Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  //    Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ  //


 

Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του. Στο πλαίσιο αυτό:

α)   Επιβεβαιώνει και προσαρμόζει το συμπλήρωμα προγραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην παρακολούθησή του και εγκρίνει κάθε μεταγενέστερη προσαρμογή του.

β)   Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει έκαστου μέτρου.

γ)   Αξιολογεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

δ)   Εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων, που  έχουν τεθεί για τα διάφορα μέτρα, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση.

ε)   Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή.

στ)  Εξετάζει και εγκρίνει προτάσεις τροποποίησης του προγράμματος σχετικά με την συμμετοχή των Ταμείων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ε. Επιτροπής και της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ.

ζ)   Προτείνει στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος οποιαδήποτε προσαρμογή ή επανεξέταση του προγράμματος, η οποία μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος ή να βελτιώσει τη διαχείριση.

 

Σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος: 

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου ή ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας.

Ως μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. συμμετέχουν:

-     Ο εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.

-     Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

-     Ο εκπρόσωπος της Αρχής Πληρωμής.

-     Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του ΚΠΣ (ΥΠ.ΟΙ.Ο. με συμβουλευτική ιδιότητα).

-     Εκπρόσωποι αρμοδίων Υπουργείων.

-     Εκπρόσωποι κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα απασχόλησης, περιβάλλοντος και ισότητας.

-     Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (για τα ΠΕΠ ορίζεται εκπρόσωπος της αντίστοιχης περιφέρειας).

-     Εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων καθ’ υπόδειξη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

-     Αντιπροσωπεία της Ε. Επιτροπής με επικεφαλής εκπρόσωπο της αρμόδιας για το ΕΠ Γενικής Διεύθυνσης και ένας εκπρόσωπος της ΕΤΕπ με συμβουλευτική ιδιότητα.

-     Εκπρόσωπος αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων (για όποιο Ε.Π. κρίνεται  κατάλληλο).

Επίσης κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα. Στη σύνθεσή της διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών.

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της.

 

Για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής, αρμόδια είναι η διαχειριστική αρχή του κάθε προγράμματος.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργική σχέση μεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης ενός Ε.Π. και των υπολοίπων οργάνων του συστήματος.

 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ …

Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Ø    η συνεργασία γίνεται μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ

Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ

Ø    η συνεργασία γίνεται μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ που εκπροσωπείται σ' αυτές

Διαχειριστική Αρχή  Ε.Π.

Ø    εποπτεύει αυτήν για την εφαρμογή των αποφάσεών της

Ø    εγκρίνει ή απορρίπτει τις προτεινόμενες από αυτήν τροποποιήσεις του ΕΠ και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Ø    εγκρίνει την ετήσια έκθεση εκτέλεσης του ΕΠ  που συντάσσει η ΔΑ του ΕΠ

Αρχή Πληρωμής

Ø    απόλυτα διακριτοί ρόλοι

Ø    η Αρχή Πληρωμής εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης

ΕΔΕΛ

Ø    απόλυτα διακριτοί ρόλοι

Ø    η ΕΔΕΛ εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης με συμβουλευτικό ρόλο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ø    η ΕΕ συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης με συμβουλευτικό ρόλο

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα