Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  //    Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής  //

Χρηματορροές

Έλεγχοι

Οριζόντια Έγγραφα


Η Αρχή Πληρωμής

 

 

Για την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των χρηματοδοτικών ροών δημιουργείται μία ειδική υπηρεσία πληρωμών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σε επίπεδο Κ.Π.Σ. για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και όλα τα διαρθρωτικά Ταμεία.  

 

Η αρχή πληρωμής σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 32 του Καν.(ΕΚ) 1260/1999 και την εθνική νομοθεσία:

 

1.    Είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και την υποβολή των αιτήσεων πληρωμών στην Ε.Ε. (η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ) ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανά διαρθρωτικό Ταμείο σύμφωνα με το 32 παρ. 3 Καν.(ΕΚ) 1260/1999 καθώς και για την αποδοχή των πιστώσεων της Επιτροπής.

 

2.    Διασφαλίζει την απόδοση της κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής στους τελικούς δικαιούχους (στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων και στους τελικούς αποδέκτες) μέσω του ΠΔΕ το συντομότερο δυνατόν και χωρίς καμία κράτηση.  

 

3.   Υποβάλλει τις πιστοποιημένες δηλώσεις στην Επιτροπή ΕΚ (η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ) ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανά διαρθρωτικό Ταμείο σύμφωνα με το 32 παρ. 3 και 4  του Καν.(ΕΚ)1260/1999.

 

4.   Υποβάλλει τις προβλέψεις για μελλοντικές αιτήσεις πληρωμών στην Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.7 του Καν.(ΕΚ)1260/1999.

 

5.   Καθορίζει σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τους κανόνες λειτουργίας του ΟΠΣ για την επεξεργασία των πληροφοριών που χρησιμοποιεί (ελέγχει, πιστοποιεί, εγκρίνει). Μεριμνά για την ορθή λειτουργία των λογιστικών συστημάτων στο επίπεδο των διαχειριστικών αρχών κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Κάθε διαχειριστική αρχή Ε.Π. ορίζει έναν υπεύθυνο, που θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες αυτές και θα συνομιλεί με την αρχή πληρωμής. Η αρχή πληρωμής υποστηρίζεται από το «Γραφείο Υποστήριξης» (help desk).

 

6.   Διενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο στις διαχειριστικές αρχές και στους τελικούς δικαιούχους που προβλέπεται στην παρ. 4.5. 2. (έλεγχος δευτέρου επιπέδου).

 

7.   Προβαίνει σε αναστολή των πληρωμών σε περίπτωση εικαζόμενης παρατυπίας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την αρμόδια για το τρίτο επίπεδο ελέγχου (Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών), την αρμόδια διαχειριστική αρχή, το ΟΠΣ, τον τελικό δικαιούχο και τον τελικό αποδέκτη. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών πληρωμών αφού ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι αποφάσεις της αρχής πληρωμής, που θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να συμφωνούν με την αρχή της αναλογικότητας, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διοικητικών ή/και δικαστικών προσφυγών.

 

8.       Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και το συντονισμό των χρηματοδοτικών ροών και την διαχείριση των λογαριασμών που κατατίθενται οι πιστώσεις των διαρθρωτικών Ταμείων.

 

9.       Η Μονάδα Δ Πρωτογενούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών είναι αρμόδια για την έκδοση των πιστοποιητικών δαπανών των ελληνικών φορέων που υλοποιούν  έργα στα πλαίσια εγκεκριμένων προγραμμάτων των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών,  μετά από διενέργεια πρωτογενούς ελέγχου των παραστατικών και επεξεργασία των λοιπών στοιχείων φυσικής και οικονομικής υλοποίησης που υποβάλλονται από τους φορείς, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση συστήματα διαχείρισης των διακρατικών προγραμμάτων και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ)438/2001.

 

 

 Με βάση το Ν. 2860/00, ορίζονται η οργάνωση και στελέχωση, οι αρμοδιότητες και οι έλεγχοι της Αρχής Πληρωμής.

 

 

 Η Αρχή Πληρωμής …

Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΠΣ

Ø     έχει απόλυτα διακριτό ρόλο

Ø     εκπροσωπείται σε αυτή

Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ø     έχει απόλυτα διακριτό ρόλο

Ø     εκπροσωπείται σε αυτή

Διαχειριστικές Αρχές  Ε.Π.

Ø     ελέγχει (δειγματοληπτικά) αυτήν ως προς τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

Ø     διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τις δαπάνες, τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

Ø     ενημερώνεται από αυτήν για τα πορίσματα των ελέγχων της

Ø     συνεργάζεται και παρέχει οδηγίες όσον αφορά την επιλεξιμότητα δαπανών, την καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣ κ.λπ.

ΕΔΕΛ

Ø     ελέγχεται από αυτήν ως προς τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

Ø     συνεργάζεται για το συντονισμό και προγραμματισμό των ελέγχων και

Ø     ενημερώνεται από αυτήν για τα πορίσματα των ελέγχων της

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ø     επεξεργάζεται και υποβάλλει αιτήματα πληρωμής στην Ε.Ε. 3-4 φορές το χρόνο ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Ταμείο

Ø     διασφαλίζει την απόδοση της κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής στους τελικούς δικαιούχους μέσω του ΠΔΕ

Ø     εποπτεύει και συντονίζει τις χρηματοδοτικές ροές και τη διαχείριση των λογαριασμών που κατατίθενται οι πιστώσεις των διαρθρωτικών Ταμείων

Ø     υποβάλλει τις προβλέψεις για μελλοντικές αιτήσεις πληρωμών στην Ε.Ε.

Ø     συνεργάζεται με την Επιτροπή σε μόνιμη βάση

Τελικοί Δικαιούχοι

 

Ø     διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τις δαπάνες, τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων και τις διαδικασίες υλοποίησής τους

 

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα