Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Αξιολόγηση  //    Η ενδιάμεση αξιολόγηση  //


Η ενδιάμεση αξιολόγηση

Τόσο ο Κανονισμός 1260/1999 όσο και οι Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΠΣ προβλέπουν την πραγματοποίηση ενδιαμέσων αξιολογήσεων, τόσο στο επίπεδο του ΚΠΣ όσο και στο επίπεδο των παρεμβάσεων (Ε.Π.) που υλοποιούνται στο πλαίσιό του.

Σκοπός των ενδιάμεσων αξιολογήσεων είναι να παρέχουν στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων (Επιτροπές Παρακολούθησης, Διαχειριστικές Αρχές κλπ) τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τις αρχικές επιπτώσεις των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, που να επιτρέπουν την διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας τόσο για τον βαθμό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι προβλεπόμενοι στόχοι όσο και για την επικαιρότητά τους.

Η ενδιάμεση αξιολόγηση αποτελεί ένα μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ορθότητας του προγραμματισμού. Προσφέρει μια ευκαιρία για τον εντοπισμό των σημείων του προγραμματισμού που ενδεχομένως χρειάζονται αναπροσανατολισμό, για να εξασφαλισθεί η επίτευξη των αρχικών στόχων. Αποτελεί βασική πηγή στοιχείων για την ενδιάμεση αναθεώρηση και είναι αλληλένδετη με το αποθεματικό επίδοσης, καθώς θα ενημερώσει τα αποτελέσματα για τους συμφωνημένους δείκτες που αφορούν το αποθεματικό επίδοσης, οι οποίοι αποτελούν υποσύνολο των δεικτών για το πρόγραμμα στο σύνολό του. 

Ειδικότερα η ενδιάμεση αξιολόγηση :

• Εκτιμά  το κατά  πόσον  το πρόγραμμα  στο  σύνολό  του  παραµένει  το κατάλληλο µέσο για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιφέρεια ή ο τομέας.

• Εξετάζει το κατά  πόσον  οι  άξονες  προτεραιότητας  και  οι στόχοι εξακολουθούν να είναι  συνεκτικοί, επίκαιροι  και  ορθοί.

• Εξετάζει τη συνέργια και τη συμπληρωματικότητα του προγράμματος με τα άλλα προγράμματα στην κατεύθυνση επίτευξης των ευρύτερων τομεακών ή/ και περιφερειακών στόχων.

• Επανεξετάζει τον ποσοτικό  προσδιορισµό  των  στόχων  και  ειδικότερα  την έκταση στην οποία έχουν διευκολύνει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

• Αποτιμά την ενδιάμεση πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος, με τη μέτρηση των δεικτών και αναλύει κριτικά την πρόοδο  ως  προς  την επίτευξη  των  στόχων και την  έκταση  στην  οποία  μπορούν  πράγματι  να επιτευχθούν.

• Αποτιμά το βαθμό ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα των οριζόντιων προτεραιοτήτων και πολιτικών και ιδίως αυτών για την ισότητα ευκαιριών και το περιβάλλον .

• Αναλύει την επάρκεια  των ρυθμίσεων διαχείρισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης του προγράμματος.

• Παρουσιάζει τα  αποτελέσματα  σε σχέση µε τους συμφωνημένους δείκτες για το αποθεµατικό επίδοσης.


Η Δ.Α. του ΚΠΣ (Ε.Υ. Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων -ΕΥΣΣΑΑΠ) αποφάσισε τη συγκρότηση
Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση (ΕΤΕΑ) -σε Εθνικό επίπεδο- στην οποία μετείχαν εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων και της Ε.Ε. και ειδικοί εμπειρογνώμονες. Σκοπός της Επιτροπής αυτής, ήταν η υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ για το συνολικό συντονισμό, την παρακολούθηση και στήριξη του έργου της Αξιολόγησης, με σχετικές προς τούτο εισηγήσεις.

Αναλυτικά  το έργο της ήταν :

Ø        ο καθορισμός των σχετικών με την αξιολόγηση προτεραιοτήτων

Ø        η επεξεργασία ενιαίων προδιαγραφών που θα περιέχονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου των Συμβούλων Αξιολόγησης.

Ø        η επεξεργασία μίας τυπικής σύμβασης ανάθεσης έργου, με πρόβλεψη για επιμέρους προσαρμογές ανά Πρόγραμμα

Ø        η επεξεργασία ενός συστήματος “ Ποιοτικού Ελέγχου “ της συνολικής διαδικασίας και των αξιολογήσεων

Ø        η εξέταση των διαδικασιών και του περιεχομένου των αξιολογήσεων   

Ø        η εξέταση της καταλληλότητας των ποσοτικοποιημένων δεικτών σε σχέση με την αξιολόγηση και η εισήγηση αναγκαίων προσαρμογών

Ø        η συνολική παρακολούθηση του έργου των Συμβούλων Αξιολόγησης του ΚΠΣ και των Ε.Π.

