Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Αναθεώρηση ΚΠΣ    Πληροφορίες   
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης

Αθήνα, 05 Απριλίου 2002

Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/τΑ)
2. Το Προεδρικό διάταγμα 178/2000 " Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ", (ΦΕΚ165/τΑ/14.07.2000)
3. Το Προεδρικό διάταγμα 81/21.03.2002 ( ΦΕΚ 57/τΑ ) περί συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
4. Την υπ'αριθμ. 37610 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Χρήστου Πάχτα" (ΦΕΚ 1485/τ.Β/31.10.2001).
5. Το άρθρο 14 του Ν. 2860/2000 "Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 251/τΑ/14-11-2000).
6. Τον Καν.(ΕΚ) 1260/99 " Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία".
7. Την υπ΄αριθμ. Ε (2000) 3405 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 για την Ελλάδα και ειδικότερα το Κεφ.4 παρ. 3.1.
8. Το Π.Δ. 4/2002 "Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων" (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002)
9. Την υπ΄αριθμ. 1466/Ε.Υ.Σ 105/17-1-2002 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας "για τον καθορισμό των στοιχείων του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής βοήθειας -στήριξης".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 1, 2 & 3 του Ν.2860/2000, ως εξής:

 • Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. είναι ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. είναι ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
 • Ως Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ., οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου, ορίζονται:

α) Οι Πρόεδροι των Επιτροπών Παρακολούθησης (Επ.Παρ.) των επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 2 και ειδικότερα:

 • Ο Πρόεδρος της Επ.Παρ. του Ε.Π "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση"
 • Ο Πρόεδρος της Επ.Παρ. του Ε.Π "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π "Οδικοί άξονες, Λιμένες, Αστική ανάπτυξη"
 • Ο Πρόεδρος της Επ.Παρ. του Ε.Π "Σιδηρόδρομοι, Αερολιμένες, Αστικές μεταφορές"
 • Ο Πρόεδρος της Επ.Παρ. του Ε.Π "Ανταγωνιστικότητα"
 • Ο Πρόεδρος της Επ.Παρ. του Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου"
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π "Αλιεία"
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π "Περιβάλλον"
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π "Πολιτισμός"
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π "Υγεία- Πρόνοια"
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π "Κοινωνία της Πληροφορίας"
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π " Τεχνική Βοήθεια"
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ .του Ε.Π της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π της Περιφέρειας Ηπείρου
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π της Περιφέρειας Θεσσαλίας
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π της Περιφέρειας Αττικής
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π της Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 • Ο Πρόεδρος της Επ. Παρ. του Ε.Π της Περιφέρειας Κρήτης

β) Εκπρόσωποι των αρμοδίων υπουργείων και ειδικότερα:

 • Ο Γενικός Γραμματέας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
 • Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
 • Ο Γεν. Δ/ντής της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων, (Διαχειριστική Αρχή του Κ.Π.Σ.)
 • Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας "Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής"
 • Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.)
 • Εκπρόσωπος της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας του Ταμείου Συνοχής
 • Εκπρόσωπος της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

γ) Αντιπρόσωποι των Ο.Τ.Α., των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων

 • Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)
 • Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
 • Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.)
 • Εκπρόσωπος της Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
 • Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
 • Εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.)
 • Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Ελλάδας (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.)
 • Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε)
 • Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε)
 • Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
 • Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.)
 • Δίκτυο ROM
 • WWF
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

4. Ως Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζονται:

α) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα:

 • Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής
 • Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας.
 • Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Αλιείας
 • Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης

β) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

γ) Εκπρόσωποι του Γραφείου Πρωθυπουργού και υπουργείων

 • Ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού
 • Ο Τεχνικός Σύμβουλος του Γραφείου του Πρωθυπουργού
 • Ο Ειδικός Γραμματέας θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας
 • Ο Ειδικός Γραμματέας Προγραμμάτων και Έργων Ευρωπαϊκής Ένωσης Γ΄ΚΠΣ του Υπουργείου Πολιτισμού
 • Ο Ειδικός Γραμματέας του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών , αρμόδιος για την Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής. Πολιτικής & Προγραμμάτων του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών
 • Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Διαχείρισης Προγραμμάτων του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών
 • O Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Oλοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, (Ο.Π.Σ) του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών .

δ) Πρόεδροι εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

 • Ο Πρόεδρος της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης, (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)
 • Ο Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, (ΚΕ.Π.Ε.)

II. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. μπορεί να παρίστανται οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, καθώς και εκπρόσωποι άλλων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μπορεί να προσκαλούνται, επίσης, άτομα με ειδικές γνώσεις σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.5 του Ν.2860/2000.

ΙΙΙ. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. αναπληρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται εγγράφως στη Γραμματεία της Επιτροπής Παρακολούθησης (Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής. και Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).

Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και το όνομά του γνωστοποιείται στη Γραμματεία της Επ.Παρ. Κ.Π.Σ. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου. Σε περίπτωση αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή κωλύματος το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται με την ίδια διαδικασία.

ΙV. Η αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. είναι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.2860/2000, η παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του ΚΠΣ 2000-2006. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμοδιότητές της εξειδικεύονται ως εξής:

 • α) Αξιολογεί τακτικά την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του Κ.Π.Σ .
 • β) Εξετάζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Κ.Π.Σ, ιδίως την επίτευξη των στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση.
 • γ) Εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης του K.Π.Σ πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή ΕΚ.
 • δ) Εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή των Ταμείων.
 • ε) Προτείνει στη διαχειριστική αρχή του Κ.Π.Σ. οποιαδήποτε προσαρμογή ή επανεξέταση (τροποποίηση) του Κ.Π.Σ, η οποία μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του ή να βελτιώσει τη διαχείριση συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης.
 • στ) Εγκρίνει την πρόταση της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης και του αποθεματικού προγραμματισμού.
 • ζ) Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του Κ.Π.Σ. και συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.5 του Ν. 2860/2000.

V. Συγκροτούνται υποεπιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα για το συντονισμό δραστηριοτήτων σε ειδικούς τομείς σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του Ν.2860/2000.

VI. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ παρέχεται γραμματειακή στήριξη από τη Διαχειριστική Αρχή του Γ Κ.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 εδάφιο ιδ) του Ν. 2860/2000.

VII. Οι δαπάνες της Επιτροπής Παρακολούθησης θα καλυφθούν από το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Περιφερειακής Πολιτικής και Προγραμμάτων.

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπ'αριθμ.13882/Γ ΚΠΣ 157/25.04.2001 απόφαση.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