Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Τομεακά Προγράμματα  //    Ε.Π. 'Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση'  //


Ε.Π. 'Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση'

Προϋπολογισμός  ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

2.186.358.008 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

2.127.093.557 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

1.662.687.360 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

464.406.197 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

59.264.451 Ευρώ

 

 Στρατηγικοί Στόχοι

 

Κυρίαρχος στόχος του Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση” 2000-2006 είναι η προώθηση της απασχόλησης και η άμβλυνση των προβλημάτων της αγοράς εργασίας, προς την κατεύθυνση της πρόληψης της ανεργίας, της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών και των μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας με παράλληλη μείωση της ανεργίας ορισμένων ομάδων του εργατικού δυναμικού, οι οποίες συντελούν κατά μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της συνολικής ανεργίας της Χώρας. Τον παραπάνω στόχο εξυπηρετούν οι γενικοί (στρατηγικοί) στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται στα εξής:

Πρόληψη της ανεργίας μέσω της εξατομικευμένης προσέγγισης και βελτίωση της ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Ενίσχυση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των πολιτικών και των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.

Βελτίωση της πρόσβασης και συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

 

Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται στους 6 Άξονες Προτεραιότητας και στα 19 Μέτρα του Προγράμματος.

 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Λειτουργία 119 δομών απασχόλησης (80 Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση και 39 Τοπικών Υπηρεσιών Απασχόλησης) που θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στο σύνολο των αναζητούντων εργασία.

·          Προσφορά στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (100%) μίας ευκαιρίας για κατάρτιση ή για απασχόληση μέσα από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης (από το δίκτυο των ΚΠΑ/ ΔΥΑ) μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων διαμορφώνεται σε 85% για το 2006.

·          Προώθηση ενεργητικών μέτρων για την απασχόληση στο 8-10% των εγγεγραμμένων ανέργων

·          Εξυπηρέτηση 40.000 ατόμων ευπαθών ομάδων από ειδικές δομές (Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών – ΚΕΣΥΥ)

·          Παροχή κατάρτισης ή τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας 32.000 ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι το τέλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

·          Πιστοποίηση 10.000 εκπαιδευτών συνεχιζόμενης κατάρτισης

·          Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 33.000 εργαζόμενων σε ΜΜΕ

·          Δημιουργία 45.000 νέων επιχειρήσεων

·          Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 38.000 αυτοαπασχολουμένων

·          Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 135.000 δημόσιων υπαλλήλων

·          Θετικές δράσεις υπέρ του 5-7% του συνόλου των ανέργων γυναικών

·          Λειτουργία 370 δομών προώθησης ίσων ευκαιριών (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ και για άτομα με ειδικές αναπηρίες – ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ καθώς και Κέντρα Κοινωνικής Μέριμνας).


 

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :

·          Λειτουργία 119 δομών απασχόλησης (80 Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση και 39 Τοπικών Υπηρεσιών Απασχόλησης) που θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στο σύνολο των αναζητούντων εργασία.

·          Προσφορά στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων (100%) μίας ευκαιρίας για κατάρτιση ή για απασχόληση μέσα από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης (από το δίκτυο των ΚΠΑ/ ΔΥΑ) μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων διαμορφώνεται σε 85% για το 2006.

·          Προώθηση ενεργητικών μέτρων για την απασχόληση στο 8-10% των εγγεγραμμένων ανέργων

·          Εξυπηρέτηση 40.000 ατόμων ευπαθών ομάδων από ειδικές δομές (Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών – ΚΕΣΥΥ)

·          Παροχή κατάρτισης ή τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας 35.000 ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι το τέλος του Επ. Προγράμματος.

·          Πιστοποίηση 10.000 εκπαιδευτών συνεχιζόμενης κατάρτισης

·          Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 20.000 εργαζόμενων σε ΜΜΕ

·          Δημιουργία 40.000 νέων επιχειρήσεων

·          Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 45.000 αυτοαπασχολουμένων

·          Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης 100.000 δημόσιων υπαλλήλων

·          Θετικές δράσεις υπέρ του 5-7% του συνόλου των ανέργων γυναικών

·          Λειτουργία 400 δομών προώθησης ίσων ευκαιριών (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ και για άτομα με ειδικές αναπηρίες – ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ καθώς και Κέντρα Κοινωνικής Μέριμνας).

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί  1.206 έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων αντιστοιχεί στο 118% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 105% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 63% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. “Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση”.

 

Από τα μέχρι σήμερα υλοποιηθέντα έργα (στοιχεία έως 31/12/06) έχουν ωφεληθεί 480.909 άτομα, εκ των οποίων 293.608 άνεργοι. Πιο συγκεκριμένα: 

·          115.307 άτομα από ενέργειες κατάρτισης

·          142.305 άτομα από ενέργειες προώθησης στην απασχόληση

·          181.273 εργαζόμενοι από ενέργειες κατάρτισης

·          22.551 γυναίκες από θετικά μέτρα

·          5.971 άτομα ευπαθών ομάδων από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

·          13.502 από συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες.


ΠΡΟΣΟΝ... ΟΛΟΤΑΧΩΣ!
Ενημέρωση για ίσες ευκαιρίες δουλειάς


 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα