους Η/Υ του 100% των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας.

·          Αύξηση των ΜΜΕ που κάνουν εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν από 1% σε 15%

·          Αριθμός Ηλεκτρονικά Παρεχόμενων υπηρεσιών στους Πολίτες: 10.

·          Επικαιροποίηση 100% του βασικού χαρτογραφικού υποβάθρου για το σύνολο της χώρας (κλίμακα 1:5000).

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 4.436 έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων αντιστοιχεί στο 61,4% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 32,1% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 18,5% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ ΚτΠ (στοιχεία ΟΠΣ 31/3/2005).

 

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης σημαντικά έργα όπως:

·          «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής σε Ενιαία Λύκεια, ΤΕΕ και ΣΕΚΝ» με Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) 16.424.861,53 € στο Μέτρο 1.1 ,

·          «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση» με Δ.Δ. 89.661.162,00 € στο Μέτρο 1.2,

·          «Αριάδνη: Σύστημα παροχής υπηρεσιών και διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες» με Δ.Δ. 78.932.766,61 € σο Μέτρο 2.2,

·          «Δικτυωθείτε» με Δ.Δ. 18.088.460,16 € στο Μέτρο 3.2,

·          «Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών στις Περιφέρειες και τις Νομαρχίες» με Δ.Δ. 1.014.233,31 € στο Μέτρο 2.2.

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Υποβληθέντων και Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

 ΝΕΑ

25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).


10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης


2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013


Δείτε όλα τα νέα

  Απορροφήσεις ΚΠΣ, ΚΠ, Ταμείου Συνοχής

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

Φάκελλος 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής

10η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

Εκ των Προτέρων (Ex-Ante) Αξιολόγηση για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Προκηρύξεις Διαχειριστικής Αρχής ΚΠΣ, Ταμείου Συνοχής, Αρχής Πληρωμής

Προσκλήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ενταγμένα Έργα ανά: