Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Τομεακά Προγράμματα  //    Ε.Π. 'Περιβάλλον'  //


Ε.Π. 'Περιβάλλον'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

522.649.462 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

522.649.462 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή

398.467.235 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

124.182.277 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή

0 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Το ΕΠΠΕΡ λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Σύμφωνα με τον αρχικό του προγραμματισμό, το ΕΠΠΕΡ δεν περιελάμβανε μεγάλα έργα υποδομών περιβαλλοντικού χαρακτήρα όπως οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων, απορριμμάτων και ύδρευσης, έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Σύμφωνα πάντως με την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού εντάχθηκε περιορισμένος αριθμός τέτοιων έργων.

Στο ΕΠΠΕΡ προτεραιότητα έχουν:

·          Δράσεις μέγιστης εθνικής σημασίας για την ποιότητα ζωής, όπως η παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος και η διαχείριση των τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων.

·          Δράσεις που απαιτούν, για την υλοποίησή τους, τεχνογνωσία, η οποία δεν υφίσταται σε περιφερειακό ή άλλο τομεακό επίπεδο.

·          Δράσεις και παρεμβάσεις εθνικού χαρακτήρα, που απαιτούν υποδομές εθνικού επιπέδου, όπως το Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας των Νερών και το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

·          Δράσεις και παρεμβάσεις διαπεριφερειακού χαρακτήρα, όπως ολοκληρωμένες δράσεις για τις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 (NATURA 2000).

·          Δράσεις και παρεμβάσεις σε εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών και Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών.

·          Δράσεις αστικών αναπλάσεων εθνικής κλίμακας και προτεραιότητας ή καινοτόμου χαρακτήρα, όπως η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις και η προστασία, ανάδειξη και διατήρηση παραδοσιακών οικισμών.

·          Δράσεις που αφορούν ειδικά προγράμματα, με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και τεχνογνωσιακές απαιτήσεις, όπως αυτά της αντιμετώπισης των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

·          Δράσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.

·          Έργα προστασίας και αναβάθμισης εδαφικών και υδατικών πόρων.

·          Προώθηση εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση ειδικών (τοξικών) αποβλήτων.

·          Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία στους τομείς των αστικών λυμάτων και των αστικών στερεών απορριμμάτων.

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης, 150.000 κάτοικοι

·          Κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας για την εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα νερά (60/2000) κατά 50%

·          Ενίσχυση εργαστηρίων για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερώv

·          Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (76%) από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (συμπεριλαμβάνονται το Ταμείο Συνοχής και ΠΕΠ – το ΕΠΠΕΡ συμβάλλει κατά 6% 

·          Αποκατάσταση 132 στρεμμάτων ρυπασμένων χώρων από επικίνδυνα απόβλητα

·          Ωφελούμενος πληθυσμός από αποκατάσταση ΧΑΔΑ 80%

·           Έλεγχος – επιτήρηση του 90% του θαλασσίου περιβάλλοντος στο σύνολο της επικράτειας σε επίπεδο ΚΠΣ

·          Κάλυψη του 70% του πληθυσμού σε περιοχές που εφαρμόζονται ειδικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης

·          Κάλυψη του 85% των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Κοινοτική Νομοθεσία όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας

·          Κάλυψη κατά 100% των υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τα πλανητικά περιβαλλοντικά προβλήματα

·          Λειτουργία μηχανισμού ελέγχου και εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Δημιουργία ειδικής Υπηρεσίας (INSPECTORATE)

·          Εκπόνηση 4 Χωροταξικών Σχεδίων Εθνικού επιπέδου

·          40 παρεμβάσεις για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη

·          Σχεδιασμός και οργάνωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης 25 προστατευόμενων περιοχών

·          Αναδημιουργία Λίμνης Κάρλας έκτασης 38.000 στρ.

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα (Ιούνιος 2007) υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 560 περίπου έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων καλύπτει τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 83% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 50% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του.

 

Σημαντικά έργα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

Σε φάση κατασκευής:

  Η αναδημιουργία της Λίμνης Κάρλας, συνολικού προϋπολογισμού 115 εκατ. ευρώ.

Σε φάση ολοκλήρωσης:

  Η προμήθεια από το ΥΕΝ 4 πλοίων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ.

Σε φάση υλοποίησης:

   Δράσεις που αφορούν την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από Οδηγίες της ΕΕ και Διεθνείς Συμβάσεις (αφορά τα περισσότερα Μέτρα του Προγράμματος).

    Η λειτουργία δικτύων παρακολούθησης της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος, της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης, της ποιότητας των υπόγειων νερών και ανάπτυξης εργαστηριακής υποδομής συνολικού προϋπολογισμού 6,6 εκατ. ευρώ.

Στο αναθεωρημένο ΕΠΠΕΡ έχει προβλεφθεί η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία έργων που αφορούν Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, δίκτυα αποχέτευσης και αποκαταστάσεις χωματερών, για την προσαρμογή της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 125 Μ€ περίπου.


Φυσικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Σκιλλούντος

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα