Ανακοινώσεις   Νομικό Πλαίσιο   Συγκρότηση Επ.Πα.   Φάκελος Επ.Πα.   Αναθεώρηση ΚΠΣ   Πληροφορίες 
Δελτία Τύπου

 Πρόσκληση
 Τόπος και
 ημερομηνία
 διεξαγωγής
 Ημερήσια Διάταξη
 Δελτία Τύπου
 Ομιλίες          
 Συμπεράσματα 

Αθήνα, 13 Μαΐου 2004

Θέμα: 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης 2000 - 2006

Στις 8 Ιουνίου 2004 πραγματοποιείται η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ 2000 -2006.

Ο χρόνος, στον οποίο πραγματοποιείται η 5η συνεδρίαση της ΕΠ - ΠΑΡ του ΚΠΣ είναι πολύ σημαντικός για τη χώρα μας.
Κεντρικός στόχος μας για την επόμενη περίοδο και μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων είναι η πλήρης αξιοποίηση της δυναμικής και των πόρων του ΚΠΣ και των επιχειρησιακών του προγραμμάτων καθώς και η αποφυγή απώλειας πόρων από την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανόνων ( κανόνας Ν+2).

Καλούμεθα να εγκρίνουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΚΠΣ 2000 - 2006 ώστε να υποβληθεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Ιουνίου 2004 ενώ η αντίστοιχη υποβολή των αναθεωρημένων επιχειρησιακών προγραμμάτων έχει προγραμματιστεί να γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2004.

Η αναθεώρηση του ΚΠΣ έχει ως βασικές προτεραιότητες την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαρθρωτικών πόρων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας, καθώς και τη διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων στο κοινωνικό σύνολο.

Με γνώμονα τα παραπάνω οι βασικές κατευθύνσεις που θα ακολουθηθούν για την αναθεώρηση του ΚΠΣ 2000 - 2006 είναι οι ακόλουθες:

  • Διατήρηση των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων του Γ΄ΚΠΣ.
  • Διατήρηση της κατανομής των πόρων στα επί μέρους Ταμεία.
  • Τήρηση των δεσμεύσεων των ελληνικών αρχών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΚΠΣ.
  • Ελαχιστοποίηση των κινδύνων απώλειας πόρων από την εφαρμογή του κανόνα Ν+2
  • Απλούστευση των διαδικασιών εφαρμογής του ΚΠΣ 2000 - 2006

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη λήψη μέτρων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, τόσο με την προώθηση δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, όσο και με την υποστήριξη δράσεων που συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

<< Επιστροφή

Αρχεία PDF