Προγράμματα 2000-2006  //  Διαχείριση  //   Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου  //    Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ  //

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος


Διαχειριστική Αρχή Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006

 

Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ είναι η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Στα πλαίσια της Γενικής Δ/νσης έχουν συσταθεί Ειδικές Υπηρεσίες για τις ανάγκες διαχείρισης του ΚΠΣ:

Ø        Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Ø        Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ø        Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ εκπροσωπεί την χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα του ΚΠΣ και συνεργάζεται με αυτήν στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, τηρουμένων των θεσμικών, νομικών και δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων κάθε εταίρου.

Έχει τη συνολική ευθύνη του προγραμματισμού και της εφαρμογής του ΚΠΣ. Ιδίως έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του ΚΠΣ, καθώς και το συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και το συντονισμό των Διαχειριστικών Αρχών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ έχει βάσει του Ν. 2860/2000, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.       Παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά του με τις εθνικές πολιτικές.

2.       Συντονίζει τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΚΠΣ και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ.

3.       Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στην αποστολή των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

4.       Έχει την ευθύνη και διαχειρίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) σε ό,τι αφορά το ΚΠΣ και μεριμνά ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαχειριστικών αρχών, των Επιτροπών Παρακολούθησης, της Αρχής Πληρωμής, των ελεγκτικών αρχών και της Επιτροπής.

5.       Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια  της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΚΠΣ σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού. Επεξεργάζεται τα πορίσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΚΠΣ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων και προτείνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ τροποποιήσεις του ΚΠΣ και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

6.       Ενημερώνει τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο. Παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις σχετικές ενέργειες των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων, για την εξασφάλιση της συμβατότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των πράξεων με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδίως σε ότι αφορά  την τήρηση των διατάξεων για τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας  μεταξύ ανδρών και γυναικών και εισηγείται τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αυτών από τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

7.       Επεξεργάζεται και προτείνει τροποποιήσεις του ΚΠΣ προς την Επιτροπή Παρακολούθησής του.

8.       Επεξεργάζεται, σε συνεργασία με την Επιτροπή, τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης του άρθρου 44 του Κανονισμού και προτείνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ την κατανομή του αποθεματικού αυτού, καθώς και την κατανομή του αποθεματικού προγραμματισμού.

9.       Οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία δημοσιότητας του ΚΠΣ σε συνεργασία με την Επιτροπή και διαμορφώνει πλαίσιο αρχών δημοσιότητας για τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομοιογένεια, η συνοχή και ο συντονισμός των μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης του ΚΠΣ, καθώς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

10.   Καθορίζει τις διαδικασίες εξέτασης των ετήσιων εκθέσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων (άρθρο 34 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99). 

11.   Συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων και της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

12.   Παρέχει στην Επιτροπή τα αναγκαία στοιχεία για την επαλήθευση της προσθετικότητας, κατά την έννοια του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99.

13.   Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η λειτουργική σχέση μεταξύ της ΔΑ του ΚΠΣ και των υπολοίπων οργάνων του συστήματος.

 

 Η Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ …

Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΠΣ

Ø    εποπτεύεται από αυτήν

Ø    μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της

Ø    προτείνει σ' αυτήν τροποποιήσεις του ΚΠΣ και των ΕΠ

Ø    πρότεινε την κατανομή των Αποθεματικών Επίδοσης και Προγραμματισμού

Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ø    εκπροσωπείται σε αυτές

Διαχειριστικές Αρχές  Ε.Π.

Ø    παρακολουθεί και συντονίζει το έργο τους μεριμνώντας ιδίως για συμβατότητα με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές

Ø    εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις προς αυτές για διαχείριση, αξιολόγηση και έλεγχο

Ø    μεριμνά ώστε το ΟΠΣ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους

Ø    συνεργάζεται για την οργάνωση και το περιεχόμενο των ενδιαμέσων αξιολογήσεων

Ø    διαμορφώνει πλαίσιο αρχών δημοσιότητας για τις ΔΑ

Ø    συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των ΔΑ με την Ε.Επιτροπή κλπ

Αρχή Πληρωμής

Ø    ελέγχεται από αυτήν

Ø    συνεργάζεται για το ΟΠΣ ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της Αρχής Πληρωμής

ΕΔΕΛ

Ø    ελέγχεται από αυτήν

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ø    συνεργάζεται με την Επιτροπή σε μόνιμη βάση και στα πλαίσια των ετησίων συναντήσεων για τους δείκτες, τη δημοσιότητα, τη διαδικασία των ετήσιων συναντήσεων, την επαλήθευση της προσθετικότητας κλπ.

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα