Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  //    Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  //

Επικοινωνία με τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων


Οι Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

 

Η Διαχειριστική Αρχή (ή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης) ορίζεται σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) και είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα και κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής του αντίστοιχου Ε.Π.

 

Οργανόγραμμα Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

Οι αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής σε επίπεδο Ε.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 34 του Καν. (EK) 1260/1999 και στις διατάξεις εφαρμογής του ΚΠΣ, ορίζονται στο Νόμο 2860/2000 και είναι οι ακόλουθες:

1.       Εφαρμόζει το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.

2.       Εισηγείται στον Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου ή Περιφέρειας την ένταξη των πράξεων στα μέτρα του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3.       Διασφαλίζει τη συμβατότητα των πράξεων που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα προς το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για το σκοπό αυτό παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους τελικούς δικαιούχους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

4.       Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και συντάσσει προτάσεις για αναθεώρησή του, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

5.       Συλλέγει τα κατάλληλα οικονομικά και στατιστικά δεδομένα και τα εισάγει στο 0.Π.Σ.

6.       Συντάσσει τις προτάσεις προσαρμογής του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, τις οποίες υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

7.       Συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης και την τελική έκθεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτού και στη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ.

8.       Οργανώνει και παρακολουθεί την ενδιάμεση αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ και επεξεργάζεται προτάσεις για την κατάλληλη αξιοποίηση των συμπερασμάτων της.

9.       Παρακολουθεί την τήρηση αυτοτελούς λογιστικής μερίδας για κάθε πράξη από τους τελικούς δικαιούχους.

10.   Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

11.   Διενεργεί τους ελέγχους που προβλέπονται, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες με βάση τα πορίσματά τους, ενημερώνει την Επιτροπή, την Αρχή Πληρωμής και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης μετά από σχετικές συστάσεις των ανωτέρω Αρχών.

12.   Εφαρμόζει τις δράσεις δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την Επιτροπή. Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων σχετικώς με τη δημοσιότητα και την παροχή πληροφόρησης για τις πράξεις που εκτελούν.

13.   Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργική σχέση μεταξύ της ΔΑ του κάθε ΕΠ και των υπολοίπων οργάνων του συστήματος.

 

 

 Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος …

Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΠΣ

Ø  εφαρμόζει τις αποφάσεις της όπως της διαβιβάζονται μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ

Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)

Ø  εποπτεύεται από αυτήν

Ø  υποστηρίζει το έργο της και με γραμματειακή υποστήριξη

Ø  μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της

Ø  προτείνει σ' αυτήν τροποποιήσεις του ΕΠ και προσαρμογής του Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Ø  υποβάλει προς έγκριση την ετήσια έκθεση εκτέλεσης του ΕΠ

Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Ø  συντονίζει το έργο της από αυτήν με βάση οδηγίες και κατευθύνσεις που της παρέχονται για διαχείριση, αξιολόγηση και έλεγχο

Ø  συνεργάζεται ώστε το περιεχόμενο του ΟΠΣ να καλύπτει τις ανάγκες της

Ø  συνεργάζεται για την οργάνωση και το περιεχόμενο των ενδιαμέσων αξιολογήσεων

Ø  εφαρμόζει το πλαίσιο αρχών δημοσιότητας που εκπονεί η ΔΑ του ΚΠΣ

Ø  υποβάλει σ' αυτήν την ετήσια έκθεση εκτέλεσης του ΕΠ

Ø  παρέχει σ' αυτήν κάθε πληροφορία που της ζητείται κλπ

Αρχή Πληρωμής

Ø  ελέγχεται από αυτήν

ΕΔΕΛ

Ø  ελέγχεται από αυτήν

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ø  συνεργάζεται με την Επιτροπή στo πλαίσιo των ετησίων συναντήσεων

Ø  ελέγχεται από αυτήν

Τελικοί Δικαιούχοι

Ø  ενημερώνει - προσκαλεί για ένταξη πράξεων, αξιολογεί τις προτάσεις τους και εισηγείται σχετικά στον αρμόδιο Ειδικό ή Γενικό Γραμματέα για την ένταξή τους

Ø  εκδίδει τις αποφάσεις ένταξης και παρακολουθεί την υλοποίηση των πράξεων

Ø  συλλέγει από αυτούς τα αναγκαία στοιχεία

Ø  παρακολουθεί την τήρηση αυτοτελούς λογιστικής μερίδας για κάθε πράξη από αυτούς

Ø  παρέχει προς αυτούς κάθε δυνατή υποστήριξη

Ø  διενεργεί τους προβλεπόμενους σ' αυτούς ελέγχους κλπ

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα