Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Τομεακά Προγράμματα  //    Ε.Π.'Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου'  //


Ε.Π. 'Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

3.208.450.211Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

2.036.211.026 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

1.482.755.239 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

553.455.787 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

1.172.239.185 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Οι γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση Υπαίθρου» για την περίοδο 2000-2006 είναι οι ακόλουθοι:

Πρώτος γενικός στόχος είναι «η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας ενόψει των προκλήσεων ενός συνεχώς ανταγωνιστικότερου διεθνούς περιβάλλοντος». Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού των προϊόντων της πρωτογενούς  και μεταποιημένης ελληνικής γεωργικής παραγωγής, έτσι ώστε αυτή να αντεπεξέλθει στις πιέσεις από την πιθανή διεύρυνση της εισαγωγικής διείσδυσης και να διευρύνει τις εξαγωγικές της επιδόσεις.

∆εύτερος γενικός στόχος είναι «η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά της και να αποκατασταθεί η κοινωνική και οικονομική της λειτουργία». Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η αναβίωση φθινουσών περιοχών των οποίων η τοπική οικονομία  εξαρτάται άμεσα από τον πρωτογενή τομέα. Ειδικότερα επιδιώκεται η ενσωμάτωση των περιοχών αυτών σε μια ολοκληρωμένη προσπάθεια δημιουργίας μιας ζωντανής και εξελισσόμενης υπαίθρου με προοπτικές ανάπτυξης, μέσω της δημιουργίας συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων, της προώθησης ευκαιριών πολυαπασχόλησης, της διασφάλισης συνθηκών ίσων ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων με ρυθμούς που θα επιτρέπουν τη διατήρηση του φυσικού  και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος .

Τρίτος γενικός στόχος είναι «η διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και  των φυσικών πόρων της υπαίθρου». Με το στόχο αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών άρσης της απομόνωσης σε συνδυασμό και με άλλα προγράμματα πολιτικής προστασίας –όπως η αντιμετώπιση πυρκαγιών και λοιπών φυσικών καταστροφών- ώστε να βελτιωθεί η ελκυστικότητα του αγροτικού χώρου. Η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών για τον κάτοικο των αγροτικών περιοχών εκτιμάται ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην αναστροφή των παρατηρούμενων τάσεων εγκατάλειψης της υπαίθρου.

Η στρατηγική για την επίτευξη των παραπάνω γενικών στόχων εξειδικεύεται σε 8 Άξονες Προτεραιότητας και 35 Μέτρα.


Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·       Ενίσχυση επενδύσεων σε 11.200 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αντιστοιχούν στο 4,5% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της επικράτειας που πληρούν τις προϋποθέσεις ενίσχυσης του προγράμματος.

·       Αύξηση του οικογενειακού γεωργικού εισοδήματος κατά 23,80% ανά οικογενειακή ΜΑΕ.

·       Ενίσχυση 1.200 επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων του πρωτογενούς τομέα συμπεριλαμβανόμενης της μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων.

·       Δημιουργία 4.000 νέων θέσεων απασχόλησης στον τομέα εμπορίας και μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα συμπεριλαμβανόμενης της μεταποίησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων.

·       Συμμετοχή  κατά 28% στο πάγιο κεφάλαιο που θα δημιουργηθεί στον κλάδο της αγροβιομηχανίας.

·       Ενίσχυση 18.500 νέων γεωργών, που αντιστοιχούν στο 7,6% του συνόλου των απασχολούμενων στη γεωργία με ηλικία μεγαλύτερη των 45 ετών.

·       Βελτίωση του 15% των υφιστάμενων δομών γεωργικής εκπαίδευσης.

·       Βελτίωση της γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας των αιγοπροβάτων που εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της κτηνοτροφίας και βελτίωσης του ζωικού αναπαραγωγικού κεφαλαίου κατά 4% και αντίστοιχα των αγελάδων κατά 8%.

·       Αύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας νερού σε 8Χ106 m3.

·       Βελτίωση των συνθηκών άρδευσης σε 10.000 εκτάρια.

·       Υλοποίηση 40 Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου με  παρεμβάσεις που απευθύνονται σε περίπου 800.000 κατοίκους ορεινών, μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών.

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 1370 έργα. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις) αντιστοιχεί στο 97% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 60% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. (στοιχεία ΟΠΣ 30/4/2007).

Μεταξύ των δράσεων που έχουν μέχρι σήμερα προωθηθεί και ήδη χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αναφέρονται:

·        η χρηματοδότηση 12.331 επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με δημόσια δαπάνη 345 εκατ. Ευρώ. Έχει επιτευχθεί ο δείκτης εκροών.

·       η εφάπαξ πριμοδότηση της πρώτης εγκατάστασης 22.796 νέων αγροτών, με δημόσια δαπάνη 255 εκατ. Ευρώ. Έχει επιτευχθεί ο δείκτης εκροών.

·       η ενίσχυση 849 σχεδίων στην εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με δημόσια δαπάνη 601 εκατ. ευρώ

·       η κατασκευή 48 σημαντικών εγγειοβελτιωτικών έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης 446 εκατ. ευρώ .

·       η χρηματοδότηση 902 μικρών επενδυτικών σχεδίων με συνολική Δ.Δ. 109 εκατ. ευρώ και 670 μικρών δημόσιων έργων που έχουν συμβασιοποιηθεί με δημόσια δαπάνη 139 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.

 


Ανάδειξη - αξιοποίηση περιπατητικού μονοπατιού  όρια των οικισμών Πενταλόφου και Αγ. Μηνά Νομού  Κοζάνης


Ίδρυση βιοτεχνίας γλυκών κουταλιού και άλλων ζαχαρωδών
προϊόντων

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα