Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Υλοποίηση  //    Αξιολόγηση Προτάσεων  //     Κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων Πράξεων  //


Κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων Πράξεων

 

α.         ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

 

1.       Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους όρους επιλεξιμότητας που θέτουν οι επί μέρους Κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων (ανάλογα με το Ταμείο που συγχρηματοδοτεί το κάθε Μέτρο) καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας του Κανονισμού 1685 / 2000, των προβλεπομένων δαπανών της προτεινόμενης πράξης .

2.       Συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους ειδικούς στόχους και κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, στο οποίο προτείνεται προς ένταξη.

3.       Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου Μέτρου, σύμφωνα με το Σ.Π.

4.       Eξασφάλιση ότι η περίοδος υλοποίησης της πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του Μέτρου

 

β.                ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

           

1.       Συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Μέτρου .

2.       Ανάγκες που καλύπτει η προτεινόμενη πράξη και καταλληλότητα «μεγέθους» της πράξης σε σχέση με αυτές.

3.       Αναμενόμενοι  άμεσα και έμμεσα ωφελούμενοι , βαθμός χρησιμοποίησης από αυτούς.

4.       Ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές ωφέλειες από την πράξη – ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

5.        Οικονομική βιωσιμότητα –αποδοτικότητα και κοινωνικό όφελος της πράξης (εξαρτάται από  το περιεχόμενο του Μέτρου και προσδιορίζεται αναλόγως / ανάλυση κόστους – οφέλους για τις πράξεις που δημιουργούν έσοδα, μελέτη κόστους-οφέλους για τα Μεγάλα Έργα κλπ).

6.        Διατηρησιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της προτεινόμενης πράξης.

7.        Κοινωνική αποδοχή της προτεινόμενης πράξης.

8.        Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που υφίστανται (κυρίως του Β΄Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) , υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση.

9.        Βαθμός κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων (εξαρτάται από  το περιεχόμενο του Μέτρου και προσδιορίζεται αναλόγως).

 

 

γ.                ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

 

1.       Πληρότητα περιεχομένου προτεινόμενης πράξης σε σχέση με τους στόχους του Μέτρου ( π.χ. η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου ή αποτελεί μέρος ήδη ενταγμένης πράξης, διαθεσιμότητα αναγκαίων οικονομικών πόρων κα).

2.       Λειτουργικότητα της πράξης αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με άλλο έργο που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί.

3.       Καθορισμός φορέα λειτουργίας / διαχείρισης του έργου.

4.       Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να διαχειριστεί απρόσκοπτα το έργο από άποψη διάθεσης της κατάλληλης τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης.     

 


δ.    ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

 

1.       Αρτιότητα υποβαλλόμενης πρότασης (σύμφωνα με τα ΤΔΕ και όπως αυτά θα προσδιοριστούν οριστικά π.χ. παρουσίαση αναγκών που καλύπτονται, στόχων, φυσικού αντικειμένου κλπ).

2.       Ακρίβεια και σαφήνεια των στοιχείων της προτεινόμενης πράξης (π.χ. στόχων, φυσικού, οικονομικού αντικειμένου κλπ.)

3.       Απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης (προσδιορίζονται ανάλογα με τη φύση του Μέτρου και όπου απαιτούνται: π.χ. για τα οικοδομικά έργα: προέγκριση χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, διαδικασία απόκτησης γής, έγκριση αρχαιολογικού Συμβουλίου, οικοδομική άδεια, άδεια δασικής υπηρεσίας κλπ.)

4.       Βαθμός προόδου αρχικών μελετών της πράξης (όπου απαιτούνται, προσδιορίζονται ανάλογα με τη φύση του Μέτρου).

5.       Βαθμός προόδου υποστηρικτικών – τεχνικών μελετών της πράξης (όπου απαιτούνται, προσδιορίζονται ανάλογα με τη φύση του Μέτρου).

6.       Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τον τελικό δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) της πράξης (προσδιορίζονται ανάλογα με τη φύση του Μέτρου).

7.       Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τρίτους (προσδιορίζονται ανάλογα με τη φύση του Μέτρου).

8.       Επάρκεια του φορέα υλοποίησης να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί απρόσκοπτα την πραγματοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.

9.       Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των υποέργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και  να διοικούν απρόσκοπτα την πραγματοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών μέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών.

10.   Ενδεχόμενα ειδικότερα ερωτήματα που αφορούν τα καθεστώτα ενίσχυσης.

 

 

ε.    ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 

1.       Εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τον ανταγωνισμό.

2.       Εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

3.       Εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων, από τη σχετική νομοθεσία μελετών ή άλλων προϋποθέσεων (π.χ. αποφάσεις συλλογικών οργάνων κλπ) προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο (εξειδικεύονται κατά Μέτρο).

4.       Τήρηση των κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον (εξειδικεύονται κατά Μέτρο).

5.        Εφαρμογή κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δημοσιότητας.

6.       Συνέπεια με τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

7.       Συνέπεια και συνεκτικότητα με τον γενικότερο εθνικό – περιφερειακό προγραμματισμό και πολιτικές άλλων τομέων σε εθνικό επίπεδο (βελτίωση ανταγωνιστικότητας, μείωση ανισοτήτων, καινοτομική προσέγγιση κ.α).

8.       Συνέπεια και συνεκτικότητα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση.

9.       Συνέπεια και συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές πολιτικές (εξειδικεύονται κατά Μέτρο και ανάλογα με τη φύση του).

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα