6η Επιτροπή Παρακολούθησης
 Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Πληροφορίες 
Φάκελος Επιτροπής Παρακολούθησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 6ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΠΣ 2000-2006

0. Περιεχόμενα Φακέλου

1. Πρόσκληση
    - Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 – 2006
    - Πίνακας αποδεκτών


2. Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης

3. Υλοποίηση του ΚΠΣ 2000-2006

   3.1 Εξέλιξη της πορείας του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006

   3.2 Χρηματοδοτικοί πίνακες πορείας του ΚΠΣ 2000-2006

   3.3 Πρόοδος εκταμιεύσεων - Εφαρμογή του κανόνα ν+2

   3.4 Δράσεις επιτάχυνσης και βελτίωσης της υλοποίησης του ΚΠΣ 2000 - 2006


4. Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

   4.1 Πρόοδος εφαρμογής σχεδίου δράσης για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006

   4.2 Ενημέρωση για θέματα ελέγχων

   4.3 Ανάλυση κινδύνων για τους φορείς υλοποίησης έργων του ΚΠΣ 2000 - 2006

   4.4 Αναβάθμιση της λειτουργίας του ΟΠΣ

   4.5 Πλαίσιο παραγωγής Δημοσίων Έργων. Θεσμικές τομές


5. Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

   5.1 Δράσεις για τον παραγωγικό τομέα:    5.2 Αξιολόγηση Πρώτου Απολογισμού (ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης) - Πρόοδος διαδικασίας

   5.3 Δημοσιότητα - Πληροφόρηση

   5.4 Περίληψη της Ετήσιας Έκθεσης του ΚΠΣ 2000 - 2006 για το έτος 2003


6. Αναθεώρηση του ΚΠΣ 2000-2006

   - Ενημέρωση για τη διαδικασία έγκρισης από την Ε.Ε. της πρότασης Αναθεώρησης του ΚΠΣ 2000-2006 και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων


7. Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013

   - Διαδικασίες σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013


8. Διάφορα θέματα
    - Σχέδιο τροποποιημένου Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 - 2006ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

- Πρακτικά της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000-2006

- Πρόταση Αναθεώρησης του ΚΠΣ 2000 - 2006

- Ετήσια Έκθεση εκτέλεσης του ΚΠΣ 2000 - 2006 για το έτος 2003


Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον φάκελο της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης ΚΠΣ 2000 - 20006 σε μορφή zip (4 MB)