Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Αναθεώρηση ΚΠΣ   Πληροφορίες 
Κανονισμός Λειτουργίας

 Κανονισμός
 1260/99
 Νόμος
 2860/00
 Κανονισμός
 Λειτουργίας
Αρθρο 1.

Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 - 2006 συγκροτήθηκε με την Υπ. Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αρ. πρωτ. 11336/Γ΄ΚΠΣ 312/02.04.2001 περί "Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006", στην οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της σύμφωνα με τα άρθρα 13και 14 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/4 Τ. Α/14.11.2000) .

Αρθρο 2

Αρμοδιότητες Προέδρου

 • Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής , στις οποίες και προεδρεύει.
 • Υπογράφει τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της Επιτροπής.
 • Εχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή, για την πληροφόρηση των εκπροσώπων του τύπου σχετικά με τις εργασίες και τις αποφάσεις της Επιτροπής.

Αρθρο 3

Σύγκληση

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της, είτε με πρωτοβουλία του, είτε ύστερα από αίτηση της απλής πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής.

Συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται κατά κανόνα δύο φορές το χρόνο.

Αρθρο 4

Ημερήσια Διάταξη

Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημερήσια διάταξη μετά από εισήγηση της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ και την υποβάλλει για έγκριση κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής.

Αρθρο 5

Πρόσκληση στα μέλη

Οι προσκλήσεις, η ημερήσια διάταξη καθώς και τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για τις Συνεδριάσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται στα μέλη, σε έντυπη και ει δυνατόν σε ηλεκτρονική μορφή, δύο εβδομάδες πριν από την σύγκληση της Επιτροπής.

Αρθρο 6

 • Διαδικασία λήψης αποφάσεων

  Απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται το 60% των μελών με δικαίωμα ψήφου.

  Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται σε πνεύμα συναίνεσης.

  Σε περίπτωση που μία απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με τη συναίνεση των μελών της Επιτροπής, λαμβάνεται μετά από ψηφοφορία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου με απλή πλειοψηφία (50%+1).
  Δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση της Επιτροπής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της.

  Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με εξουσιοδότηση των παρόντων μελών της.

 • Γραπτή διαδικασία

  Για επείγοντα θέματα ή για θέματα που υπάρχει εξουσιοδότηση από την Επιτροπή, ο Πρόεδρος ακολουθεί τη γραπτή διαδικασία ως ακολούθως:

  • Αποστέλλει στα μέλη της Επιτροπής σχέδιο εισήγησης. Τα μέλη εντός 20 εργασίμων ημερών πρέπει να εκφράσουν γραπτά τη γνώμη τους.
   H εισήγηση θεωρείται εγκριθείσα όταν το 80% του συνόλου των μελών έχει απαντήσει θετικά.
  • Η μη γραπτή απάντηση εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων θεωρείται ως αποδοχή.
  • Η προθεσμία των 20 εργασίμων ημερών σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να οριστεί σε διάστημα μικρότερο του προαναφερομένου.

  Αρθρο 7

  Υποεπιτροπές

  Συγκροτούνται υποεπιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα: α) ανθρωπίνων πόρων και β) αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2860/2000.
  Μπορεί επίσης να συγκροτούνται και άλλες υποεπιτροπές για την εξέταση ειδικών θεμάτων μετά από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ.

  Οι υποεπιτροπές εισηγούνται για τα θέματα αρμοδιότητάς τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΠΣ.

  Τα θέματα αρμοδιοτήτων του Προέδρου, σύγκλησης, ημερήσιαςδιάταξης,πρόσκλησης στα μέλη,λήψης αποφάσεων,κλπ ρυθμίζονται κατ΄αναλογία των παραπάνω άρθρων.

  Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής ΕΚ συμμετέχουν συμβουλευτικά.

  Αρθρο 8

  Γραμματεία

  Χρέη Γραμματείας εκτελεί η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.ιδ) του Ν. 2860/2000

  Σε κάθε συνεδρίαση η Γραμματεία μεριμνά για την σύνταξη καταλόγου των παρόντων μελών, ο οποίος είναι στη διάθεση του Προέδρου.

  Αρθρο 9

  Πρακτικά

  Η Γραμματεία της Επιτροπής τηρεί πλήρη πρακτικά, τα οποία μαγνητοφωνούνται και αποστέλλονται προς ενημέρωση στα μέλη μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της συνεδρίασης της Επιτροπής.

  Αρθρο 10

  Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής λειτουργίας

  Ο παρών Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση των μελών της.

 • Αρχεία PDF