Ø        η εξέταση της επάρκειας και της ποιότητας των Εκθέσεων Αξιολόγησης (και των προσχεδίων τους) και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης αυτών

 

Η ΔΑ του ΚΠΣ είχε την ευθύνη ανάθεσης και παρακολούθησης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΚΠΣ και της σύνταξης ενιαίων προδιαγραφών για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου της Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Για τις προδιαγραφές αυτές  γνωμοδότησε η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση.

Οι Διαχειριστικές Αρχές (Δ.Α.) οργάνωσαν και παρακολούθησαν την ενδιάμεση αξιολόγηση σε συνεργασία με τη Δ.Α. του ΚΠΣ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε). Για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανατέθηκε  μία ενδιάμεση αξιολόγηση η οποία  διενεργήθηκε από ανεξάρτητους αξιολογητές. Οι  αξιολογήσεις αυτές υποβλήθηκαν στην Ε.Ε.  στις 31/12/2003.( υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 26 εκθέσεις - 1 σε επίπεδο ΚΠΣ, 12 για τα Τομεακά ΕΠ και 13 για τα ΠΕΠ).

 

Η ΔΑ του ΚΠΣ παρακολούθησε την εκπόνηση των αξιολογήσεων κάθε Ε.Π. με «χειριστές» που  ορίσθηκαν για κάθε πρόγραμμα οι οποίοι εκτός των άλλων, επεξεργάσθηκαν τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων για κάθε Ε.Π.

 

Τέλος, η Επ. Παρακολούθησης κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος εξέτασε την ενδιάμεση αξιολόγησή του.

 

Η ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης (άρθρο 42, παρ. 4 Καν.1260/99)

Ο Κανονισμός 1260/99 προβλέπει επίσης, τη διενέργεια ενημέρωσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης (ΕΕΑ) με την εκπόνηση Εκθέσεων Πρώτου Απολογισμού (ΕΠΑ) για το ΚΠΣ 2000-2006 και για κάθε Ε.Π. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο μέχρι 31/12/2005.

Στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι :

·         Η παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης και ανάλυσης που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση των Προγραμμάτων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

·         Η παροχή στοιχείων και αναλύσεων που θα προκύπτουν από τα αποτελέσματα του Γ’ ΚΠΣ και θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό των  κατάλληλων στρατηγικών και προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου, καθώς συμπίπτει χρονικά με την προετοιμασία για τις νέες πολιτικές και προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων που θα εφαρμοστούν την περίοδο 2007–2013.

·         Να αποτελέσει μία από τις σημαντικές πηγές πληροφοριών για την ex-post αξιολόγηση (η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2009) καθώς και για τις ex-ante αξιολογήσεις που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της περιόδου 2007-2013.

Βασικές συνιστώσες – ενότητες καθορίζονται οι ακόλουθες:

·         Εξέταση της υλοποίησης των προτάσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 2003.

·         Ανάλυση των πραγματοποιήσεων (εκροών) και αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν μέχρι σήμερα, σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους και την οικονομική επίδοση των Προγραμμάτων. 

·         Ανάλυση των επιπτώσεων μέχρι το χρόνο αναφοράς και εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

·         Λοιπά αξιολογικά ερωτήματα που το Κράτος Μέλος, η Περιφέρεια ή ο τομέας κρίνουν κατάλληλα ή απαραίτητα.

·         Συμπεράσματα για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και επιπτώσεις καθώς και προτάσεις για το μέλλον.

 

Προκειμένου να καλυφθεί με τις υπογραφείσες συμβάσεις ενδιάμεσης αξιολόγησης και το έργο της ενημέρωσης, προβλέφθηκε στις σχετικές αρχικές συμβάσεις διατύπωση που δίνει τη δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές, μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ αυτών και των Αναδόχων, να προσφύγουν στη διαδικασία ανάθεσης του έργου στον ίδιο ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο Σύμβουλος Αξιολόγησης (Σ.Α.) θα έχει διεκπεραιώσει με επάρκεια το έργο της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και για το ΚΠΣ ανατέθηκε  μία επικαιροποίηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης, η οποία  διενεργήθηκε από ανεξάρτητους αξιολογητές. Οι  αξιολογήσεις αυτές υποβλήθηκαν στην Ε.Ε.  στις 31/12/2005.( υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 26 εκθέσεις - 1 σε επίπεδο ΚΠΣ, 12 για τα Τομεακά ΕΠ και 13 για τα ΠΕΠ).

 

Η ΔΑ του ΚΠΣ παρακολούθησε την εκπόνηση των αξιολογήσεων κάθε Ε.Π. με «χειριστές» που  ορίσθηκαν για κάθε πρόγραμμα οι οποίοι εκτός των άλλων, επεξεργάσθηκαν τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων για κάθε Ε.Π.

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα