Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Τομεακά Προγράμματα  //    Ε.Π. 'Ανταγωνιστικότητα'  //


Ε.Π. 'Ανταγωνιστικότητα'

Ε.Π. 'Ανταγωνιστικότητα'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

6.050.518.360 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

3.018.451.757 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

1.977.451.933 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

1.040.999.824 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

3.032.066.603 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου του ΕΠΑΝ, που είναι η σύγκλιση της ανταγωνιστικότητας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τίθεται μία σειρά από ειδικούς στόχους που είναι οι εξής: 

·          Ενίσχυση των ανταγωνιστικών ικανοτήτων των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων και δημιουργία νέων που θα αξιοποιούν την καινοτομία και θα κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών

·          Στο πλαίσιο της Έρευνας και Τεχνολογίας, στόχος είναι η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η ενίσχυση του σχηματισμού νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με βάση συνεκτικά τεχνικοοικονομικά δίκτυα.  

·          Η ανασυγκρότηση και ο εμπλουτισμός των τουριστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Ελλάδα, οικοδομώντας παράλληλα και νέα πλεονεκτήματα

·          Βελτίωση της συνεισφοράς της ενέργειας και των φυσικών πόρων ως εργαλεία αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας με ταυτόχρονο σεβασμό των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Ενίσχυση 4.500 τουριστικών επιχειρήσεων

·          Δημιουργία 4.500 νέων επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού

·          1.800 νέες πιστοποιούμενες επιχειρήσεις κατά ΕΛΟΤ/ISO 9000, 14000, 1801, 1416

·          Εγκατάσταση 150 νέων επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους

·          Ενισχύσεις 350 επιχειρήσεων από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) και το πρόγραμμα Ανάπτυξης και  Τεχνολογίας Νέων Επιχειρήσεων (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ)

·          Χρηματοδότηση 110 κοινοπραξιών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης με συμμετοχή επιχειρήσεων ερευνητικών και φορέων

·          Ίδρυση 35 εταιρειών spin off

·          Μείωση των εκπομπών του CO2 κατά 3,5 εκατομμύρια τόνους

·          Επεκτάσεις δικτύων χαμηλής πίεσης περιοχών ΕΠΑ σε 2.200 χλμ

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων αντιστοιχεί στο 110,2% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 85% της συνολικής δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 74,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠΑΝ.

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και για τον τομέα της μεταποίησης  ολοκληρώθηκαν 356  επενδυτικά συνεχιζόμενα σχέδια  του Ν2234/94 και Ν2601/98 (πρώην άρθρο 23α και  23β του Ν1892/90) και βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 348 (ν. 2601/98 και ν.3299/2004).

Επίσης,  ενισχύονται 3.017 επιχειρηματικά σχέδια  μεταποιητικών ΜΜΕ και ΠΜΕ, καθώς επίσης και 193 επενδύσεις ΜΜΕ για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Έχουν εγκριθεί 104 έργα ενίσχυσης περιβαλλοντικών σχεδίων και 29 επενδύσεις για τη δημιουργία /επέκταση μονάδων διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πιστοποιηθείτε» υλοποιούνται 2.851  επενδύσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, στους τομείς διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης  σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ.

Για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό της τουριστικής υποδομής χρηματοδοτούνται 157 μεγάλες επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων και camping μέσω του Επενδυτικού Νόμου, 4.106 έργα αναβάθμισης καταλυμάτων μέσω άλλων καθεστώτων ενίσχυσης και 751 επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ όλων των κλάδων του τουριστικού τομέα.

Για τη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα ενισχύονται  6.490 δικαιούχοι, ενώ στον τομέα της επιχειρηματικότητας ατόμων με αναπηρίες ενισχύονται 284 δικαιούχοι.

Επίσης, ενισχύονται 2.438 επενδύσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις και 2.626 επενδύσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών.

Παράλληλα, υλοποιούνται δράσεις στήριξης ΜΜΕ και στα ΠΕΠ, μέσω του Κανονισμού 70.

Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις, υλοποιούνται συνολικά 472 έργα (αιολικά πάρκα, έργα εξοικονόμησης ενέργειας, έργα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας κλπ) ενώ ενισχύονται και 32 έργα προώθησης καινοτόμων λύσεων. Τέλος, στο πλαίσιο της έρευνας και τεχνολογίας ενισχύονται 264 έργα Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ – ΠΑΒΕΤ-ΝΕ) και 14 εταιρίες spin-off, ενώ υλοποιούνται 355 έργα κοινοπραξιών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων σε τομείς εθνικής προτεραιότητας. Ακόμη εκτελούνται 52 μεγάλα έργα ανάπτυξης ερευνητικών εργαστηρίων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις (ΑΚΜΩΝ).

Στον τομέα των βιομηχανικών υποδομών, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» υλοποιείται η αναβάθμιση 5 βιομηχανικών περιοχών εθνικής εμβέλειας της Ε.Τ.Β.Α., η επέκταση και αναβάθμιση 2 υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών εθνικής εμβέλειας, καθώς και η κατασκευή, προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού και λειτουργία πυροσβεστικών σταθμών σε 6 υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές εθνικής εμβέλειας.

Επίσης, μέσω των ΠΕΠ, ενισχύεται η υλοποίηση 14 νέων ΒΙΟΠΑ/ΒΙΠΑ καθώς και η αναβάθμιση 24 υφιστάμενων ΒΙΠΕ/ΒΙΟΠΑ.

 Παράλληλα, στο πλαίσιο του  ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε, έχουν κατατεθεί 5.403 αιτήσεις για χορήγηση εγγυήσεων και έχουν εγκριθεί έως σήμερα οι 2.802 από αυτές συνολικού ύψους 102,1 εκ.ευρώ. Παράλληλα, για το πρόγραμμα της επιδότησης επιτοκίου έχουν κατατεθεί 1.786 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί οι 876 από αυτές, συνολικού ύψους 59,5 εκ ευρώ.


Ανεμογεννήτριες, Ροδόπη
Ανεμογεννήτριες, Ροδόπη

 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα