Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Υλοποίηση  //    Χρηματοδότηση των έργων  //


Χρηματοδότηση των έργων

Οι δημόσιοι πόροι που απαιτούνται για την χρηματοδότηση των έργων εξασφαλίζονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

Tο ΠΔE καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ύστερα από προτάσεις που υποβάλλουν τα αρμόδια Υπουργεία και οι Νομαρχίες.

 

Είναι ετήσιας διάρκειας και αποτελεί τμήμα του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων και να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίησή τους, το Π.Δ.Ε. χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα περιλαμβάνει έργα, που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση και το άλλο έργα, που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους. Για το κάθε τμήμα έχει καθοριστεί χωριστό όριο πληρωμών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων, που είναι ενταγμένα στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. Προγράμματα, όσο και η καλύτερη παρακολούθηση της υλοποίησής τους, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την μεγαλύτερη δυνατή άντληση κοινοτικών πόρων.

 

H ένταξη έργων στο ΠΔE γίνεται κατά ομάδες έργων, βάσει της έκδοσης ειδικών αποφάσεων, των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣA), που διακρίνονται σε Συλλογικές Aαποφάσεις Έργων (ΣAE), Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών (ΣAM), Συλλογικές Αποφάσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΣANA) και Συλλογικές Αποφάσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣATA). Φορείς εκτέλεσης των έργων είναι τα Υπουργεία, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΝΠΔΔ, ΔEKO και OTA.

 

Τα κονδύλια του Π.Δ.Ε. βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τις προτεραιότητες που τίθενται για την χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτουμένων με την Ε.Ε. Προγραμμάτων και επαρκούν για να υλοποιήσουν τα Προγράμματα σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.

 

Για την καλύτερη παρακολούθηση και απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων στα πλαίσια υλοποίησης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έχουν εγκριθεί ΣΑ/3, ΣΑ/7 που περιλαμβάνουν έργα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, των κοινοτικών πρωτοβουλιών 2000-2006 και του Ταμείου Συνοχής II.

 

Οι πληρωμές που γίνονται από τους σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.3 του ν.2860/2000.

 

Άμεσες πληρωμές είναι αυτές που πραγματοποιούνται από τους φορείς των συλλογικών αποφάσεων σε αναδόχους έργων (π.χ. εργολάβους, ωφελούμενους κλπ).

 

Στην περίπτωση των έμμεσων πληρωμών ορίζεται το νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος φορέας και που το ίδιο πρέπει να αποτελεί και τον τελικό δικαιούχο της πράξης, όπως εγκρίνεται από τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι αιτούμενες πιστώσεις μεταφέρονται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα του Τελικού Δικαιούχου και με ευθύνη του Τελικού Δικαιούχου αποδίδονται στους αποδέκτες (εργολάβους, ωφελούμενους κ.λ.π.). Στον παραπάνω λογαριασμό κατατίθενται και τα έσοδα που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. τόκοι, καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών κ.λ.π.)

 

Οι τελικοί Δικαιούχοι των διαφόρων πράξεων ενημερώνουν τις Διαχειριστικές Αρχές με τα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης για την πορεία του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των πράξεων. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.).

 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Αρχή Πληρωμής υποβάλει, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αιτήματα πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφού εγκριθούν οι αιτήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταφέρει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το ποσό που αντιστοιχεί στην κοινοτική συνδρομή.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα