Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  //    Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ  //


 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ έχει ως αποστολή (Ν. 2860/2000) να παρακολουθεί την  αποτελεσματική και ορθή εφαρμογή του ΚΠΣ και στο πλαίσιο αυτό:

α)   αξιολογεί τακτικά την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του ΚΠΣ

β)   εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ΚΠΣ, ιδίως την επίτευξη των στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση

γ)   εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή των Ταμείων

δ)   προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ οποιαδήποτε προσαρμογή ή επανεξέταση του ΚΠΣ η οποία μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του ή να βελτιώσει τη διαχείριση.

 

Σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης: 

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ είναι ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

Ως μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ συμμετέχουν:

-     Οι πρόεδροι των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

-     Ο εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ (Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.ΟΙ.Ο).

-     Ο εκπρόσωπος της Αρχής Πληρωμής (ΥΠ.ΟΙ.Ο.).

-     Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του ΚΠΣ (ΥΠ.ΟΙ.Ο. με συμβουλευτική ιδιότητα).

-     Εκπρόσωποι Δημοσίων Αρχών (απασχόληση, περιβάλλον, ισότητα).

-     Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

-     Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων. 

-     Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.

-     Αντιπροσωπεία της Ε. Επιτροπής με επικεφαλής εκπρόσωπο της υπεύθυνης για την παρέμβαση Γενικής Διεύθυνσης και της ΕΤΕπ με συμβουλευτική ιδιότητα.

-     Εκπρόσωποι αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Επίσης κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να προσκληθούν ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.  Κατά τη συγκρότησή της καταβάλλεται προσπάθεια για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών.

 

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της.

 

Για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων της επιτροπής , αρμόδια είναι η Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ.

 

Στα πλαίσια της Επ. Παρ. του ΚΠΣ έχουν συσταθεί και λειτουργούν δύο Υποεπιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισμό των παρεμβάσεων σε ειδικούς τομείς, οι οποίες προεδρεύονται από μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στις οποίες συμμετέχουν συμβουλευτικά εκπρόσωποι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.  

 

i.         Για το συντονισμό των παρεμβάσεων του αγροτικού χώρου και της αγροτικής ανάπτυξης έχει συγκροτηθεί Υποεπιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης, που προεδρεύεται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

ii.       Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων δυνάμει του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση, έχει συγκροτηθεί αντίστοιχα Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων, που προεδρεύεται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η Υποεπιτροπή διατυπώνει συστάσεις προκειμένου να βελτιώνεται ο συντονισμός των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, συντονίζει και παρακολουθεί θέματα που αφορούν την ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργική σχέση μεταξύ της Επ. Παρ. του ΚΠΣ και των υπολοίπων οργάνων του συστήματος.

 

 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ …

Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Ø    εποπτεύει αυτήν για την εφαρμογή των αποφάσεών της

Ø    εγκρίνει ή απορρίπτει τις προτεινόμενες από αυτήν τροποποιήσεις του ΚΠΣ και των ΕΠ

Ø    ενέκρινε την πρότασή της για την κατανομή των Αποθεματικών Επίδοσης και Προγραμματισμού

Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π.

Ø    η συνεργασία γίνεται μέσω της ΔΑ του ΚΠΣ που εκπροσωπείται σ' αυτές

Διαχειριστική Αρχή  Ε.Π.

Ø    η συνεργασία γίνεται μέσω της ΔΑ του ΚΠΣ

Αρχή Πληρωμής

Ø    απόλυτα διακριτοί ρόλοι

Ø    η Αρχή Πληρωμής εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης

ΕΔΕΛ

Ø    απόλυτα διακριτοί ρόλοι

Ø    η ΕΔΕΛ εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης με συμβουλευτικό ρόλο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ø    η ΕΕ συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ με συμβουλευτικό ρόλο

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα