Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Αναθεώρηση ΚΠΣ   Πληροφορίες 
Ενδιάμεση Αναθεώρηση του ΚΠΣ 2000 – 2006

Ενδιάμεση Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του ΚΠΣ 2000 – 2006

Κανονιστικό Πλαίσιο Αναθεώρησης

Η αναθεώρηση του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προβλέπεται στον Κανονισμό 1260/99 (Άρθρο 14, Παράγραφος 2) σύμφωνα με τον οποίο «τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα ενιαία έγγραφα προγραμματισμού επανεξετάζονται και, εφόσον είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται κατόπιν πρωτοβουλίας του Κράτους Μέλους ή της Επιτροπής σε συμφωνία με το εν λόγω Κράτος Μέλος», μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση (άρθρο 42) και την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης (άρθρο 44).


Ενδιάμεση Αξιολόγηση

Η ενδιάμεση αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Γ' ΚΠΣ αποτελεί βασική πηγή στοιχείων για την ενδιάμεση αναθεώρηση των επιμέρους Προγραμμάτων και του ΚΠΣ ως σύνολο, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα για τον εντοπισμό κατά τρόπο αντικειμενικό, των σημείων του προγραμματισμού που ενδεχομένως χρειάζονται προσαρμογή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απορρόφηση των πόρων και η επίτευξη των σκοπών και στόχων των Προγραμμάτων. Παρέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης, στις Διαχειριστικές Αρχές και στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων, τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τις αρχικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων, που επιτρέπουν την διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας, τόσο για τον βαθμό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι προβλεπόμενοι στόχοι όσο και για την επικαιρότητά τους.

Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Γ' ΚΠΣ διενεργήθηκαν από ανεξάρτητους αξιολογητές, υπό την ευθύνη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, σε συνεργασία με την τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ και την Επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι αξιολογήσεις υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος και στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.

Σε σχέση με το αποθεματικό επίδοσης, η ενδιάμεση αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για την υλοποίηση κάθε Ε.Π., καθώς και τις αντίστοιχες προβλέψεις πραγματοποίησης με ορίζοντα το τέλος του έτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν από τη Δ.Α. του ΚΠΣ προκειμένου να εκτιμηθεί ποια από τα Ε.Π. μπορούν -με βάση τα κριτήρια κατανομής του αποθεματικού επίδοσης- να αναγνωρισθούν ως ικανοποιητικής επίδοσης.


Αποθεματικά Επίδοσης και Προγραμματισμού

Η αξιολόγηση της επίδοσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων έγινε, σε στενή συνεννόηση με την Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις εφαρμογής τους με βάση τους δείκτες και τα κριτήρια αποτελεσματικότητας, διαχείρισης και δημοσιονομικής υλοποίησης (χρηματοδοτικά) καθώς επίσης τους στόχους που εγκρίθηκαν στο αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.

Η πρόταση κατανομής των αποθεματικών επίδοσης και προγραμματισμού (έγγραφο με αρ. πρωτ. 88479/ΕΥΣΑΠΠ 1949, 31-12-03 της Δ.Α. του ΚΠΣ) ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθοδολογίας που υποβλήθηκε στην Επιτροπή, παρουσιάστηκε και έγινε αποδεκτή από την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης.

Με την από 23 Μαρτίου 2004 απόφαση Ε(2004)883 της Επιτροπής εγκρίθηκε η κατανομή του αποθεματικού επίδοσης στο πλαίσιο της κοινοτικής παρέμβασης των διαρθρωτικών ταμείων (κοινοτικής συνδρομής 945 εκ. ευρώ σε 14 προγράμματα), ενώ η κατανομή του αποθεματικού προγραμματισμού (κοινοτικής συνδρομής 372,5 εκ. ευρώ) αναμένεται να εγκριθεί.

Κατευθύνσεις για την Ενδιάμεση Αναθεώρηση

H ενδιάμεση αναθεώρηση του Γ΄ΚΠΣ και των επί μέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προκύπτει λόγω των πραγματικών μεταβολών των δεδομένων -φυσικών και οικονομικών- που έχουν επέλθει στα προγράμματα από τον σχεδιασμό τους στην αρχή της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (έτη 1999 και 2000). Βασικός της στόχος είναι η εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη βέλτιστη αξιοποίηση της δυναμικής και των πόρων όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο χρονικό ορίζοντα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου καθώς επίσης η αποφυγή απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα ν+2 για το τρέχον και τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ:

 • Διατήρηση των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων του Γ΄ΚΠΣ
 • Αξιοποίηση των συμπερασμάτων της ενδιάμεσης αξιολόγησης
 • Διατήρηση της κατανομής των πόρων στα επί μέρους Διαρθρωτικά Ταμεία
 • Τήρηση των δεσμεύσεων των ελληνικών αρχών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΚΠΣ
 • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας τόσο με την προώθηση δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον όσο και με την ενδυνάμωση δράσεων που συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών καθώς και στη λειτουργία των επιχειρήσεων
 • Μηδενισμό των κινδύνων απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα Ν+2, διατηρώντας κατά το δυνατόν τους σημαντικούς στόχους του Προγράμματος.

Σε ότι αφορά τα κείμενα των υπό αναθεώρηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων λαμβάνονται επίσης υπόψη ειδικότερες κατευθύνσεις όπως:

 • Στήριξη της ευελιξίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με σημειακές προσαρμογές στη δομή των αξόνων προτεραιότητας και ενδεχόμενη επαναδιατύπωσή τους.
 • Απλούστευση και λιτή διατύπωση του κειμένου κάθε προγράμματος ως προς τη γενική στρατηγική, τους στόχους και τους ποσοτικοποιημένους δείκτες.
 • Επανέλεγχος και ενδεχόμενη αντικατάσταση κατηγοριών δράσεων ή/ και Μέτρων που είναι ανενεργά από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου.
Διαδικασίες Αναθεώρησης

Σε ότι αφορά τη διαδικασία οριστικοποίησης και υποβολής για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τελικών κειμένων των προς αναθεώρηση προγραμμάτων, συμφωνήθηκε με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών και συναντήσεων κατά την κρίσιμη περίοδο που απομένει μέχρι το τέλος του 2004.

Μέχρι σήμερα, οι Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων έχουν ήδη πραγματοποιήσει σειρά επαφών με στόχο την οριστικοποίηση των κρίσιμων σημείων αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:

 • Επιτόπιες συναντήσεις των εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ με τις αντίστοιχες Διαχειριστικές Αρχές και το Σύμβουλο Αξιολόγησης του κάθε προγράμματος, με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων και τη διαμόρφωση των επιλογών αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Συνάντηση των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων και των εκπροσώπων των ΕΥΔ Υπουργείων και Περιφερειών στο ΥΠΟΙΟ, για την αντιμετώπιση των όποιων «ανοικτών» θεμάτων και την επικύρωση των προτάσεων λύσεων, ώστε αυτές να ενσωματωθούν στα προς αναθεώρηση προγράμματα
 • Επεξεργασία από τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ του κειμένου, των διατάξεων εφαρμογής και των ποσοτικοποιημένων δεικτών του προς αναθεώρηση ΚΠΣ 2000 - 2006 και αποστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των πινάκων παρακολούθησης του Ν+2
 • Προετοιμασία από τις Διαχειριστικές Αρχές των αντιστοίχων κειμένων των προγραμμάτων ευθύνης τους
 • Συνάντηση/ Σεμινάριο με τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλες
 • Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις Δ.Α. των Προγραμμάτων για τα οποία υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων από την εφαρμογή του Κανόνα Ν+2, στις Βρυξέλες - Ανταλλαγή απόψεων και επιβεβαίωση του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση του Ν+2
 • Τεχνική συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλες για την αναθεώρηση του ΚΠΣ συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων εφαρμογής (Κεφάλαιο IV) και των ποσοτικοποιημένων δεικτών. Ανταλλαγή απόψεων για το Ν+2

Σε συνέχεια αυτών των συναντήσεων έχουν επίσης προγραμματισθεί:

 • Συνεδρίαση των δύο Υποεπιτροπών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανθρωπίνων Πόρων (7 Ιουνίου)
 • Πραγματοποίηση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 - 2006 (8 Ιουνίου)
 • Υποβολή στην Ε.Ε. το τελικό κείμενο του προς αναθεώρηση ΚΠΣ 2000 - 2006 (11 Ιουνίου)
 • Πραγματοποίηση Τεχνικών Συναντήσεων των Δ.Α. με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των προτάσεων αναθεώρησης των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (10 έως 15 Ιουνίου)
 • Οριστικοποίηση από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των τελικών κειμένων ευθύνης τους (15 έως 18 Ιουνίου)
 • Γραπτή διαδικασία για την έγκριση των τελικών κειμένων των προς αναθεώρηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τις επιμέρους Επιτροπές Παρακολούθησης καθώς και των ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης (21 έως 29 Ιουνίου)
 • Υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τελικών κειμένων των προς αναθεώρηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και των εγκεκριμένων από τις Επιτροπές Παρακολούθησης ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης (30 Ιουνίου)

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος εξετάζονται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ οι δυνατότητες απλούστευσης και απλοποίησης των διαδικασιών, με την τροποποίηση των διατάξεων του Ν.2860/2000 που επιβαρύνουν γραφειοκρατικά το σύστημα διαχείρισης.