Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Τομεακά Προγράμματα  //    Ε.Π. 'Αλιεία'  //


Ε.Π. 'Αλιεία'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

471.570.925 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

330.234.159 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

257.733.308 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

72.500.851 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

141.336.766 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι της πολιτικής για τον αλιευτικό τομέα κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο είναι οι ακόλουθοι:

·          Η επίτευξη κατά βιώσιμο τρόπο ισορροπίας μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκμετάλλευσής τους

·          Η εφαρμογή των αρχών υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

·          Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η συμβολή στην ανάπτυξη βιώσιμων από οικονομικής απόψεως επιχειρήσεων στον τομέα.

·          Η βελτίωση της ποιότητας του εφοδιασμού της αγοράς και η αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

·          Η συμβολή στην τοπική ανάπτυξη, ιδίως περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

·          Η ορθολογική εκμετάλλευση των εσωτερικών υδάτινων πόρων, στα πλαίσια της αειφορίας.

·          Η προώθηση ίσων ευκαιριών για εργασία .

 

Οι προαναφερόμενοι γενικοί στόχοι εξειδικεύονται ανά κλάδο ως εξής:

Θαλάσσια αλιεία:

·          Προστασία των αλιευτικών πόρων.

·          Αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου, βελτίωση της δομής και λειτουργικότητάς του.

·          Βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και ποιοτική αναβάθμιση της επαγγελματικής αλιευτικής τάξης

·          Στήριξη του αλιευτικού κόσμου για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

Υδατοκαλλιέργεια

·          Αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

·          Εκσυγχρονισμός – αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων του Τομέα.

·          Εντατικοποίηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ελέγχων και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής στοιχείων, παραγωγής, εμπορίας     και απασχόλησης.

·          Αύξηση παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

·          Βελτίωση των συνθηκών αλιείας σε ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις των εσωτερικών υδάτων.

·          Προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της Υπεύθυνης Υδατ/γειας με διασφάλιση αειφορικών προσεγγίσεων στην παραγωγική διαδικασία.

·          Διερεύνηση των αγορών διάθεσης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και εξεύρεση νέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού.

Μεταποίηση - Εμπορία

·          Προσανατολισμός της βιομηχανίας σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

·          Αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων μεταποίησης & εμπορίας και της εξαγωγιμότητας των προϊόντων τους.

·          Διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης των δραστηριοτήτων του κλάδου.

·          Υποστήριξη του κλάδου με κατάλληλες υποστηρικτικές υποδομές και υπηρεσίες.

·          Βελτίωση της συμβολής του κλάδου στη διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·      Μείωση της χωρητικότητας μέχρι 20.000 GT κατ΄ εκτίμηση που αντιπροσωπεύει ποσοστό 18,82% περίπου της συνολικής χωρητικότητας του αλιευτικού στόλου (κατάσταση  1/1/1999).

·      Μείωση της ισχύος του αλιευτικού στόλου μέχρι 110.000 KW, ποσοστό 17,01% περίπου επί της συνολικής ισχύος του αλιευτικού στόλου (κατάσταση 1/1/1999).

·      Κατασκευή σκαφών συνολικής χωρητικότητας 1.400 GT και/ή ισχύος 11.000 KW, δείκτες      που αντιπροσωπεύουν ποσοστιαία, ως προς τη χωρητικότητα και την ισχύ, το 1,14% περίπου και 1,43% αντίστοιχα της συνολικής αλιευτικής ικανότητας του στόλου της χώρας.

·      Εκσυγχρονισμός σκαφών συνολικής χωρητικότητας 15.000 GT και/ή  συνολικής ισχύος 60.000 KW, δείκτες που αντιπροσωπεύουν ποσοστιαία, ως προς τη χωρητικότητα και την ισχύ το 14,25 % και 9,27 % αντίστοιχα της συνολικής αλιευτικής ικανότητας του στόλου της χώρας μας.

