Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  //    Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου  //


Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ)

 

Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) έχει συσταθεί η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων των Διαχειριστικών Αρχών, της Αρχής Πληρωμής, των τελικών δικαιούχων και πράξεων.

 

Η Επιτροπή αυτή είναι επταμελής και αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ως Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων, Μελετών και Αξιολόγησης και Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) και τρεις εμπειρογνώμονες με εμπειρία σε θέματα δημοσιονομικού ελέγχου των κοινοτικών προγραμμάτων.

 

Για τις ανάγκες των ελέγχων και τη λειτουργία της ΕΔΕΛ έχουν συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) οι Διευθύνσεις: α) Προγραμματισμού και Ελέγχων και β) Μελετών και Αξιολόγησης, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων.

 

Η αποστολή της ΕΔΕΛ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2860/2000, συνίσταται στην εξασφάλιση της τήρησης των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ιδίως:

α)   στον έλεγχο των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των διαχειριστικών αρχών και της Αρχής Πληρωμής, καθώς και των δαπανών των τελικών δικαιούχων, οι οποίοι υλοποιούν πράξεις στα πλαίσια  του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής,

β)   στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιούν οι διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων και η Αρχή Πληρωμής,

γ)   στην αξιολόγηση των μέτρων και ενεργειών που λήφθηκαν από τις αρμόδιες αρχές σε συνέχεια των ελέγχων που διενεργήθηκαν,

δ)   στη συνεργασία με την Επιτροπή για το συντονισμό των ελέγχων των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, τη μέθοδο και τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, καθώς και λοιπά θέματα με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος των διενεργούμενων ελέγχων, 

ε)   στην παροχή προς την Επιτροπή δήλωσης, στην οποία συντίθενται τα πορίσματα των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων της περιόδου 1994-1999 και 2000-2006,

στ) στην ενημέρωση της Επιτροπής ως προς την εξέλιξη των διοικητικών και δικαστικών διώξεων. 

 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στις διαχειριστικές αρχές, στην Αρχή Πληρωμής, στους τελικούς δικαιούχους και στις πράξεις είναι δειγματοληπτικοί, βάσει ετήσιου προγραμματισμού που καταρτίζεται από την ΕΔΕΛ. Επίσης διενεργούνται έλεγχοι εκτός προγραμματισμού, όταν αυτό απαιτείται. Κατά τον έλεγχο εξετάζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των πράξεων και οι διαδικασίες υλοποίησής τους. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται στην έδρα των τελικών δικαιούχων ή στους χώρους υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργική σχέση μεταξύ της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και των υπολοίπων οργάνων του συστήματος.

 

 

H ΕΔΕΛ

Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΠΣ

Ø    εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης με συμβουλευτικό ρόλο

Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)

Ø    εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης με συμβουλευτικό ρόλο

Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Ø    ελέγχει αυτήν ως προς τα συστήματα διαχείρισης

Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ

Ø    ελέγχει (δειγματοληπτικά) αυτήν ως προς τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

Ø    αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και των σχετικών μέτρων που έλαβε

Αρχή Πληρωμής

Ø    ελέγχει (δειγματοληπτικά) αυτήν ως προς τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

Ø    αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και των σχετικών μέτρων που έλαβε

Ø    συνεργάζεται για το συντονισμό και προγραμματισμό των ελέγχων και ενημερώνει αυτήν για τα πορίσματα των ελέγχων της

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ø    συνεργάζεται για το συντονισμό των ελέγχων, τη μέθοδο και τον τρόπο διενέργειάς τους

Ø    την ενημερώνει (με δήλωση) για τη σύνθεση των πορισμάτων των ελέγχων που διεξήχθησαν

Ø    την ενημερώνει ως προς την εξέλιξη των διοικητικών και δικαστικών διώξεων

Ø    υποβάλει σ' αυτήν ετήσια έκθεση για τα αποτελέσματα των ελέγχων, τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των παρατυπιών που ενδεχομένως σημειώθηκαν και των μέτρων που λήφθηκαν για τη διόρθωσή τους

Τελικοί Δικαιούχοι

Ø    διενεργεί τους προβλεπόμενους σ' αυτούς δειγματοληπτικούς ελέγχους για τις δαπάνες, τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων και τις διαδικασίες υλοποίησής τους

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα