Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   ΟΠΣ  //


Διαχείριση Πληροφορίας - Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.)

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται από:

 • την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ομοιόμορφη ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τα κράτη μέλη, όπως περιγράφεται στον κανονισμό 1260/99 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 και στον κανονισμό 438/2001 της 2ας Μαρτίου 2001,
 • την ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, για την παρακολούθηση της προόδου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και των έργων του Ταμείου Συνοχής, για την αποτελεσματική τήρηση των δεσμεύσεων, την τροποποίηση των μέτρων, αν χρειάζεται, και την αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στα Κράτη- Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι:

 • Η διαχείριση της πληροφορίας από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο (έργο/υποέργο και παραστατικά πληρωμών).
 • Η κάλυψη όλων των διαστάσεων της διαχείρισης, που περιλαμβάνουν οικονομικό αντικείμενο, φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο.
 • Η κάλυψη όλων των σταδίων της διαχείρισης, στα πλαίσια του προγραμματισμού και της υλοποίησης των έργων και προγραμμάτων.

Για το λόγο αυτό οι λειτουργίες και έλεγχοι που περιλαμβάνει αποσκοπούν στο:

 • να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις διαχείρισης κάθε επιπέδου της δενδροειδούς ανάλυσης του ΚΠΣ, σε Επιχειρησιακά Προγράμματα, ’ξονες Προτεραιότητας, Μέτρα, Έργα (Πράξεις) και Υποέργα, καθώς και του Ταμείου Συνοχής σε Έργα και Υποέργα ανά αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης.
 • να διασφαλίσουν τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω επιπέδων,
 • να μπορούν οι υπεύθυνοι, ανά επίπεδο διαχείρισης:
                 - να παρακολουθούν αν τηρούνται αποτελεσματικά οι δεσμεύσεις
                 - να δρομολογούν, αν χρειάζεται, τροποποιήσεις των Προγραμμάτων σε διάφορα επίπεδα
                 - να παρακολουθούν τους ρυθμούς υλοποίησης
                 - να αξιολογούν αποτελεσματικά τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του Προγράμματος

Το Ο.Π.Σ. καλύπτει τις παρακάτω ενότητες λειτουργιών:

 • τον Προγραμματισμό, που αναφέρεται στα προγράμματα, τους άξονες προτεραιότητας, τα μέτρα και υπομέτρα καθώς και τους Χρηματοδοτικούς πίνακες,
 • την Ένταξη-Τροποποίηση, που καλύπτει πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα και τα προγραμματικά στοιχεία των έργων και υποέργων, καθώς και τις διαδικασίες ένταξης και πιθανών τροποποιήσεων,
 • την Παρακολούθηση, που αφορά σε πληροφορίες σχετικές με την πρόοδο υλοποίησης των έργων από τους Τελικούς Δικαιούχους, ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο και, συγκεντρωτικά, την πρόοδο για κάθε επίπεδο,
 • τις Χρηματορροές, όπου:
                 - εκτιμούνται τα ποσά προς είσπραξη από την ΕΕ και η κατανομή τους
                 - διενεργούνται προβλέψεις δαπανών σε επίπεδο μέτρου
                 - δημιουργούνται αιτήσεις-πιστοποιήσεις πληρωμών που υποβάλλονται στην ΕΕ
 • τους Ελέγχους, όπου παρακολουθούνται οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων, ανά Αρμόδια Αρχή Ελέγχου, με τις ενδεχόμενες διορθώσεις ή κυρώσεις που τους συνοδεύουν
 • τη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης, όπου καταγράφεται η σύνθεση των επιτροπών, οι ρόλοι, η ημερήσια διάταξη, οι αποφάσεις.

Το σύστημα υποστηρίζει:

 • Όλες τις εμπλεκόμενες Αρχές, δηλ.:
                  - Τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
                  - Tην Αρχή Πληρωμής
                  - Τις Επιτροπές Παρακολούθησης
                  - Τις Ελεγκτικές Αρχές
                  - Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών και Τελικών Δικαιούχων
                  - Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και τα έργα του Ταμείου Συνοχής,
 • Όλα τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση του συστήματος και την αξιοποίηση των δεδομένων του, έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές και υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν:

 • την ευχερή εισαγωγή δεδομένων (ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από Τελικούς Δικαιούχους μέσω διαδικτύου),
 • την άντληση δεδομένων με πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, ανάλογα με τη χρήση,
 • ποικίλες δυνατότητες ανάλυσης και απεικόνισης των δεδομένων, με πίνακες, γραφήματα, στατιστικά εργαλεία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ανάλογα με τις απαιτήσεις ενημέρωσης, διαχείρισης και δημοσιότητας.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα