Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Τομεακά Προγράμματα  //    Ε.Π. 'Κοινωνία της Πληροφορίας'  //


Ε.Π. 'Κοινωνία της Πληροφορίας'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

2.675.974.859 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

2.167.474.859 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή :

1.663.421.863 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

504.052.996 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

508.500.000 Ευρώ

 

Στρατηγικοί Στόχοι

 

Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του ΕΠΚτΠ για την περίοδο 2000-2006 είναι δύο:

Ο πρώτος γενικός στόχος «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της καθη΅ερινής ζωής ΅έσα από παρε΅βάσεις σε κρίσι΅ους το΅είς, όπως η ∆η΅όσια ∆ιοίκηση, η υγεία, οι ΅εταφορές και το περιβάλλον. Οι παρε΅βάσεις αφορούν κυρίως την ένταξη ολοκληρω΅ένων συστη΅άτων πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαδικασία παραγωγής των παραπάνω το΅έων, έτσι ώστε να συ΅βάλλουν στη βελτίωση των προσφερο΅ένων υπηρεσιών.

Ο δεύτερος στόχος «Ανάπτυξη και Ανθρώπινο ∆υνα΅ικό», αφορά τη δη΅ιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ενίσχυση ΅ιας διαδικασίας οικονο΅ικής και κοινωνικής ανάπτυξης όπου η τεχνολογία και η γνώση αποτελούν τον κύριο ΅οχλό αύξησης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των εισοδη΅άτων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυνα΅ικού. Ενέχει δράσεις για την ανάπτυξη των υποδο΅ών τηλεπικοινωνιών, την ενίσχυση της οικονο΅ίας και της απασχόλησης ΅ε την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τη δη΅ιουργία ενός συστή΅ατος εκπαίδευσης και κατάρτισης προσαρ΅οσ΅ένου στις ανάγκες του 21ου αιώνα, και την προβολή του ελληνικού πολιτισ΅ού.

 

Για την επίτευξη των δύο γενικών στόχων το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠΚτΠ)  θέτει ΅ία σειρά από ειδικούς στόχους:

1.                  Παιδεία και πολιτισ΅ός: Εξοπλισ΅ός, δικτύωση, κατάρτιση εκπαιδευτικών και ψηφιακό περιεχό΅ενο για τη δη΅ιουργία ενός εκπαιδευτικού συστή΅ατος για τον 21ο αιώνα, χρήση νέων τεχνολογιών για τεκ΅ηρίωση και προβολή του Ελληνικού πολιτισ΅ού.

2.                Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής: χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Information and Communication Technologies (ICT)) για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε κρίσι΅ους το΅είς της ∆η΅όσιας ∆ιοίκησης, βελτίωση της ποιότητας ζωής ΅ε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υγεία και την πρόνοια, στο περιβάλλον και στις ΅εταφορές. Καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών του Κτηματολογίου.

3.                Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονο΅ία: δη΅ιουργία συνθηκών για τη ΅ετάβαση στη «νέα οικονο΅ία», ΅ε την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της έρευνας και της διασύνδεσής της ΅ε την παραγωγή, της κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, της απασχόλησης και της τηλε-εργασίας την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις ΜΜΕ.

4.                Επικοινωνίες: στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς, δράσεις ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής υποδο΅ής σε απο΅ακρυσ΅ένες περιοχές για παροχή προηγ΅ένων υπηρεσιών σε χα΅ηλό κόστος και παροχή ση΅είων πρόσβασης σε αυτές για τους πολίτες.


Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Τα κύρια αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος μέχρι 31/12/2006 είναι τα ακόλουθα:

 • 65.000 επιμορφωμένοι καθηγητές με πιστοποίηση σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ.
 • 3.500 ενήλικες που επιμορφώνονται από προγράμματα δια βίου μάθησης.
 • Αριθμός βασικών Ηλεκτρονικά Παρεχόμενων υπηρεσιών στους Πολίτες: 8.
 • 10% καταρτισμένοι Δημ. Υπάλληλοι με ειδική και εξειδικευμένη κατάρτιση εφαρμογής ΤΠΕ.
 • Κατάρτιση 7.000 ατόμων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ΤΠΕ (“advanced ICT skills”).
 • Πιστοποίηση προσόντων 40.000 ατόμων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ.
 • 2.000 Stage νέων επιστημόνων συναφών της πληροφορικής επαγγελμάτων.
 • 500 επιδοτούμενοι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • Αύξηση των ΜΜΕ που κάνουν εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν από αμελητέο σε 15%
 • Χρήση Ευρυζωνικών Υπηρεσιών (από το σύνολο των χρηστών) στο 50% του μέσου όρου της ΕΕ.
 • 30% γεωγραφικής κάλυψης και 65% πληθυσμιακής κάλυψης επιτήρησης φάσματος.
 • Ποσοστό επίδοσης αλληλογραφίας εξωτερικού την τρίτη ημέρα από την κατάθεση, από 42% σε >85%.
 • 700.000 ανθρωποώρες υπαλλήλων των ΕΛΤΑ που εκπαιδεύθηκαν.
 • Εξοπλισμός του 55% των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και του 100% στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Διασύνδεση με το δίκτυο του 100% των σχολείων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και του 100% στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • 18 μαθητές ανά PC (από 51 στην έναρξη του προγράμματος).
 • Αύξηση του αριθμού χρηστών στο 100% της ακαδημαϊκής κοινότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (από 42% στην έναρξη του προγράμματος).
 •  

  Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

  Από τη μέχρι σήμερα υλοποίηση του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί 5.871 έργα ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων αντιστοιχεί στο 143,3% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Το ύψος του προϋπολογισμού των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (νομικές δεσμεύσεις)  αντιστοιχεί στο 93,6% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες στο σύνολο του Προγράμματος ανέρχονται στο 57,6% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ ΚτΠ (στοιχεία ΟΠΣ 1/6/2007).

   


  ”ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ”
   Προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών Διαδικτύου

  Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

  Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

  Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

  Þ Ενταγμένα Έργα

  Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

  Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα