Προγράμματα 2000-2006  //  Γ΄ ΚΠΣ  //   Τομεακά Προγράμματα  //    Ε.Π. 'Υγεία - Πρόνοια'  //


Ε.Π. 'Υγεία - Πρόνοια'

Προϋπολογισμός ΕΠ

Συνολικό Κόστος :  

498.778.792 Ευρώ

Δημόσια Δαπάνη :   

498.778.792 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή:

391.979.997 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή :  

106.798.795 Ευρώ

Ιδιωτική Συμμετοχή : 

          0 Ευρώ

 Στρατηγικοί Στόχοι

Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

Στον τομέα Υγείας: Αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και βελτίωση της υγείας και της κοινωνικής προστασίας με την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης, με τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων, τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων του συστήματος υγείας στις περιφέρειες, και εισαγωγή των μεθόδων σύγχρονης διοίκησης και των οικονομικών - διοικητικών μεθόδων για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών.

Στον τομέα Ψυχικής Υγείας: Ψυχιατρική μεταρρύθμιση μέσω της αποασυλοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού χρονίως ψυχικά πασχόντων που διαβιούν σήμερα σε ιδρύματα, η ανάπτυξη ανοικτών δομών πρόληψης και θεραπείας και η εφαρμογή δράσεων για την κοινωνικοοικομική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών.

Στον τομέα της Πρόνοιας: Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των φορέων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, πρόληψη της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και ομάδων πληθυσμού μέσω ανοικτών δομών (όπως οι δομές ημι – αυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης) και μέσω δημιουργίας δικτύου πρόληψης στην κοινότητα με ενέργειες συμβουλευτικής και υποστήριξης.

Στον τομέα ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων: η ανάπτυξη δράσεων συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων και των νεοπροσλαμβανομένων στους τομείς υγεία και πρόνοια με στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις (4) άξονες, τρεις (3) από τους οποίους με κάθετο χαρακτήρα και ο ένας (1) με οριζόντιο. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε δεκατρία (13) μέτρα, δώδεκα (12) θεματικά και ένα (1) για τεχνική βοήθεια.

 

Η στρατηγική επίτευξης των στόχων του Ε.Π. «Υγεία-Πρόνοια» προβλέπει την υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται στους ακόλουθους ’ξονες Προτεραιότητας:

 

’ξονας Προτεραιότητας 1: «Υγεία».

’ξονας Προτεραιότητας 2: «Ψυχική Υγεία».

’ξονας Προτεραιότητας 3: «Πρόνοια».

’ξονας Προτεραιότητας 4: «Ανθρώπινοι Πόροι».

 

 

Στο πλαίσιο του ’ξονα Προτεραιότητας 1, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται σε  3  βασικά Μέτρα:

 

Μέτρο 1.1:         «Ανάπτυξη υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Μέτρο 1.2:         «Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Νοσοκομειακών Μονάδων».

Μέτρο 1.4:         «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας».

 

Αντίστοιχα στον ’ξονα Προτεραιότητας 2, περιλαμβάνονται 4 βασικά Μέτρα:

 

Μέτρο 2.1:         «Αποασυλοποίηση και κοινωνικο-οικονομική (επαν)ένταξη ψυχικά ασθενών»

Μέτρο 2.2:         «Ανάπτυξη/ συμπλήρωση/ επέκταση δομών στην κοινότητα, για την             ολοκληρωμένη εφαρμογή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης»

Μέτρο 2.3:         «Ενέργειες πρόληψης, ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικοοικονομική ένταξη»

Μέτρο 2.4:         «Κατάρτιση του προσωπικού για τη στήριξη της αποασυλοποίησης, της          κοινωνικοοικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης των           ψυχικά ασθενών»

 

Στον ’ξονα Προτεραιότητας 3, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις εξειδικεύονται σε 2 βασικά Μέτρα:

 

Μέτρο 3.1:         «Ενέργειες υποστήριξης ατόμων που απειλούνται ή πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου κοινωνικών –    υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο»

Μέτρο 3.2:         «Σταδιακή επανένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κοινωνικο οικονομική ζωή και προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση»

 

Στον ’ξονα Προτεραιότητας 4, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις εξειδικεύονται σε 2 βασικά Μέτρα:

 

Μέτρο 4.1:         «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Υγείας».

Μέτρο 4.2:         «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Τομέα της Πρόνοιας».

 

Για την εξασφάλιση της ορθολογικής εφαρμογής των δράσεων των βασικών Αξόνων Προτεραιότητας, στις διάφορες φάσεις υλοποίησής τους προβλέπεται ο ’ξονας Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Βοήθεια».

Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες

Ενδεικτικά οι βασικοί δείκτες και τα αποτελέσματα που αναμένονται από την ολοκλήρωση του προγράμματος έχουν ως εξής:

 

n      Δημιουργία 8 αστικών κέντρων υγείας, με πληθυσμιακή αντιστοιχία 1/100.000 κατοίκους ανά κέντρο.

n      Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός (αναβάθμιση) κατά 15% των γενικών κλινών  

n      Αύξηση κατά 9% νέων ειδικών κλινών και ποιοτική και λειτουργική αναβάθμιση κατά 15% των υπαρχουσών ειδικών κλινών

n      Τεχνολογικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός κατά 10% των εργαστηριακών υποδομών;

n      Προώθηση της αποασυλοποίησης ψυχικά ασθενών (ποσοστό 50% των χρόνια αρρώστων και της αντίστοιχης μείωσης των ψυχιατρικών κρεβατιών νοσοκομείων)

n      Δημιουργία περίπου 2.000 θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος

n      Κατάρτιση για όλο το προσωπικό που απασχολείται στις νέες δομές (υπάρχον και νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό)

n      Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 52.000-55.000 ΑΜΕΑ και άλλα άτομε ευπαθών ομάδων

n      Μεταφορά σε ανοικτές δομές κατά 9% των ατόμων που διαβιούν σε ιδρύματα.

n      Προγράμματα κατάρτισης για περίπου 13% των εργαζομένων του τομέα υγείας και 7% των υπαλλήλων τομέα της πρόνοιας.

 

Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει εγκρίνει περισσότερα από 995 έργα μέχρι σήμερα (18/01/07), η συνολική δημόσια δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο 112.45% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται στο 71.69% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ενώ οι δαπάνες στο σύνολο του προγράμματος ανέρχεται στο 54.04%

 

Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης αλλά και σε σχέση με τα έργα που είναι σε φάση ολοκλήρωσης, οι επιχειρησιακοί στόχοι θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ως κάτωθι:

 

n      Δημιουργήθηκαν τέσσερα (4) Αστικά Κέντρα Υγείας στην Αττική και αντιστοιχούν στο 50% του συνολικού στόχου (Αχαρνές, Καλύβια, Νέα Μάκρη  και Μαρκόπουλο) ενώ άλλα τρία (3) είναι υπό κατασκευή  στο Περιστέρι στην Αθήνα και στην Καλλικράτεια και στον Εύοσμο στην Θεσσαλονίκη.

n      Δύο (2) έργα αφορούν στην βελτίωση/ εκσυγχρονισμό υπαρχόντων κέντρων υγείας στην Μαυροθάλασσα Σερρών και στην Ήπειρο.

n      Πάνω από 63.500 m2  νοσοκομείων ανακαινίσθηκαν με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υπερκαλύπτοντας τον επιχειρησιακό στόχο ο οποίος ήταν 50.000 m2

n      Από τα 101 ολοκληρωμένα έργα  σχετικά με την αναβάθμιση του εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού έχει επιτευχθεί το 84% του στόχου για τον βιοϊατρικό εξοπλισμό, το 70% του στόχου για τις ειδικές μονάδες και το 105% του στόχου για τον εξοπλισμό για νέες ειδικές μονάδες

n      190 μονάδες αποασυλοποίησης για ψυχικά ασθενείς (ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και προστατευμένα διαμερίσματα) είναι πλέον σε λειτουργία, προσεγγίζοντας τον τελικό στόχο του 86%

Σημαντικό αποτέλεσμα της χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης είναι ο λειτουργικός μετασχηματισμός των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Πέτρας Ολύμπου, των Χανίων και Κέρκυρας ενώ αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στην Ραφήνα.


 

Þ Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ε.Π.

Þ Στοιχεία Επικοινωνίας με το Ε.Π.

Þ Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Þ Ενταγμένα Έργα

Þ Πρόοδος ανά Μέτρο

Þ Διαχρονική Εξέλιξη Ενταγμένων Έργων και Νομικών Δεσμεύσεων

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης: www.ggea.gr
Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ: www.ependyseis.gr
Ψάξτε για προγράμματα τώρα:
www.info3kps.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Φεβρουαρίου, 2009
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Ανάδειξη συμβούλου υποστήριξης για θέματα που αφορούν το ΟΠΣ για το έτος 2009»(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 12/3/2009).
10 Φεβρουαρίου, 2009
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
26 Ιανουαρίου, 2009
Αποπληρωμή Δημόσιας Επιχορήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
15 Ιανουαρίου, 2009
Νέος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης
2 Ιανουαρίου, 2009
Σύσκεψη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για την πορεία υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013
Δείτε όλα τα νέα