·      Αύξηση των ικανοτήτων της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας με αύξηση δυναμικότητας σε θαλασσινά είδη ψαριών κατά 8.000 τόνους, σε είδη γλυκού νερού κατά 1.000 τόνους, σε οστρακοκαλλιέργειες κατά 3.456 τόνους και σε ιχθύδια θαλασσινών ψαριών κατά 50 εκατομμύρια.

·       Αύξηση της δυναμικότητας στη μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων σε νωπά ή ψυγμένα προϊόντα κατά 1.300 τόνους, σε κονσερβοποιημένα ή ημισυντηρημένα προϊόντα κατά 20 τόνους, σε κατεψυγμένα προϊόντα ή προϊόντα βαθιάς ψύξης κατά 12.880 τόνους και σε άλλα μεταποιημένα προϊόντα κατά 2.300 τόνους.

·       Αύξηση της παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων κατά 13.200 τόνους / έτος.

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 287 έργα η δημόσια δαπάνη των οποίων υπερκαλύπτει το 100% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 85% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος (στοιχεία 30/4/2007), ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 58,37% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. (στοιχεία ΟΠΣ 30/5/2007).

Μεταξύ των δράσεων που έχουν μέχρι σήμερα προωθηθεί και ήδη υλοποιούνται από το πρόγραμμα αναφέρονται:

 • η απόσυρση περισσοτέρων των 2.577 αλιευτικών σκαφών, με συνολικές πληρωμές δημόσιας δαπάνης που ξεπερνούν τα 104,77 εκατ. ευρώ.
 • η κατασκευή 306 νέων αλιευτικών σκαφών με δημόσια δαπάνη 9,54 εκατ. ευρώ και ο εκσυγχρονισμός 702 αλιευτικών σκαφών με δημόσια δαπάνη 14,28 εκατ. ευρώ.
 • η κατασκευή 3 έργων τεχνιτών υφάλων και η παρακολούθηση 1 υπάρχοντος, με δημόσια δαπάνη 3,3 εκατ. ευρώ.
 • η ενίσχυση 256 μονάδων υδατοκαλλιέργειας, με δημόσια δαπάνη ύψους 50,44 εκατ. ευρώ.
 • η βελτίωση της υποδομής σε 44 αλιευτικών λιμανιών, με δημόσια δαπάνη ύψους 24 εκατ. ευρώ.
 • η ενίσχυση 103 μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, με δημόσια δαπάνη ύψους 60 εκατ. Ευρώ
 • η κατασκευή 9 νέων αλιευτικών σκαφών εσωτερικών νερών και ο εκσυγχρονισμός 6 αλιευτικών σκαφών με δημόσια δαπάνη 0,35 εκατ. ευρώ.
 • η προώθηση των αλιευτικών προϊόντων με 4 έργα που αφορούν εκστρατείες προώθησης και έρευνες αγοράς και 4 σχεδίων πιστοποίησης ποιότητας και σήμανσης προϊόντων με δημόσια δαπάνη 5,5 εκατ. ευρώ.
 • η υλοποίηση 16 έργων με συλλογικό χαρακτήρα με δημόσια δαπάνη 5,4 εκατ. ευρώ.
 • έργα κατασκευής και βελτίωσης 19 αλιευτικών καταφυγίων, συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 31,91 εκατ. ευρώ.
 • βελτιωτικά έργα 3 λιμνοθαλασσών δημόσιας δαπάνης ύψους 1,23 εκατ. ευρώ.
 • κατασκευή 1 ιχθυόσκαλας και βελτιωτικά έργα στις λιμενικές υποδομές ακόμη 1 ιχθυόσκαλας δημόσιας δαπάνης ύψους 10,40 εκατ. ευρώ.
 • 2 έργα βελτίωσης κρατικών υποδομών ελέγχου ποιότητας αλιευτικών προϊόντων δημόσιας δαπάνης ύψους 1,85 εκατ. ευρώ.
 • 8 προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας δημόσιας δαπάνης ύψους 1,17 εκατ. ευρώ.

 


Προστασία αλιευτικών πόρων: Οι τεχνητοί ύφαλοι εποικίζονται από ιχθυοπληθυσμούς και άλλους υδρόβιους οργανισμούς

 

 


Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα