Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  //    Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ  //     Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  //


Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Σκοπός της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥ ΣΕΕΠ) είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Κ.Π.) και ο συντονισμός της εφαρμογής των Τομεακών & Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) στο πλαίσιο του Κ.Π.Σ. και των Κ.Π., καθώς και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η ΕΥ ΣΕΕΠ μεριμνά επίσης για το Σχεδιασμό Συστημάτων και Φορέων Διαχείρισης και Ελέγχου παρακολουθώντας, παράλληλα, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους και ενημερώνει και ενημερώνει έγκαιρα και συστηματικά την Ε.Ε.

Η ΕΥ ΣΕΕΠ υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2860/2000. Η Υπηρεσία συστάθηκε ως «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» με την ΚΥΑ 35256/17.10.2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι αρμοδιότητες της ΕΥ ΣΕΕΠ εξειδικεύονται και ασκούνται από τις πέντε (5) Μονάδες της, ανάλογα με το αντικείμενό τους. Οι κυριότερες αρμοδιότητες των Μονάδων της ΕΥ ΣΕΕΠ είναι:

 

Α. Μονάδα Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου

Ø              Μέριμνα για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τον Ν. 2860/2000 για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του ΚΠΣ.

Ø              Σχεδιασμός και επικαιροποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ και των Κ.Π. και κοινοποίησή τους στην Ε.Ε. Παρακολούθηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των παραπάνω Συστημάτων και εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων.

Ø              Παρακολούθηση των πορισμάτων των ελέγχων που ασκούν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Λήψη μέτρων για τη βελτίωση των Συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά πορίσματα, τις εισηγήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής και των άλλων ελεγκτικών οργάνων.

Ø              Συνδρομή στην προετοιμασία των Διαχειριστικών Αρχών για τη διενέργεια ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και ευθύνη για την υποβολή των απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου, στην Ε.Ε.

Ø              Έκδοση οδηγιών και παροχή κατευθύνσεων για κάθε δραστηριότητα που άπτεται θεμάτων διαχείρισης και εφαρμογής του ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και επικαιροποίηση αυτών. Συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων αυτών.

Ø              Συντονισμός και εποπτεία της ΜΟΔ α.ε. για την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών της και για το σχεδιασμό εξειδικευμένων εργαλείων για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ø              Έκδοση οδηγιών για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων, στήριξη των Διαχειριστικών Αρχών για την προετοιμασία των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται από την Ε.Ε., καθώς και έκδοση οδηγιών για την περίπτωση επενδύσεων σε υποδομές που δημιουργούν σημαντικά καθαρά έσοδα.

Β. Μονάδα Παρακολούθησης και Προβλέψεων

Ø               Διατύπωση μεθοδολογίας της παρακολούθησης της εφαρμογής του Κ.Π.Σ. και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ø               Οριζόντια παρακολούθηση της συνολικής προόδου του Κ.Π.Σ., των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών στα πλαίσια επίτευξης των στόχων τους.

Ø               Διαμόρφωση μεθοδολογίας και συγκέντρωση στοιχείων για τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Ø               Παρακολούθηση της εφαρμογής του κανόνα «ν+2» και υποστήριξη της Αρχής Πληρωμής στην υποβολή προβλέψεων πληρωμών.

Ø               Υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών στην εφαρμογή του κανόνα «ν+2».

Ø               Εισήγηση μέτρων αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Γ. Μονάδα Παρακολούθησης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Ø              Εισήγηση μέτρων αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησης των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Ø              Συντονισμός των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών για την εφαρμογή των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Ø              Παρακολούθηση της συνολικής προόδου υλοποίησης των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών καθώς και της πορείας υλοποίησης των στόχων τους.

Ø              Συνεργασία με την ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς τις τροποποιήσεις των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Συμπληρωμάτων Προγραμματισμού.

Ø              Γνωμοδότηση για την ένταξη πράξεων σε αντίστοιχα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Ø              Μέριμνα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για τον συντονισμό της εφαρμογής των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων και της ενιαίας πολιτικής για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Δ.   Μονάδα Παρακολούθησης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Π.Σ.

Ø               Εισήγηση μέτρων αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ.

Ø               Συντονισμός των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών για την εφαρμογή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ø               Διάγνωση αναγκών παροχής κατευθύνσεων για την ομοιογενή εφαρμογή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ø               Παρακολούθηση της συνολικής προόδου υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και της πορείας υλοποίησης των στόχων τους.

Ø               Συνεργασία με την ΕΥ Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς τις τροποποιήσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Συμπληρωμάτων Προγραμματισμού.

Ø               Γνωμοδότηση για την ένταξη πράξεων σε αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Ø               Μέριμνα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για τον συντονισμό της εφαρμογής των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων και της ενιαίας πολιτικής για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ε.   Μονάδα Θεσμικής και Νομικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ø              Υποστήριξη των λοιπών Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στη νομική επεξεργασία, σύνταξη και έκδοση του θεσμικού πλαισίου και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του ΚΠΣ και των ΚΠ.

Ø              Μέριμνα για την παροχή απόψεων/διευκρινήσεων θεσμικής και νομικής φύσης προς τις Διαχειριστικές Αρχές, επί των εθνικών και κοινοτικών κανόνων εφαρμογής των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων και κανόνων για τη σύναψη και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες στα θέματα αυτά υπηρεσίες και φορείς.

Ø              Μέριμνα για τον συντονισμό της εφαρμογής των εθνικών και κοινοτικών κανόνων των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων και σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς.

Ø              Μέριμνα για τη λειτουργία HELP DESK μέσω του οποίου θα τίθενται από τις Διαχειριστικές Αρχές, προς απάντηση, ερωτήματα νομικής φύσης που ανακύπτουν κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των προγραμμάτων τους σε σχέση με την τήρηση των εφαρμοστέων εθνικών και κοινοτικών πόρων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με τις επιμέρους Μονάδες, η ΕΥ ΣΕΕΠ προωθεί και συντονίζει ένα σύνολο δράσεων επιτάχυνσης των ρυθμών των Προγραμμάτων, όπως:

 

·          Εφαρμογή μοντέλου πρόβλεψης και έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων απώλειας πόρων.

·          Επικαιροποίηση προγραμμάτων επιτάχυνσης και κατάρτιση σχεδίου δράσης για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (crash program).

·          Κατευθύνσεις προς τις Διαχειριστικές Αρχές (α) για την εφαρμογή διαδικασιών εξυγίανσης των μέτρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την εξασφάλιση των πόρων από την εφαρμογή του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης, (β) για τη διαδικασία προγραμματικής υπερδέσμευσης (overbooking) κατά την ένταξη πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, (γ) για την εφαρμογή διαδικασιών ολοκλήρωσης πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κ.Π.Σ.

·          Λειτουργία πανελλαδικού «Δικτύου Ν+2» με αποστολή την στενή παρακολούθηση της εξέλιξης της οικονομικής προόδου των Προγραμμάτων και την τροφοδότηση της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ. με τα απαραίτητα στοιχεία.

·          Ομάδες Κρούσης ειδικά εκπαιδευμένων στελεχών, που δημιουργήθηκαν για την στενή παρακολούθηση της εξέλιξης της οικονομικής προόδου των προγραμμάτων και την τροφοδότηση της Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ. και επεμβαίνουν προληπτικά αλλά και καταλυτικά σε όλη την χώρα επιταχύνοντας τις διαδικασίες ωρίμανσης, ένταξης και συμβασιοποίησης των έργων.

·          Υποβοήθηση των αδύναμων Τελικών Δικαιούχων με συμβουλευτική και διαχειριστική υποστήριξη μέσω ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

 

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα